Všetko, čo potrebujete vedieť o dotáciách v rámci projektu Zelená domácnostiam

Čo všetko by vás mohlo zaujímať o projekte Zelená domácnostiam? 

Na seminároch Slovenská inovačná a energetická agentúra predstavila podmienky národného projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému by malo byť podporených viac ako 15-tisíc inštalácií zariadení v rodinných a bytových domoch. Hoci je projekt zatiaľ len v prípravnej fáze a vlastníci rodinných a bytových domov ešte nemôžu požiadať o poukážky, mnohí využívajú čas do spustenia projektu, aby sa v problematike zorientovali. 

Pokiaľ uvažujete nad čerpaním dotácie ponúkame vám prehľad najčastejšie diskutovaných otázok, ktoré vám poskytnú množstvo nesporne potrebných informácii, dôležitých pri vašom rozhodovaní a pomôžu vám zorientovať sa v systéme a postupoch potrebných k získaniu samotnej dotácie.

ZARIADENIA

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri registrácii zariadenia? Stačia kópie dokladov alebo je potrebné predložiť originál?

Pri preukazovaní splnenia technických požiadaviek je potrebné predložiť originály alebo kópie vyhlásenia o zhode a doklady z autorizovanej skúšobne. Nepostačuje teda napríklad katalógový list zo stránky výrobcu. Doklady potvrdzujúce požadované technické parametre majú identifikačné údaje, na základe ktorých si SIEA môže overiť pravosť v konkrétnej skúšobni.

V akom jazyku musia byť dokumenty preukazujúce splnenie technických podmienok zariadení?

Vo Všeobecných podmienkach nie je špecifikovaný jazyk použitý v dokladoch nevyhnutných na preukázanie splnenia požadovaných technických podmienok. SIEA má podľa predložených dokladov posúdiť, či zariadenie spĺňa technické podmienky. V prípade, že SIEA nebude mať k dispozícii doklady v slovenskom jazyku alebo jazyku, ktorý zodpovední zamestnanci dostatočne ovládajú na to, aby mohli splnenie technických podmienok posúdiť, vyžiada si SIEA od žiadateľa úradný preklad.

Ako je možné zistiť, že skúšobňa, udeľujúca doklady má akreditáciu?

Prehľad vybraných akreditovaných skúšobní je k dispozícii napríklad na stránke Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) v časti Akreditované subjekty/Databáza akreditovaných subjektov na stránke EA, konkrétne tu:http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=4&ps=84

Čo je potrebné uviesť pri vypĺňaní žiadosti o registráciu zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení ako druh zariadenia a špecifikácia zariadenia?

Žiadosť o registráciu zariadenia do zoznamu oprávnených zariadení je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v elektronickom formáte .xls. Pri prvých dvoch stĺpcoch označených ako Druh zariadenia a Špecifikácia zariadenia je možnosť výberu z preddefinovaného zoznamu. Výber z preddefinovaných možností sa aktivuje kliknutím na príslušnú bunku v stĺpci. V prípade, že sa zoznam nezobrazuje správne, je možné do buniek vpísať údaje priamo. Pri bunke Druh zariadenia je potrebné vybrať niektorú z nasledujúcich možností: fotovoltický panel, veterná turbína, slnečný kolektor, kotol na biomasu a tepelné čerpadlo. Pri Špecifikácii zariadenia sa uvádza jedna z nasledujúcich možností –  fotovoltický panel: štandardný (PV), hybridný (PVT), integrovaný (BIPV); veterná turbína: vertikálna, horizontálna; slnečný kolektor: plochý, trubicový; kotol na biomasu: na pelety, na brikety, na drevnú štiepku, na splyňovanie kusového dreva; tepelné čerpadlo: vzduch – voda, voda – voda, zem – voda. Odporúčame pre účely registrácie vždy stiahnuť aktuálnu verziu registračného formulára z webovej stránky.

Musí mať firma, ktorá registruje zariadenie, tiež osvedčenie o inštalácii?

V zmysle Všeobecných podmienok nie je obmedzené, kto môže podať žiadosť o registráciu zariadení do zoznamu zariadení. Podmienkou zaregistrovania zariadenia, je doručenie žiadosti a doloženie požadovaných dokumentov, ktoré preukážu splnenie technických podmienok zariadenia.

