Vysoký nárast dopytu po skvapalnenom zemnom plyne

Dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) sa bude v nadchádzajúcich rokoch neustále zvyšovať, najmä v Ázii. Dopyt by sa mal v rokoch 2015 až 2030 zvyšovať o štyri až päť percent ročne, čo predstavuje dvojnásobok ročného rastu dopytu po bežnom zemnom plyne.

V minulom roku sa globálny dopyt aj ponuka zvýšili o 17 miliónov ton na 265 miliónov ton, čo z čisto matematického hľadiska stačí na vykúrenie 500 miliónov bytov. "Mnohí experti očakávali, že výrazný vzostup ponuky LNG prekoná dopyt," tvrdí Shell vo svojej najnovšej štúdii. "Namiesto toho sa zvyšujú obidve strany."

Len Austrália zvýšila export LNG o 15 miliónov ton na viac než 44 miliónov ton. Dodatočné množstvá smerovali do Ázie, predovšetkým do Číny a Indie, ktoré sa stanú motorom budúceho rastu. Okrem toho prišlo na trh šesť dovozných krajín, čo znamená, že na LNG stavilo celkovo 35 štátov.

Skvapalnený zemný plyn sa používa na výrobu elektrickej energie, ako palivo pre lode a kamióny a vykurovanie. V Nemecku nezohráva LNG významnú úlohu, prístavy Brunsbüttel a Wilhelmshaven však v súčasnosti uvažujú o vybudovaní prvého dovozného terminálu. LNG je preto nesporne palivom budúcnosti.

O LNG všeobecne

Skvapalnený zemný plyn (anglicky Liquefied Natural Gas) je zemný plyn v kvapalnom skupenstve. O LNG sa v poslednej dobe veľa rozpráva predovšetkým v súvislosti s energetickou bezpečnosťou v EÚ, ktorá plánuje práve zvýšením dovozu LNG čiastočne znížiť svoju závislosť na dovoze zemného plynu z Ruska, preto je dopyt žiadúci a vítaný.

 02.jpg

Vlastnosti LNG

Ako je uvedené vyššie LNG je skvapalnený zemný plyn, ktorý má pri atmosferickom tlaku teplotu približne 162 °C. Je to modrastá, netoxická, nekorozivná, priezračná kvapalina s minimálnou viskozitou. Zaberá cca 600 krát menší objem než plynný zemný plyn , čo predstavuje jeho hlavnú výhodu pri skladovaní a doprave. LNJ je z 90-100% tvorený metánom a v závislosti od ťažobnej lokality obsahuje tiež zbytky etánu, propánu, vyšších uhľovodíkov dusíka a ďalších plynov. Jeho výhrevnosť sa pohybuje okolo 55 MJ/kg, vyjadrené v litroch je to cca 22 MJ/l. Zápalná teplota LNG je 540 °C. Predtým, než je zemný plyn skvapalnený, je nutné odstrániť nežiadúce prímesy.

Výhody a nevýhody LNG

Hlavnou výhodou skvapalneného zemného plynu je cca 600 krát menší objem v porovnaní so zemným plynom v plynnom skupenstve. Z toho vyplýva vyšší dojazd vozidla na LNG oproti CNG (Stlačený zemný plyn = Compressed Natural Gas), ktorý je na porovnateľnej úrovni s klasickými pohonnými hmotami – 1 liter LNG energeticky zodpovedá cca 0,67 litra benzínu a 0,59 litra nafty. Ďalšou výhodou je vysoká energetická hustota, ktorá je porovnateľná s palivami získavanými z ropy. V porovnaní s CNG majú nádrže na LNG podstatne nižšiu hmotnosť a vďaka menšiemu objemu palivových nádrží majú vozidla na LNG väčší úložný priestor.

Pokiaľ ide o nevýhody LNG, tie spočívajú predovšetkým v potrebe uchovávania skvapalneného plynu pri veľmi nízkych teplotách, čo je ekonomicky aj technologicky veľmi náročné. Pri dlhšie stojacom vozidle môže dochádzať k odparovaniu paliva z nádrže. Celkovo predstavuje LNG v porovnaní so stlačeným zemným plynom zložitějšiu a nákladnejšiu technológiu. Samotný proces skvapalňovania zemného plynu je energeticky veľmi náročný a predstavuje jednu z hlavných nevýhod tohoto paliva.

