Podpora inštalácií solárnych kolektorov reálna od roku 2008

Vláda na svojom včerajšom rokovaní (25.4.2007) prijala uznesenie k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR. Tento materiál obsahuje úlohy a odporúčania, ktoré majú implementovať poskytovanie dotácií na inštalácie solárnych kolektorov, resp. Využívania obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti.

Materiál obsahuje následovné podrobnosti:

  • ukladá Ministrovi hosporárstva (do 30.10.2007) realizovať legislatívne opatrenia a (do 30.9.2007) pripraviť program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie pre domácnosti,
  • vyčleniť v roku 2008 a v ďalších rokoch 100 mil. Sk pre tieto účely (z toho 75 mil. Sk na solár, 325 mil. Sk na podporu využívania biomasy),
  • odporúča orgánom štántnej správy a samosprávy vypracovať projekty vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

V predloženom materiáli je okrem iných informácií výška dotácií týkajúcej sa slnečnej energie formulovaná následovne:

Dotácia 3.000 Sk na 1 m2 pôdorysnej plochy slnečného kolektora. V prípade inštalácie viac ako 8 m2 plochy solárneho systému, dotácia 24 000,- Sk plus 1 500,- Sk za 1 m2 nad 8 m2 plochy. Pri súčasnej cene cca 100 tisíc Sk (bez DPH) pri dodávke na kľúč najrozšírenejšieho solárneho zariadenia na prípravu teplej vody pre rodinné domy s plochou 6 m2, dotácia pokryje približne náklady na DPH a bude to voči štátnemu rozpočtu finančne neutrálne.

Kompletný materiál nájdete na linke Úradu Vlády SR:

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/92AF7F8727FE82ECC12572C30041823C?OpenDocument