Je možné zaregistrovať krbové kachle na spaľovanie peliet do zoznamu zariadení?

Definícia zariadení, ktoré sú oprávnené pre získanie podpory z projektu Zelená domácnostiam, vychádza z Operačného programu Kvalita životného prostredia a zo Všeobecných podmienok. Na základe uvedeného je do zoznamu zariadení možné zaregistrovať len kotol na biomasu. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (smernica o ekodizajne) a v zmysle nariadenia Komisie 2015/1189, ktorým sa táto smernica vykonáva, je kotol na tuhé palivo definovaný ako zariadenie vybavené jedným alebo viacerými zdrojmi tepla poskytujúce teplo pre teplovodné systémy ústredného vykurovania. Zariadenia teda musia byť teplovodné zariadenia. Teplovzdušné krby a krbové kachle túto podmienku nespĺňajú. Ďalšou podmienkou je,  že toto zariadenie nesmie mať vyššiu stratu tepla do svojho okolitého prostredia ako 6% menovitého tepelného výkonu. Pre samotné vykonanie registrácie musí kotol na biomasu samozrejme spĺňať aj všetky ostatné požiadavky definované vo Všeobecných podmienkach a Osobitných podmienkach.

Je možné registrovať to isté tepelné čerpadlo ako dva rôzne druhy, napr. pre systém voda/voda aj systém zem/voda?

V  prípade, že tepelné čerpadlo je možné použiť pre oba systémy, je možné toto zariadenie zaregistrovať do zoznamu oprávnených zariadení samostatne pre každý druh. Raz ako tepelné čerpadlo pre systém voda/voda a druhý raz ako čerpadlo pre systém zem/voda. Potrebné je tiež preukázať výkon a COP pre obe teplotné charakteristiky v zmysle Všeobecných podmienok.

DOMÁCNOSTI

Ako bude domácnosť vedieť, akú podporu dostane? Bude to vedieť dopredu?

Podľa druhu a výkonu zariadenia si môže domácnosť vopred vypočítať hodnotu poukážky a ak už má k dispozícii rozpočet celej inštalácie s vyznačením oprávnených výdavkov, vie si vyrátať aj celkovú výšku podpory. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky bude stanovená automaticky v závislosti od typu podporeného zariadenia a inštalovaného výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Poukážka s uvedenou hodnotou príspevku je súčasťou zmluvy, ktorú zašle SIEA  žiadateľovi. No celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Zverejnené podmienky podpory hovoria len o bytových a rodinných domoch. Znamená to, že na chaty alebo iné rekreačné bývanie sa poukážka nevzťahuje?

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je plánovaný len pre rodinné domy a bytové domy, ktoré sú takto zapísané aj na liste vlastníctva v katastri. Jedným z cieľov operačného programu Kvalita životného prostredia je znižovanie emisií skleníkový plynov, a to priamo súvisí s využívaním OZE v domácnostiach. Je efektívnejšie podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo v bytovom dome, kde sa domácnosť zdržiava prevažnú časť roka, a teda väčšia časť spotrebúvanej energie môže byť nahradená energiou z OZE.

Môže domácnosť získať poukážku na ešte nepostavený dom?

Jednou z povinných príloh, ktorú je potrebné predkladať pri žiadosti o preplatenie poukážky je doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. V prípade neskolaudovaného rodinného domu je to list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj  kópia právoplatného stavebného povolenia.

Dátum ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky nesmie predchádzať dátumu vydania poukážky. Môže byť však zariadenie nainštalované skôr?

Inštalácia nesmie byť podľa predloženého dokladu ukončená a uvedená do prevádzky pred dátumom vydania poukážky. To znamená, že faktúra, dodací list a protokol o odovzdaní do prevádzky musia byť vystavené až po vydaní poukážky. Nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií, ktoré boli do prevádzky  protokolárne spustené pred vystavením poukážky.

Stačí na zmluve o vydaní poukážky matričné overenie, alebo musí byť notárske overenie v každom prípade?

