SIEA vyzýva domácnosti na registráciu malých obnoviteľných zdrojov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dnes v rámci národného projektu Zelená domácnostiam zverejnila podmienky týkajúce sa podpory malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. V rámci prípravnej fázy projektu bola spustená registrácia zariadení, ktorých inštalácia bude podporená.

Registrácia žiadostí

O zaregistrovanie podľa neho môže požiadať každý, kto doloží všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia relevantných technických podmienok. Zariadenie bude do zoznamu začlenené na základe prvej kompletne vyplnenej žiadosti. Formuláre žiadosti, ako aj ďalšie podrobné informácie sú k dispozícii na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk.

Oprávnené zariadenia musia spĺňať požadované technické podmienky. Taktiež bude k dispozícii zoznam zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených zariadení, ako aj pri preplácaní poukážok. Registrácia zhotoviteľov bude otvorená v priebehu najbližších týždňov.

Na pilotný národný projekt je vyčlenených 45 miliónov eur, vďaka ktorým by malo byť nainštalovaných viac ako 15.000 systémov na využívanie OZE. Pri určovaní výšky podpory bolo kľúčové umožniť domácnostiam prekonať ekonomickú bariéru spôsobenú vyššou obstarávacou cenou a dlhšou návratnosťou týchto zariadení.

Poukážky

Domácnosti získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u zhotoviteľov. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za jeden inštalovaný kilowatt (kW) výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Podmienky budú nastavené tak, aby podpora pokryla vo väčšine prípadov približne tretinu až polovicu výdavkov na obstaranie moderných a kvalitných systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke. Určené sadzby na jeden inštalovaný kW výkonu zariadenia vyplývajú z celkových výdavkov na typické, tzv. modelové inštalácie. Prehľad aktuálnych celkových výdavkov na ne získava SIEA prostredníctvom prieskumu trhu.

Maximálna suma podpory je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú slovenské domácnosti. Prostriedky budú vďaka tomu rozdelené rovnomerne a nebudú zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií. Maximálne limity majú domácnosti motivovať k tomu, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali samy a pred inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrealizovali opatrenia na zníženie jeho potreby v budovách.

Dotácie

Dotácie na solárne kolektory: 500 € na 500 kW inštalovaného výkonu, maximálne 1 750 € alebo 50 % výšky nákladov.

Dotácie na fotovoltaické panely: 1200 € za prvý kW inštalovaného výkonu, 900 € za každý ďalší kW, maximálne 2 550 € a tiež najviac 50 % výšky nákladov.

Uvádzané údaje v kW Vám asi veľa nepovedia, takže ako to vyzerá pri „priemerných“ systémoch pre „bežnú“ domácnosť?

Solárne kolektory:

Konečná cena typickej inštalácie solárnych kolektorov pre priemernú domácnosť sa pohybuje okolo 3 000 € až 3 500 € aj s montážou a DPH. Dotácia na inštaláciu systému s najbežnejšími kolektormi Thermosolar TS 300 bude približne vo výške 900 € na jeden kolektor (pričom napríklad cena samotného kolektora je len 400 €). Takže už pri dvoch kolektoroch to bude maximum 1 750 €, alebo 50 %.

Dotácie teda celý systém zlacnia pre Vás na polovicu!

Fotovoltaické panely:

Plná cena systému s výkonom 2 kW je 3 500 – 4 000 € s montážou aj DPH. Na takýto systém je dotácia 2 100 €, ale uplatní sa tu podmienka najviac 50 % výšky nákladov.

Opäť, dotácie teda celý systém zlacnia pre Vás na polovicu!

V oboch prípadoch bude možné dosiahnuť návratnosť aj za menej ako 5 rokov!

Ak Vám dotácie pripadajú zaujímavé, prvým krokom teda bude výber systému a dodávateľa, ktorý ho namontuje a registrácia žiadosti o dotáciu.