Obnova rodinných domov dostane potrebnú pomoc štátu

Najslabším článkom z hľadiska energetickej náročnosti budov sú v súčasnosti rodinné domy. Štát preto prichádza s novým programom podpory pre obnovu rodinných domov so zameraním na zníženie ich energetickej spotreby. Do procesu obnovy sa zapojí Prvá stavebná sporiteľňa, tak ako tomu bolo aj doposiaľ.

Európska únia stanovila vo svojom programe známom pod názvom „20-20-20“, znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 % oproti roku 1990. Minimálny ročný pokles spotreby energie budov by mal byť aspoň o 1,5 %.

V rámci programu na podporu obnovy bytových domov bolo na Slovensku do roku 2013 obnovených viac ako 50% bytových domov. Rodinných domov však bola obnovená len tretina a ich je obnova je žiadúca, nakoľko predstavujú u nás viac ako polovicu bytového fondu.

Vláda bude poskytovať na zateplenie rodinných domov, vrátane obnovy strechy, výmeny okien a dverí bude príspevok do výšky 30 % nákladov, maximálne do 6 000 eur.

Tento krok privítala Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá obnovu rodinných domov financuje od roku 1992 a 1.7 2015 znížila úrokové sadzby úverov na bývanie o 0,5% ročne. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta zámer takisto a volá po osvete smerujúcej k energeticky efektívnejšiemu bývaniu.

Podpredseda ZMOS Milan Muška pozitívne vníma tiež navýšenie tohtoročného rozpočtu ŠFRB na obnovu bytových domov zo 103 miliónov eur na 169 miliónov eur.

Muška je presvedčený, že po 25 rokoch nastal čas šíriť osvetu smerujúcu k nastaveniu kvalitatívne iných parametrov bývania. "Bývania nielen v bytových domoch a nájomných bytoch, ale aby sme orientovali aj vlastníkov rodinných domov, aby sa pozreli na svoje bývanie z trochu iného pohľadu. Nielen z toho zištného, to znamená hľadať efektívnejšie podmienky pre bývanie, racionalizovať spotrebu energie, vytvárať si podmienky na úspory, zatepľovať, ale aj estetizovať a zvyšovať kvalitu života," opísal.

Podporu bývania, bytovej politiky, výstavby a obnovy bytov označil za prínos pre celú spoločnosť. "Veľmi dobre vieme, aký multiplikačný efekt má stavebníctvo, že viaže na seba ďalšie rezorty a profesie. Pre mestá a obce je dôležité, že je impulzom pre zvýšenie lokálnej zamestnanosti a zlepšuje aj miestnu ekonomiku. Samotný proces obnoví aj energetickú bezpečnosť krajiny ako takej," zdôraznil Muška.

V Rakúsku funguje systém podpory zameraný na zníženie tepelných nárokov budov od roku 2009 a v súčasnosti sa realizuje už 3. etapa programu „Sanierungsscheck“. V prvej etape bolo rozdelených 50 miliónov eur pre domácnosti a 50 miliónov pre firmy, čo rozbehlo investície do bytovej výstavby vo výške viac ako 700 miliónov eur a vytvorilo viac ako 7 000 pracovných miest. Ešte výraznejší pomer medzi výškou príspevkov a celkovými investíciami bol dosiahnutý v druhej etape, kedy bolo 70 miliónov vyčlenených pre domácnosti a 30 pre podniky. Akcia podnietila investície vo výške 860 miliónov eur a vytvorených bolo 12 500 nových pracovných miest. V oboch etapách boli žiadateľom poskytované prostriedky vo výške 20 % z celkových nákladov rekonštrukcie, maximálne 5 000 eur.

Do systému podpory sú zapojené aj rakúske stavebné sporiteľne, ktoré zabezpečujú proces podávania žiadostí a ich predbežné posúdenie. Záverečné posúdenie žiadostí a zúčtovanie je v kompetencii ministerstva.

lb/eFilip
Zdroj: TASR, egoodwill.sk