Nový zákon o územnom plánovaní a výstavbe sľubuje malú stavebnú revolúciu

V procese  vydávania stavebného povolenia navrhuje nový stavebný zákon zaviesť namiesto štyroch územných konaní v súčasnosti (o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere) len konanie o umiestnení stavby a o zmene využívania pozemkov.


Aby bolo do začiatku jasné, aký druh stavby vám v susedstve môže vyrásť, zavádza sa pre všetky obce povinnosť postupne si vypracovať svoje vlastné územné - zastavovacie plány. V prípade, ak bude mať obec zastavovací plán, tak dokonca aj konanie o umiestnení stavby sa bude môcť odstrániť. Vďaka novým postupom by sa mal výrazne zrýchliť celý byrokratický proces, podľa vyjadrení ministerstva dopravy približne o tri mesiace.


Ako uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Paľko „Zákon má za cieľ zjednodušenie života pre ľudí, ale aj podnikateľov, ktorí potrebujú získať stavebné povolenie.“
Podľa nového zákona bude každá obec stavebným úradom. Obec tak bude mať zákonnú možnosť podať návrh aj na uskutočnenie exekúcie. Stavebný úrad môže navyše zakázať prístup na čiernu stavbu a môže ju dať na náklady zhotoviteľa odstrániť.


Jedným z hlavných, a odbornou či laickou verejnosťou najviac očakávaných, cieľov zákona je práve boj proti nepovoleným „čiernym“ stavbám.


Aktuálne platný stavebný zákon č. 50/1976 Zb. je v tomto smere pre dnešnú dobu nepostačujúci a neefektívny.
Závažným dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že stavebný úrad je povinný vždy skúmať možnosť vydania dodatočného stavebného povolenia, ktorým povolí už vykonané, aj keď nepovolené stavebné práce. Stavebný úrad nariadi odstránenie nepovolenej stavby iba v prípade, ak vydanie dodatočného stavebného povolenia nie je možné.
Tak však môže urobiť iba v vtedy, ak je zhotovenie predmetnej stavby v rozpore s verejnými záujmami alebo ak vlastník stavby nespolupracuje so stavebným úradom. Keďže je zložité v praxi preukázať, že stavba je v rozpore s verejným záujmom, odstránenie čiernych stavieb sa takmer nikdy nenariaďuje.


Podľa nového zákona, s výnimkou drobných prehreškov (ako napríklad výkon drobných úprav bez stavebného súhlasu alebo predčasné zahájenie stavby predtým ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť) už vydanie dodatočného stavebného povolenia nebude možné.


Stavebný úrad/obec bude povinný nariadiť stavebníkovi aby bezodkladne zastavil stavebné práce na čiernej stavbe, uzavrel stavenisko, a zabezpečil stavbu a stavenisko pred prístupom tretích osôb. Odvolanie proti takémuto nariadeniu stavebného úradu nebude mať odkladný účinok.
Stavebný úrad bude môcť taktiež notifikovať vlastníkov inžinierskych sietí (t.j. dodávateľov vody a elektriny), ktorí budú následne povinní bezodkladne odstaviť dodávku služieb pre nepovolené stavby.
Keď zhotoviteľ stavby bude napriek rozhodnutiu stavebného úradu pokračovať v stavebných prácach, tak stavebný úrad bude môcť zakázať prístup na stavbu, uzamknúť stavebné výrobky a stavebné mechanizmy na stavenisku a dať ich strážiť strážnou službou na náklady zhotoviteľa stavby, a/alebo dať podnet živnostenskému úradu na odňatie oprávnenia na živnostenské podnikanie.
Až na niekoľko výnimiek spomenutých vyššie, bude stavebný úrad podľa návrhu nového stavebného zákona povinný nariadiť stavebníkovi aby odstránil nepovolenú stavbu na vlastné náklady. Predmetná povinnosť sa bude vzťahovať taktiež na nepovolené stavby uskutočnené pred účinnosťou nového stavebného zákona  (s výnimkou stavieb uskutočnených pred 1. októbrom 1976).
Návrh nového stavebného zákona tiež navrhuje zaviesť podstatne vyššie pokuty za nepovolené stavby. Taktiež sa navrhuje, aby pokračovanie v stavebnej činnosti na nepovolenej stavbe napriek právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu na zastavenie stavebných činností bolo klasifikované ako trestný čin.


Stavebný zákon takisto profesionalizuje pracovníkov na stavebných úradoch. Títo budú musieť absolvovať školenie ešte pred nástupom do zamestnania a pravidelne sa v problematike vzdelávať.

Na príprave nového stavebného zákona podľa predstaviteľov rezortu dopravy pracovala široká pracovná skupina, kde bolo zaradených až 55  odborníkov z praxe - zástupcov verejnej správy, samosprávy, akademickej obce - a preto by, podľa vyjadrenia štátneho tajomníka Paľka, nemal by byť spolitizovaný. V rámci širokej verejnej diskusie bolo preložených približne sedemsto vecných pripomienok, z ktorých ministerstvo približne dvadsať percent akceptovalo a zapracovalo do návrhu nového stavebného zákona.
V medzirezortnom pripomienkovaní ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dostalo k návrhu nového zákona o územnom plánovaní a výstavbe 2 309 pripomienok od 64 subjektov.
Ministerstvo najprv všetky pripomienky zatriedi podľa jednotlivých ustanovení a podľa ich charakteru. „Následne budú zvolané pracovné skupiny, ktoré tieto pripomienky vyhodnotia a rozhodnú o ich zapracovaní do návrhov zákonov. Až po tomto procese bude možné rokovať s tými subjektmi, ktorých pripomienky nebudú akceptované,“ priblížil rezortný  hovorca Martin Kóňa. „Chceme prijať kvalitný zákon, ktorý si naši občania po takmer 40 rokoch určite zaslúžia,“ dodal.


Návrh zákona po schválení vo vláde a parlamente by mali nadobudnúť účinnosť 1. júla 2015. Súčasný stavebný zákon pochádza z roku 1976, v nezmenenej podobe platil až do roku 1990 a odvtedy do konca roku 2013 bol novelizovaný 28-krát.

 

Zdroj: TASR, epravo, Pravda