iEPD

iEPD

Inštitút pre energeticky pasívne domy je v zmysle zákona 83/1990 Zb. nepolitická, dobrovoľná, záujmová mimovládna organizácia. Jej cieľom je všestranne podporovať najmä výstavbu energeticky pasívnych domov, ale aj architektúru všestranne ohľaduplnú k prostrediu a udržateľný rozvoj v tvorbe životného prostredia. Združuje fyzické i právnické osoby, chráni ich záujmy a presadzuje ich požiadavky 

web: www.iepd.sk
e-mail: iepd@iepd.sk
tel: 02 - 642 866 49 

Inštitút pre energeticky pasívne domy
Hanulova 5/D
841 01 Bratislava

Ciele

Príprava a realizácia energeticky pasívneho domu kladie vysoké nároky na architektov, odborných projektantov i dodávateľov na pozorné vyhotovenie stavebného diela od celku až po detail. Cieľom Inštitútu pre energeticky pasívne domy je prispieť k šíreniu poznatkov a rozvíjať výstavbu takýchto domov na Slovensku, najmä:

 • propagovať energeticky pasívne domy na verejnosti i v médiách, zhromažďovať a ďalej poskytovať informačné zdroje týkajúce sa tejto oblasti,
 • poskytovať poradenstvo záujemcom o výstavbu tohto typu stavieb,
 • zabezpečovať vysokú kvalitu realizácie energeticky pasívnych domov, sledovať a publikovať príkladné riešenia a skúsenosti užívateľov,
 • kontrolovať používanie označenia „Pasívny dom“ alebo „Energeticky pasívny dom“, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu či nesprávnemu chápaniu,
 • ako nezávislá inštitúcia udeľovať osvedčenia a certifikáty o spĺňaní zhody s požadovanými parametrami pre budovy, výrobky, komponenty a technické zariadenia,
 • vytvoriť podmienky na spoluprácu inštitúcií, záujmových združení, projektantov, firiem a štátnych orgánov činných v tejto oblasti,
 • vyjadrovať sa k legislatíve súvisiacej s činnosťou inštitútu, aktívne participovať v legislatívnom procese,
 • podporovať aktívnu ochranu životného prostredia, hlavne vo vzťahu k architektúre a stavebnej činnosti.

Služby

 • poradenstvo pre záujemcov o výstavbu energeticky pasívnych domov,
 • sledovanie realizácie pasívneho domu,
 • propagáciu príkladných riešení

Realizácia pasívneho domu kladie vysoké nároky na architektov, projektantov a realizačné firmy v štádiu navrhovanie a realizácie. Dôležitým predpokladom dosiahnutia stanovenej kvality je dôsledné zladenie jednotlivých komponentov od celku až po detail. Kontaktujte nás !!!