Vlastnosti polystyrénu

Uplatnenie zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a dodatočná tepelná ochrana zatepľovaním budov zvýši dopyt po tepelnoizolačných materiáloch. Bližšie sa oboznámime s vlastnosťami polystyrénu -EPS.

!!! Pre použitie polystyrénu na zateplenie treba preveriť jeho objemovú hmotnosť. Objemová hmotnosť fasádneho EPS nesmie byť menšia ako 14 kg/m3. Na stavbe sa dá overiť prevážením polystyrénového bloku. Ak je objemová hmotnosť nižšia (teda odvážený m3 EPS je ľahší ako 14 kg), NEJDE O FASÁDNY EPS a jeho použitie nie je vhodné !!!

Zmena rozmerov vplyvom dodatočného zmraštenia

Väčšina týchto zmien prebehne vo výrobnom závode , ešte pred rezaním dosiek, takže dosky opúšťajúce závod vykazujú minimálne zmeny rozmerov. Pre lepené izolačné dosky ( fasádne zatepľovacie systémy, strešné konštrukcie apod. ) je nutné použiť tzv. stabilizované materiály, ktoré vykazujú konečné zmraštenie najviac 0,2 %.

Zmena rozmerov vplyvom teploty

Pri zmene teploty cca o 17oC dôjde k vratnej zmene rozmerov o 1 mm na meter dĺžky. Na tepelnú rozťažnosť je treba brať zreteľ predovšetkým pri kotvení väčších súvislých plôch.

Nasiakavosť pôsobením vody

Bunky polystyrénu vo svojej uzatvorenej štruktúre nepohlcujú takmer žiadnu vodu. K tomu dochádza do určitej miery iba v póroch medzi vzájomne zvariteľnými časticami penovej hmoty. Po vysušení sa vracajú do pôvodnej podoby.

Nasiakavosť pôsobením difúzie vodných pár

Vodná para má schopnosť prechádzať stenami buniek polystyrénu. Ak v izolácii dosiahne rosný bod začne vodná para kondenzovať v izolácii. Preto treba voliť difúzny a tepelný odpor jednotlivých vrstiev tak, aby rosný bod nebol dlhodobo dosahovaný vo vnútri konštrukcie.

Poveternostné vplyvy

Pri dlhšom pôsobení slnečného žiarenia na polystyrénové dosky povrchová vrstva zožltne a degraduje. Z praktických dôvodov sa dosky EPS nikdy nepoužívajú bez krycích vrstiev. Taktiež dlhodobé skladovania v lete na slnku spôsobí narušenie povrchu a problém s priliehavosťou lepidla.

Požiarna odolnosť

Behom krátkej doby sa vyvinul tzv. samozhášavý polystyrén, ktorý zodpovedá lepšie požiadavkám na protipožiarnu ochranu budov. Z požiarneho hľadiska je vhodné široké použitie EPS do sendvičových konštrukcií medzi nehorľavé materiály.

Dýchanie stien

Sprievodným javom zateplenia vonkajších stien budovy je nielen zvýšenie tepelného odporu konštrukcií, ale tiež zvýšenie jej difúzneho odporu , niekedy aj niekoľkonásobne.

Z daného faktu by malo vyplývať, že pre zabezpečenie dýchania obvodových konštrukcií treba uprednostniť izolačné materiály charakterizované malým difúznym odporom.

Výskumy , ktoré doložilo Združení EPS ČR na podporu predajnosti polystyrénu dokazujú , že v  prípade priemernej účinnosti ventilácie difunduje ( prechádza cez obvodové konštrukcie ) najviac 1% celkového prúdu vodnej pary odstraňovenej z obytnej miestnosti.

Z daného výskumu ďalej vyplýva, že na kvalitu priestoru vplýva účinná ventilácia v závislosti od  zdrojov produkujúcich vlhkosť v byte. V takom prípade nazáleží na paropriepustnosti obvodových stien.

 

Viac sa dozviete v časti Izolácie, zateplenie

Čerpané z podkladov Združení EPS ČR 04/2004, www.epscr.cz