Podľa Všeobecných podmienok je požadovaný úradne osvedčený podpis. Jednou z možností je aj overenie podpisu na matrike.

Ak poukážka z nejakého dôvodu prepadne, bude môcť uchádzač získať novú prednostne alebo musí počkať na novú výzvu pre predkladanie žiadostí spolu s ostatnými záujemcami?

Ak poukážka prepadne, a kolo, v ktorom bola táto poukážka vydaná, ešte nie je ukončené, domácnosť môže požiadať o vydanie novej poukážky. Domácnosť nedostane novú poukážku prednostne. Žiadosti o poukážky budú vydávané v poradí, v akom boli doručené.

Môže domácnosť predložiť aj viac faktúr? Môže si kúpiť zariadenie sama a okrem dokladu o kúpe predložiť aj druhú faktúru za inštaláciu?

Faktúru predkladá SIEA oprávnený zhotoviteľ a to takú, ktorú domácnosti vystavil. Oprávnený zhotoviteľ je podľa Všeobecných podmienok subjekt, ktorý zabezpečí inštaláciu zariadenia odborne spôsobilou osobou s osvedčením a za realizovanú inštaláciu preberá záruku. Pod inštaláciou sa rozumie dodávka a montáž zariadenia.. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná len montážne práce a funkčné skúšky, nebudú splnené požiadavky projektu Zelená domácnostiam. Poukážka sa totiž vydáva na konkrétny typ zariadenia a suma na poukážke závisí od inštalovaného výkonu. Domácnosť si má poukážku uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní od dátumu vydania poukážky.

Je presne predpísané, čo má byť uvedené na faktúre?

SIEA nepredpisuje konkrétnu štruktúru a formu faktúry alebo jej prílohy. Je však nevyhnutné, aby SIEA mohla posúdiť oprávnenosť jednotlivých položiek uvedených vo faktúre. Je v záujme zhotoviteľa, aby faktúru, alebo jej prílohu vyhotovil tak, aby výdavky boli ľahko identifikovateľné a zatriedené do skupín oprávnených výdavkov uvedených vo všeobecných podmienkach.

Ak sa stane, že SIEA napr. z dôvodu nesplnenia podmienok či nepredloženia povinných príloh, nepreplatí zhotoviteľovi poukážku, znamená to, že rozdiel bude musieť dodatočne zaplatiť domácnosť?

Rozdiel by mala dodatočne uhradiť domácnosť vtedy, ak SIEA neuhradila poukážku z dôvodu, že neboli predložené všetky povinné prílohy, ktoré mala podľa Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok domácnosť odovzdať zhotoviteľovi, alebo ak bolo zo strany SIEA preukázané, že povinné prílohy, ktoré predložila domácnosť prostredníctvom oprávneného zhotoviteľa, sú v rozpore so Všeobecnými podmienkami  alebo Osobitnými podmienkami. Ak SIEA nepreplatí poukážku z dôvodu na strane oprávneného zhotoviteľa, napríklad ak zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky neskôr ako 6 mesiacov po ukončení inštalácie zariadenia, nie je dôvod, aby domácnosť vzniknutý rozdiel doplatila.

Budem môcť získať aj viac poukážok na viac domov pokiaľ som ich vlastníkom?

Áno, ale len v tom prípade, ak rodinný dom alebo jeho časť nie je prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania.

Prečo nemôžu podporu využiť domácnosti na kotol na biomasu v rodinných domoch, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde je možné pripojenie k CZT?

Uvedené obmedzenie je stanovené z dôvodu ochrany ovzdušia pred emisiami znečisťujúcich látok. V správe o stave životného prostredia v roku 2012 sa uvádza, že boli prekročené limity znečisťujúcich látok, a to pre oxidy dusíka a tuhé znečisťujúce látky, čo je spôsobené najmä návratom k vykurovaniu drevom. Veľmi podobná informácia je v správe o stave životného prostredia z roku 2013.  Obmedzenie je uvedené aj priamo v Operačnom programe Kvalita životného prostredia schválenom Európskou komisiou. Je totiž vysoká pravdepodobnosť, že ochrana ovzdušia je v systémoch centralizovaného zásobovania teplom vyššia ako v prípade používania lokálnych zariadení na spaľovanie biomasy, a to najmä z dôvodu prísnejších predpisov a kontroly dodržiavania týchto predpisov.

