Podpora domácnostiam na inštaláciu malých zariadení už v najbližších dňoch!

Ako sme vás v našich článkoch koncom roka 2014 informovali, spustenie projektu bolo plánované už začiatkom roka 2015. Podľa najnovších informácií sa všetci, ktorí plánujú investovať do obnoviteľných zdrojov dočkali a rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam" už v najbližších dňoch.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Aké zariadenia budú podporované?

- malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW
• fotovoltické panely
• veterné turbíny

- zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome
• slnečné kolektory
• kotly na biomasu
• tepelné čerpadlá

Ako bude možné o pomoc požiadať?

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome. Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Aká bude miera a výška podpory?

Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Odkedy bude možné inštalovať zariadenia, na ktoré bude možné získať podporu?

Táto informácia bude zverejnená spolu s podmienkami podpory. Ak chcete mať istotu, že Vami vybrané zariadenia bude spĺňať podmienky podpory, odporúčame počkať na ich zverejnenie.

Lb/eFilip
zdroj: www.siea.sk