Odpájanie sa od centrálneho zdroja vykurovania

Odpojiť sa - nevýhody CZT

Keď sa človek odpojí od veľkododávateľa, jednoznačným plusom je priehľadné účtovanie – zaplatíte len toľko plynu, koľko spotrebujete, pričom meranie spotreby je veľmi presné. Pri centralizovanej výrobe tepla sa často teplo stráca v dlhých, zle zaizolovaných potrubiach, a tak platíme za to, čo unikne cestou, a nie za to, čo skutočne spotrebujeme. Veľká vzdialenosť, zastarané vybavenie, málo účinné kotly, to všetko môže byť príčinou zbytočne vysokých nákladov na prevádzku. Situáciu treba však vždy posudzovať individuálne.

  • zastaralé technológie
  • nízka efektívnosť rozvodných systémov
  • nedostatočná regulácia
  • neprehľadné účtovanie
  • zlá komunikácia medzi výrobcom a spotrebiteľom, netransparentné správanie sa teplárenských spoločností

Neodpojiť sa - výhody CZT

Ani vlastný plynový kotol neprinesie len samé výhody. Pri zvažovaní, či je výhodnejšie napojenie na centralizovanú dodávku tepla alebo vlastný kotol, majitelia bytov často nedomyslia všetky detaily. Vidia len sumu, ktorú budú platiť za plyn, a to, čo platia teraz. To však nie je celkom presné porovnanie. V platbách pre dodávateľov tepla sú zahrnuté napríklad aj odpisy, ktoré akumulujú prostriedky na údržbu, opravy a renováciu zariadenia. Nezahŕňa do svojich rozpočtov takisto pravidelnú údržbu a prípadné opravy svojho tepla. Keby majiteľ bytu zahrnul túto položku aj na stranu svojich výdavkov, dostal by inú sumu a iný výsledok porovnania.

Veľa krát obyvatelia bytových domov investujú prostriedky do vybudovania individuálneho zdroja tepla, nemyslia však pritom na úsporné opatrenia, ako je zateplenie, zmena spotrebiteľského správania sa ap. 

Fakty, ktoré hovoria proti odpájaniu

  • vyššia účinnosť veľkovýroby tepla, ako u malého kotla
  • odpisy technológií - zdroj investícií,
  • centrálny servis a údržba zariadenia
  • jednoduchšia možnosť využívania alternatívnych zdrojov (napr. biomasy)
  • alternatívou investícií do vlastného vykurovacieho zdroja môžu byť úsporné opatrenia, ako zateplenie ap.

Rozvodná sieť nie je prístupná všade a ceny tepla od rozličných oblastných distribútorov sú značne odlišné. Hlavným dôvodom sú rôzne prírodné podmienky, charakter bytovej zástavby a rozličné technológie výroby a distribúcie tepla. Na rozdiel od individuálneho vykurovania zákazník nemá možnosť tieto podmienky ovplyvniť.

Odpájanie celých blokov

Efektívnejší ako kotol v každom byte je menší centralizovaný zdroj. Ak by sa vedeli na odpojení dohodnúť všetci nájomníci, potom je pre nich rozumnejšie vybudovať si spoločnú kotolňu – napríklad v pivničných priestoroch pre celý obytný dom. Vtedy na posúdenie efektívnosti platia iné kritériá, pretože sa posudzuje zámena centralizovaného zdroja za iný, síce menší, ale predsa len spoločný zdroj. Situácia je teda podobná, so všetkými náležitosťami, ako účinnosť, údržba, servis, opravy atď. V takýchto prípadoch je zrejme najdôležitejšie, aby sa našiel dobrý manažér, pretože so zriadením kotolne je spojené množstvo vybavovania a povolení, a náročná môže byť aj jej prevádzka (záleží na kategórii kotolne, či musí byť aj s obsluhou alebo bez nej...). Pri financovaní máte v podstate dve možnosti – buď sa všetci nájomníci alebo vlastníci bytov dohodnú, spoločne si zoberú na kotolňu úver, a všetci ho budú rovnomerne splácať (pri stanovení záruk treba myslieť aj na to aby na prípadných neplatičov nedoplatili všetci nájomníci), alebo si peniaze zaobstará každý individuálne a zloží sa potrebná hotovosť.
Avšak ak je zdroj tepla veľmi ďaleko, potrubie v zemi je vo veľmi zlom stave a jeho rekonštrukcia by si vyžiadala veľmi vysoké náklady, vtedy sa aj prevádzkovatelia centralizovaných zdrojov často odhodlajú k tomu, že v rámci rekonštrukcie celej sústavy rozdelia celkový výkon na 2 až 3 menšie kotolne. Preto treba s nimi konzultovať svoje kroky.

Prečo je centrálne zásobovanie teplom v súčasnosti nevýhodné?

Logicky by malo byť centrálne zásobovanie teplom výhodnejšie, ako individuálne vykurovanie. Trendom v Európe je budovanie nových centrálnych rozvodných sietí (ktoré my vďaka minulému zriadeniu máme už vybudované). Súvisí to s politikou EU o hospodárnom využívaní energií a spoločných strategických plánoch na zmenu energetickej základne smerom k obnoviteľným zdrojom. 

Na Slovensku je veľkou prekážkou rozvoja CZT cena odberu zemného plynu, ktorá je regulovaná spôsobom, ktorý nezvýhodňuje veľkoodber - cena za kubický meter je zanedbateľne nižšia, ako pre maloodberateľa.

 

Na záver

Aké je teda vhodné riešenie – odpojiť sa, či neodpojiť? Každý prípad treba posúdiť individuálne, zhodnotiť existujúce podmienky a možnosti na zmenu. Je dobré sa však zamyslieť nad budúcnosťou, zvyšovaním efektivity CZT a modernizáciou, za niekoľko rokov totiž situácia môže byť úplne odlišná.