Prečo inštaláciou podporených zariadení nemôže prísť k odpojeniu od CZT, ani k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT?

Obmedzenie súvisí s cieľom energetickej politiky, aby sa pri zásobovaní teplom prechádzalo na tzv. účinné alebo efektívne systémy CZT. To sú také, ktorými sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou. Individuálnou podporou využívania obnoviteľných zdrojov pre objekty, do ktorých sa dodáva teplo zo systémov CZT, by sa vytvárala bariéra plánovanému prechodu na účinné systémy CZT a takáto podpora by dokonca obmedzovala plánovanú podporou aktivít  na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prečo podporené zariadenie nemôže byť  inštalované v bytovom dome, v prípade ktorého sa teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov CZT?

Podobne ako v predchádzajúcom prípade súvisí obmedzenie s udržaním a ďalším plánovaným rozvojom účinných systémov CZT. Je nelogické, aby sa na jednej strane podporovali účinné systémy CZT, a to priamo prostredníctvom Operačného program Kvalita životného prostredia a na druhej strane sa podporou lokálnych zariadení z rovnakého mechanizmu vytvárala bariéra na ich udržateľnosť.

SOLÁRNE SYSTÉMY

Ak rodinný dom alebo bytovka nespotrebuje celú vyrobenú elektrinu z OZE, prípadne prekročí aj kapacitu akumulátora, čo s jej prebytkom? Musí ísť výlučne zadarmo do siete?

Domácnosti v bytovom dome v pripravovanom kole nebudú môcť získať poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. V prípade rodinného domu bude domácnosť nespotrebovanú elektrinu z podporených inštalácií dodávať do distribučnej sústavy bezodplatne. V prípade, že distribučná sústava nie je schopná prebytočnú elektrinu odobrať, musí domácnosť rešpektovať podmienky pripojenia v danej lokalite.

Je možné inštalovať slnečné kolektory, prípadne fotovoltické panely pre potreby zabezpečenia energie v rodinnom dome aj na hospodárske budovy, prípadne garáže?

Zariadenie na využívanie OZE by malo byť súčasťou nehnuteľnosti, na ktorú je vydaná poukážka a ku ktorej je predložený list vlastníctva. Prípadné iné riešenie bude zverejnené v osobitných podmienkach.

KOTLY NA BIOMASU

Prečo sú technické požiadavky na kotly na biomasu prísnejšie, ako uvádzajú aktuálne platné technické normy?

V rámci projektu Zelená domácnostiam budú v prípade kotlov na biomasu podporované iba nízkoemisné zariadenia s vyššou energetickou účinnosťou v súlade s požiadavkami navrhovanej smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení a v súlade s nariadením Komisie 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo. Tieto podmienky sú uvedené aj v zásadách výberu projektov v kapitola 2.4.2.3 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.  budú v prípade kotlov na  biomasu podporované .

Prečo možno získať pri kotloch na biomasu podporu len v tom prípade, ak sa novým kotlom nahradí kotol na fosílne palivá?

Podpora zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je financovaná prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to konkrétne cez investičnú prioritu 4.5. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Jedným z cieľov je znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého. Keďže vzhľadom na prijatú  dohodu, že biomasa je považovaná za CO2-neutrálne palivo, nie je možné očakávať, že by sa novým kotlom na biomasu, ktorý by nahradil existujúci kotol na biomasu, znížili emisie skleníkových plynov, keďže už v pôvodnom stave boli podľa spoločenskej dohody emisie CO2 nulové.

Je možné získať dotáciu, ak chcem vymeniť kotol na elektrinu za kotol na biomasu?

Podmienkou získania podpory na inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome je, že ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu. Inštaláciou kotla na biomasu v rodinnom dome, kde bol doteraz inštalovaný elektrický kotol, by došlo k zhoršeniu kvality ovzdušia v mieste inštalácia. Podmienka, že nové zariadenie musí nahradiť pôvodné alebo plánované zariadenie na spaľovanie fosílnych palív sa týka  iba kotlov na biomasu, neplatí teda pre ostatné druhy zariadení. Napríklad inštaláciu tepelného čerpadla je možné podporiť aj v prípade, že bol pred tým využívaný elektrický kotol.