03.jpg

Preprava a skvapaľňovanie

Zemný plyn sa v kvapalnom skupenstve v prírode takmer nevyskytuje a pre získavanie LNG musí byť teda vyťažený a nečistôt zbavený zemný plyn skvapalnený v skvapalňovacích staniciach. Následne je prečerpávaný do tankerov a dopravovaný do odbytíšť. Odbytiskami sú tzv. terminály, kde sa z tankerov LNG prečerpáva do zásobníkov, z ktorých sa postupne odparuje do plynovodného potrubia.

Najviac efetívnymi technológiami skvapaľňovania sú tzv. kaskádový cyklus (Cascade Cycle), ktorý obsahuje viac chladiacich cyklov, vďaka čomu sa dosahuje čo najprecíznejšie priblíženie chladiacej krivke zemného plynu, a cyklus s mixovaným chladidlom (Mixed-refrigerent cycle = MR), pri ktorom je použitím viacerých typov chladidiel dosahovaný podobný efekt.

Využitie LNG v doprave

Prvé použitie LNG v doprave sa datuje do 50. rokov 20. storočia, kedy bol skvapalnený zemný plyn použitý v Rusku k pohonu traktorov. V súčasnosti je LNG v doprave používaný predovšetkým v USA a Kanade pre diaľkovú autobusovú a nákladnú dopravu, kde sa využíva to, že LNG má omnoho menší objem ako CNG. Často je skvapalnený zemný plyn používaný ako palivo chladiarenských áut, kde slúži nielen ako pohonná látka, ale taktiež ako dodávateľ chladu pri odparovaní. Používaný je už tiež ako palivo pre osobné automobily. Nárast záujmu a použitia je evidentný, ako je uvedené v úvode článku.

LNG u automobilov na Slovensku

Na Slovensku je technológia LNG veľmi málo preferovaná a málo sa o nej aj píše. Dôvodom je to, že máme len 1 čerpaciu stanicu na LNG v Senci, aj to len na testovacie účely. Vo svete jazdí najviac áut na LNG v Amerike, no keďže je tento plyn ekonomický a ekologický, očakáva sa vzrast jeho popularity aj v Európe. Na LNG jazdia prevažne autobusy, dodávky a menšie nákladné autá. LNG sa uchytilo aj pri chladiarenských vozidlách, kde slúži nielen ako palivo, ale aj ako dodávateľ chladu.

Výhodou LNG je nulová cestná daň a dlhší dojazd oproti CNG LNG nádrž je menšia ako nádrž pre CNG, ktorá vie často v menšom aute zabrať väčšinu batožinového priestoru. Nádrž LNG je podstatne ľahšia ako nádrž CNG. LNG je teda palivo vlastnosťami konkurujúce hlavne CNG. Ponúka dlhší dojazd než CNG, palivo je zložením čistejšie, ale nevýhodou sú práve tankovacie stanice a taktiež pomerne vysoké ceny nádrže na LNG.

LNG sa oplatí hlavne pre nákladné vozidlá a autobusy Veľké dopravné spoločnosti majú svoje vlastné mobilné tankovacie jednotky, takže pre nich nie je problém jazdiť na LNG. Takisto aj návratnosť v prípade nákladných vozidiel a autobusov je rýchlejšia, pretože tieto vozidlá jazdia skutočne často a veľa.

Prečo teda zatiaľ nie u osobných áut?
Momentálne hlavne pre dostupnosť čerpacích staníc a zložitejšiu technológiu výroby. LNG sa musí ako je uvedené vyššie špeciálne uskladňovať (špeciálne nádrže, veľmi nízka teplota) a pri dlhšej odstávke vozidla musí byť zabezpečené odparovanie paliva z dôvodu jeho ohrievania sa.
Ďalšou nevýhodou je už nami spomenutá vysoká cena nádrží na LNG.

lb/eFilip
zdroj: teraz.sk, oenergetice.cz, lacnevozenie.sk