Štátna podpora zatepľovania domov pokračuje aj v roku 2017

Dotácia môže byť poskytnutá do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla.

03.jpg

Ilustračná snímka

V podpore zatepľovania rodinných domov plánuje štát pokračovať aj v budúcom roku. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripomenulo, že ide o pilotný projekt s hlavným zámerom, aby staršie, energeticky náročné rodinné domy boli zateplené a šetrnejšie k peňaženkám občanov. Doteraz boli vyhlásené dve výzvy a poskytnutých takmer 70.000 eur.

„Určite máme ambíciu v ňom pokračovať. V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že administratívne zjednodušíme proces žiadania o tento spôsob podpory. Naším zámerom je zapojiť do procesu zatepľovania maximálny počet domácností, ktoré majú na túto podporu nárok,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor rezortu.

V legislatívnom procese je preto v súčasnosti návrh novely zákona, ktorým sa poskytuje príspevok na zatepľovanie rodinných domov. „Vyhlásenie tretej výzvy je plánované na druhý štvrťrok 2017, čo predstavuje predpokladaný termín účinnosti pripravovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa príspevku na zatepľovanie rodinných domov,“ avizovalo ministerstvo.

V rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na jar tohto roka bolo v listinnej podobe doručených 134 žiadostí. Z nich ministerstvo schválilo príspevok pre 11 záujemcov spolu vo výške 46.097 eur, ďalším 41 vlastníkom domov rezervovalo maximálnu možnú sumu dohromady 266.500 eur.

Do druhej výzvy sa v lete doručením dokumentov záväzne zapojilo 62 ľudí, pričom rezort výstavby rozhodol o poskytnutí príspevku pre piatich žiadateľov vo výške 22.085 eur a rezervoval 253.500 eur pre 39 záujemcov, ktorí sa zatepľovať ešte len chystajú.

O príspevok možno požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahuje sa aj na práce začaté po 31. decembri 2014. Príspevok, o ktorý vlastník domu požiada po ukončení zateplenia, dostane do 90 dní. Ak však žiadosť príde ešte pred zatepľovaním, proces sa predĺži o čas jeho realizácie, ktorý môže byť najviac jeden rok. Peniaze tak žiadateľ získa najneskôr do 15 mesiacov.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie. Ďalších 500 eur možno dostať ako kompenzáciu nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Maximálna výška príspevku tak môže dosiahnuť 6500 eur.

Nárok na dotáciu má vlastník domu na území SR, ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa aspoň desať rokov. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov (m2) a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 250 m2.

Ako požiadať o príspevok

Poskytovanie príspevku na zateplenie rodinných domov spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) na základe zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (ďalej len „vyhláška“).
Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.
Žiadateľ bude môcť podať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou a ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku v rozpočte ministerstva. V takom prípade ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti.

Ak sa bude predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, o poskytnutí príspevku bude rozhodnuté do 90 dní.

Ak sa však bude predkladať žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu, proces posudzovania žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách, nakoľko súčasťou žiadosti nebudú všetky potrebné doklady a tieto bude môcť žiadateľ doložiť po realizácii zateplenia. Pre realizáciu zateplenia však bude stanovená lehota najviac 12 mesiacov. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

O príspevok je možné požiadať na práce začaté po 31. decembri 2014.
Pre viac info kliknite na: www.zatepluj.sk

lb/eFilip
zdroj: www.teraz.sk