Výnos o zvýšení dotácie na slnečné kolektory a kotol na biomasu bol schválený

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. vydalo výnos z 12. augusta 2009 č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Výnosom sa zvyšujú sumy dotácií a zjednodušuje sa pre žiadateľov spôsob preukázania splnenia podmienok na získanie dotácie. K žiadosti o dotáciu netreba predkladať výpis z registra trestov ani doklady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Tieto možno nahradiť čestným vyhlásením. Podľa tejto právnej úpravy sa budú posudzovať aj žiadosti, ktoré už boli podané pred nadobudnutím účinnosti výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť 20. augusta 2009. Ustanovenie § 11a ods. 2 stráca účinnosť 31. decembra 2010.

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach