Solárny ohrev vody v komunálnej sfére – príklady z praxe

O tom, že slnečné kolektory na strechách rodinných domov nie sú zďaleka jediným možným spôsobom využívania slnečnej energie svedčia mnohé príklady jej využívania  vo verejných budovách či v systémoch centrálneho zásobovania teplom, väčšinou však z krajín západnej Európy. Nasledujúci príspevok vyhodnocuje príklad inštalácie slnečných kolektorov z praxe realizované na Slovensku, svedčiace o zmysluplnosti hľadania alternatív v príprave teple teplej vody či podpory vykurovania v danej oblasti aj v našom regióne.

Centrálne zásobovanie teplom – príklad zo Žiliny

Na žilinskom sídlisku Hliny je od novembra 2003 nainštalovaných 132 kolektorov v hodnote približne 2,5 milióna Sk, ktoré predhrievajú úžitkovú vodu na výmenníkovej stanici s maximálnou teplotou na výstupe zo solárneho zásobníka 35°C. Systém je v prevádzke od novembra 2003, ale až v marci 2004 začal riadiaci a monitorovací systém prevádzkovateľa poskytovať hodnoverné údaje o výkone a získanej energii.  V dňoch s vysokou intenzitou slnečného žiarenia a malou spotrebou teplej vody teplota často presahovala túto teplotu a výnimkou neboli dni, keď dosiahla až 50°C, takže systém v sledovanom období pripravil o 20% viac tepla oproti plánovaným parametrom. Solárny systém slúžiaci na predohrev ohriatej pitnej vody v Žiline mohol dosiahnuť tepelný zisk ešte o 10-15% vyšší, ak by bol v sledovanom období rovnomernejší odber tepla a teda aj nižšie teploty v zásobníkoch.

Výrazne najslabšími mesiacmi v sledovanom období boli november až február s nižšími hodnotami intenzity slnečného žiarenia. Sklon kolektorov 30% má v našich zemepisných šírkach výrazný vplyv na letný výkon a tým aj na celoročné množstvo zachyteného tepla.

Táto prevádzka je dôkazom výhodnosti využívania slnečnej energie aj pre bytové domy a sídliská. Projekt je financovaný pomocou dlhodobej pôžičky, ktorá sa spláca z dosiahnutých úspor energie, bez akejkoľvek štátnej alebo inej finančnej podpory.

Miesto: Žilina, sídlisko Hliny, tepelná výmenníková stanica
Dodávateľ solárneho systému: Thermosolar Žiar, s.r.o.
Počet namontovaných kolektorov: 132
Kolektorová plocha 290 m2

Technológia
– typ kolektorov:
– tepelný zisk 1 kolektora:
– sklon kolektorov:


Heliostar 300
800 kWh / rok
30%

Ročná produkcia tepla:

122 000 kWh (od 1.9.2004 do 31.8.2005)

Účel a využitie: Príprava teplej úžitkovej vody pre 470 bytov, materskú školu, obchod a práčovňu
Návratnosť investície: 7 – 10 rokov (skracuje sa s rastom cien palív)
Spôsob financovania: Dlhodobý komerčný úver, bez akejkoľvek podpory zo strany štátu či EÚ

tt_solarkomunal2.jpg

tt_solarkomunal1.jpg

obr. Sídlisko Hliny, Žilina – 132 slnečných kolektorov umiestnených na tepelnej výmenníkovej stanici

 

Slnko k službám  - je osvetová kampaň na podporu využitia slnečnej energie na Slovensku. Kampaň je podporená EU - PHARE.

slnkoksluzbam_logo.gif
Kontakt:
e-mail: office@ecb.sk
web: www.slnecnaenergia.sk
tel: 02 - 593 000 91

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35, BA 831 01