Môžu o podporu na inštaláciu kotla na biomasu požiadať aj domácnosti s novostavbou? Ako preukážu, že sa novým kotlom na biomasu nahradí kotol na fosílne palivá domácnosti, ktoré chcú zariadenie využívať v novostavbe?

Nie je vylúčené, aby sa do novostavby inštaloval kotol na biomasu, avšak aj v takomto prípade je potrebné preukázať, že kotol na biomasu nahradí kotol na fosílne palivo a to ten, ktorý bol v projektovej dokumentácii pôvodne navrhnutý. Splnenie požadovanej podmienky je možné preukázať zmenou príslušnej časti projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená na vydanie stavebného povolenia. Splnenie sa preukazuje pri prípadnej kontrole inštalácie.

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Budete podporovať aj tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody?

Podporu je možné získať na zariadenie na výrobu tepla. Ohrev vody prostredníctvom tepelného čerpadla je jednou z podporovaných možností jeho využitia.

Je možné podporu využiť aj na  tepelné čerpadlo nad 14 kW?

Pre zariadenia na výrobu tepla pre účely vykurovania a ohrevu teplej vody nie je stanovený maximálny inštalovaný výkon zariadenia. Podmienkou je, že inštaláciou zariadenia sa má zabezpečiť potreba tepla na vykurovanie alebo ohrev teplej vody v domácnosti. Z podmienok podpory vyplýva, že podporu bude môcť domácnosť získať maximálne na prvých 10 kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Budete podporovať tepelné čerpadlá vzduch – vzduch?

V prvom kole projektu neuvažujeme s podporou tepelných čerpadiel vzduch-vzduch. V spolupráci s odbornými organizáciami v budúcnosti zvážime možnosť poskytnutia príspevku aj v prípade takýchto zariadení.

BYTOVÉ DOMY

Prečo je povinnou prílohou pre bytové domy energetický audit?

Z požiadaviek Európskej komisie vyplynulo, že podpora môže byť poskytnutá len v prípadoch, ak bude využitá efektívne. Nebolo by efektívne podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v budove, ktorú je potrebné napríklad zatepliť. Po zateplení by sa totiž zariadenie stalo zbytočne predimenzovaným. Preto bola medzi špecifické požiadavky Operačného programu Kvalita životného prostredia zaradená podmienka, aby inštalácii zariadení na využívanie OZE v bytových domoch predchádzal energetický audit. Úlohou energetického audítora je posúdiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Ak nie, mal by ich navrhnúť a mali by sa zrealizovať ešte pred inštaláciou zariadenia na využívanie OZE. Výkon podporeného zariadenia by mal byť nadimenzovaný už na stav budovy po realizácii úsporných opatrení.

Môže dostať podporu aj domácnosť v bytovom dome so štyrmi bytmi, v ktorom majú jednotlivé domácnosti zabezpečený ohrev teplej vody individuálne?

V prvom kole sa s takýmto riešením neuvažuje. Pri bytových domoch bude poskytnutý príspevok na výrobu tepla, ktorá je spoločná pre byty v bytovom dome. SIEA však nevylučuje, že takúto možnosť počas implementácie projektu zváži.

AKUMULÁCIA

Akým dokladom má byť preukázaná kapacita akumulátora?

Kapacita akumulátora bude preukázaná dátovým listom výrobku. SIEA môže v odôvodnených prípadoch overiť u výrobcu zariadenia údaje uvedené na dátovom liste.

Môže dostať domácnosť podporu len na bonus za akumuláciu?

Domácnosť nemôže požiadať podporu len na bonus za akumuláciu. Záväzným ukazovateľom  a cieľom projektu Zelená domácnostiam je dosiahnuť prostredníctvom podporených zariadení stanovený inštalovaný výkon na využívanie OZE. Poskytnutím bonusu za akumuláciu elektriny sa nezvýši inštalovaný výkon zariadení a neprispeje sa k plneniu cieľov projektu.

 

 

lb/e-filip
zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk, www.siea.sk