Prieskum staveniska na výskyt radónu - zemného plynu

Radón je zemný plyn nachádzajúci sa všade v prírode vo väčšom či menšom množstve.

Vzhľadom na jeho rádiotoxicitu sa predpokladá, že prispieva k vzniku rakoviny pľúc. Pred začatím každej stavby teda treba vykonať radónový prieskum staveniska. Na tento fakt sa bohužiaľ na slovensku zabúda, alebo sa vedome prehliada.

Radónový prieskum realizujú v SR autorizované firmy, ktorých zoznam je možné získať na Útvare hlavného hygienika SR.

Výskyt radónu

  • Zvýšená koncentrácia radónu sa môže vyskytovať v území terénnych zlomov, kde uniká z podlažia a hromadí sa v nevetraných terénnych deformáciách – priehlbne, doliny .
  • Do objektu preniká z pôdneho vzduchu trhlinami a netesnosťami v základových doskách a obvodových stenách pivníc.
  • V prípade jeho väčšieho výskytu v podložných základových pôdach vzniká nebezpečenstvo vniknutia a hromadenia sa v budove, hlavne v podzemných priestoroch.

Radónové ohrozenie je tým nižšie, čím vyššie je stavba nad zemou.

Ochrana

Ochrana spočíva v mechanickom zabránení vniknutia plynu do objektu, aplikáciou hydroizolácie pod všetky konštrukcie ( vodorovné aj zvislé ), intenzívnym vetraním priestorov budovy , v prípade vysokého radónového rizika vetraním podložia drenážnym systémom.

V rámci projektu monitorovania výskum radónu v Bratislave , už v roku 1992 boli zistené lokality mesta, v ktorých hodnota úrovne radónu v pôdnom vzduchu vysoko prekročila slovenské i zahraničné normy.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.406 / 1992 Z.z. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.141/2000 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany – hovoria o povinnosti stanovenia kategórie radónového rizika, o metódach zisťovania a ochrany pred radónovou radiáciou.