Občania nechápu, že sa na dotácie schválené vládou nemôžu nájsť peniaze

Výzva vláde, aby splnila svoje vyhlásenia o dotáciách pre slnečné kolektory

 
Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom vyzýva Vládu SR, aby splnila svoje vyhlásenia o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a našla vo vnútri rezortov potrebných 100 miliónov Sk na dotácie pre solárnu energiu a biomasu v roku 2008. THERMO|SOLAR tak reaguje na nedávne znepokojujúce vyhlásenia ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka a hovorcov ministerstva hospodárstva a financií, z ktorých vyplýva, že program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach je vážne ohrozený. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Volajú nám rozhorčení občania, ktorí nechápu ako je možné, že sa na dotácie napriek prísľubu vlády, nevedia nájsť prostriedky. Väčšina z nich odkladala inštaláciu kolektorov na budúci rok, pretože chceli využiť sľubované dotácie. Pritom navrhovaná podpora je na úrovni cca 15 až 17 % z investičných nákladov najbežnejších solárnych zariadení, čiže o 2 až 4 % nižšia ako DPH na solárne systémy. Štát by tak vlastne občanom iba vrátil časť vybratej dane. Štátny rozpočet by nebol zaťažený a získal by dodatočné prostriedky z daní zo zisku a miezd, výrobné a montážne firmy by zvýšili zamestnanosť a zaplatili aj ďalšie sumy na odvodoch“, vysvetlil M.Novák.
 
Poukázal na to, že praktické kroky sú v rozpore s predchádzajúcimi deklaráciami. Vláda SR už 25.apríla 2007 schválila dotácie tým, že uložila ministerstvu hospodárstva pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2008 a ďalšie roky riešiť prioritne zabezpečenie realizácie programu vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vo výške 100 miliónov Sk. Ministerstvo malo pripraviť aj program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach do 30.9.2007. Na jarnom summite šéfov vlád krajín EU v Bruseli, kde bol aj premiér Róbert Fico, bol 8.3.2007 prijatý záväzok do roku 2020 dosiahnuť 20 %-ný podiel OZE na celkovej spotrebe energie v EU. Podiel jednotlivých krajín na splnení tohto záväzku je ešte predmetom ďalších rokovaní. Predpokladá sa, že podiel SR bude 12 % (dnes je to iba cca 4 % vrátane veľkých vodných elektrární).
 
,,Ak krachne síce veľmi skromný, ale predsa stimulujúci program podpory domácností, tak je to obrazom toho, ako vážne to zodpovední ľudia na Slovensku so širším využívaním OZE myslia a akú váhu majú naše už prijaté záväzky voči EU i uznesenia vlády. Zdôrazňujeme, že to nie je problém ohrozujúci prijatie eura, ale byrokratickej neschopnosti nájsť také riešenie, aby program bol priechodný. Navyše Slovensko bude pomaly jedinou krajinou v EU, kde domácnosti nebudú môcť využiť žiadny investičný stimul pri znižovaní svojej energetickej závislosti od elektrárenských a plynárenských monopolov vyšším využívaním biomasy a slnečnej energie. Toto všetko sa deje v dobe, keď svetové ceny ropy lámu rekordy a na Slovensku sa pripomienkuje materiál „Energetická bezpečnosť SR do roku 2030“, poukázal na dôsledky M.Novák.
 

Doplňujúce informácie 

Pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodnú namontovať na rodinný dom slnečné kolektory, mala byť od 1.januára 2008 navrhovaná výška investičnej podpory vo výške 3000Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora mala znížiť na 1500 Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy. V prípade výrazného nárastu záujmu domácností o solárne zariadenia príjmy štátneho rozpočtu by výrazne prekročili ich výdaje, pretože na dotácie sa použije iba časť predtým vo forme DPH vybraných finančných prostriedkov.

Výrobcovia i občania pôvodne vítali krok vlády, ktorý predstavoval pre Slovensko historickú šancu na zastavenie prehlbujúcej sa priepasti medzi ním a ostatnými štátmi Európskej únie vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Počítali s tým, že dotácie rozpútajú boom vo využívaní solárnych kolektorov a Slovensko sa odpúta zo zahanbujúcej pozície na konci pelotónu európskych krajín, vo využívaní slnečnej energie. Viac než výška podpory mal zapôsobiť samotný fakt jej existencie, pretože by dodal potrebný impulz pre informovanosť verejnosti. S využitím štátnej podpory by sa skrátila aj doba návratnosti nákladov na inštaláciu solárnych systémov a to až o 20 percent. 

Napríklad solárne zariadenie so 6 m2 kolektorovej plochy z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR, pokrývajúce cca 60 až 70 percent ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody pre 4-člennú rodinu, pri dodávke na kľúč certifikovaným montážnikom, stojí okolo 120-tisíc Sk, vrátane DPH. Prostá návratnosť takéhoto zariadenia, by sa pri súčasných cenách energií, skrátila z pôvodných 10-12 rokov na 7-10 rokov. Pri praxou overenej, 30-ročnej životnosti zariadenia, sa hodnota do neho vložená aj pri súčasných cenách palív a energie vráti niekoľkokrát.

Štátna dotácia by mohla znásobiť súčasných cca 5-6 tisíc m2 ročne namontovaných slnečných kolektorov. Optimistické štátne štúdie hovorili o potrebe v rokoch 2007 až 2010 namontovať ročne vyše 25 tisíc m2 a v období rokov 2011 až 2020 dokonca 150 tisíc m2 slnečných kolektorov každý rok. Rozvoj využívania OZE v rámci EU je spojený s vytváraním tisícok nových pracovných príležitostí a to aj v tých najmenej hospodársky rozvinutých regiónoch. 

Slnečné kolektory disponujú po biomase najväčším využiteľným potenciálom v oblasti výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Intenzívnejšie využívanie OZE má nielen strategický, ekologický ale aj obrovský ekonomický význam. V Nemecku v roku 2006 v priemysle OZE našlo pracovné uplatnenie 220-tisíc ľudí. Ich počet ďalej rýchlo rastie na rozdiel od automobilového priemyslu, ktorý sa z Nemecka sťahuje do oblastí s nižšími mzdovými nákladmi. V Rakúsku iba v odvetví termických slnečných kolektorov našlo v roku 2005 pracovné uplatnenie 3320 osôb.