Sú plynové čerpadlá riešením aj pre vás?

Energetická záťaž dnešnej doby je mimoriadne vysoká. Stúpajú ceny energií a tak isto aj očakávania vzhľadom k zariadeniam, ktoré energie spracúvajú alebo vyrábajú. Plynové tepelné čerpadlá patria k veľmi efektívnym a účinným systémom čo sa výroby tepla (a už aj chladu) týka. Prečo je to tak a ako tieto zariadenia pracujú?

Pod pojmom plynové tepelné čerpadlá si musíme predstaviť tepelný zdroj schopný pracovať v režimoch vzduch/chladivo alebo vzduch/voda. Hlavným zdrojom tepla je preň vonkajší vzduch a na pohon jeho kompresora slúži motor, ktorý zase poháňa zemný plyn.

Zatiaľ alternatíva

Tepelné čerpadlá sa vo všeobecnosti považujú skôr za alternatívny zdroj získavania tepla, tradičné spaľovanie fosílnych palív má predsa len dominantnejšie postavenie (zatiaľ). Najviac týchto zariadení v súčasnosti pracuje na princípe parného kompresorového chladiaceho systému, ktorého súčasťou sú viaceré, vzájomne energeticky prepojené komponenty (kompresor, kondenzátor, výparník, expanzný ventil).

Dôležité chladivo

V tomto systéme je chladivo tým činiteľom, respektíve pracovnou látkou, pomocou ktorej sa v čerpadle uskutočňuje termodynamický obeh. Jeho vlastnosti (bod varu, kondenzácia v závislosti od tlaku) ale musia zodpovedať predpísaným teplotným parametrom tepelných tokov z kondenzátora a do výparníka.

01.jpg

Ako pracujú

Plynové tepelné čerpadlá by sa teda dali charakterizovať ako zariadenia schopné odoberať energiu z okolitého prostredia a následne ju odovzdávať do interiéru, prípadne ju z interiéru odoberať (to v prípade chladenia). Prevod energie sa zabezpečuje fyzikálnymi vlastnosťami chladiva, ktoré teplo absorbuje a odovzdáva. Tieto čerpadlá dokážu využiť skoro každý nízkopotenciálny zdroj tepla v prírode – zem, vzduch, vodu, či dokonca priemyselné odpadové teplo.

Viac o chladive

Chladivom, ktoré systém plynových tepelných čerpadiel využíva, je chladivo R410A. Vďaka kompresoru neustále cirkuluje v uzavretom okruhu, pričom dochádza k nepretržitému vyparovaniu a zrážaniu a vzniku tepla a chladu. Teplota chladiva vo výparníku sa zvyšuje aj využívaním tepla z chladiaceho okruhu motora. R410A neobsahuje freóny, systém plynových tepelných čerpadiel je preto veľmi ekologický. Je možné ich využitie v systémoch s priamou expanziou chladiva (klimatizačné systémy), prípadne v systémoch, kde je voda teplonosným médiom. Čerpadlá sa osvedčili napríklad v reštauráciách, hoteloch, veľkých administratívnych centrách či nemocniciach.