Nie je biomasa ako biomasa - zásadný rozdiel je v cene.

V dôsledku rastu cien plynu sa biomasa stáva populárnym palivom. Napriek pomerne skromným skúsenostiam sa o biomase veľa hovorí a na trhu sa objavil celž rad zariadení na jej energetické využitie. Pod pojem biomasa sa zlieva celá škála palív, a zatiaľ málokto medzi nimi vidí rozdiel. Tak, ako medzi jednotlivými  druhmi biomasy, tak aj medzi technológiami na jej spaľovanie je zásadný rozdiel. Len v oblasti drevnej biomasy, s ktorou sa počíta najčastejšie sú rozdiely veľmi výrazné. Či ide o rozdiely fyzikálne alebo chemické, vždy sa v konečnom dôsledku premietnu do rozdielu ekonomického - finančných nákladov na výrobu jednotky energie (napr. GJ).

Nie je biomasa ako biomasa

Jenotlivé druhy biomasy sa rozličujú v troch základných parametroch. Vlhkosť a výhrevnosť sú úzko vzájomne previazané. Tretím parametrom sú nároky na spracovanie - predprípravu na samotné spaľovanie. Všetky tieto tri základné parametre sa následne premietajú do ceny paliva. A rozdiely sú skutočne veľké.

Náklady na výrobu bielej štiepky s presnými rozmermi a vlhkosťou do 40% sú výrazne vyššie, ako náklady na obstaranie kôry s vysokou relatívnou vlhkosťou. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tento nepomer nákladov a prípravu jednotlivých druhov palív z dreva je vyvážený výhrevnosťou. Inak povedané, keďže biela štiepka má vyššiu výhrevnosť ako vlhšia kôra, sú vyššie náklady spojené s jej štiepkovaním, prekrytím skládok a pod. akceptovateľné. Nie je to však pravda. Objektívnym kritériom pre porovnanie jednotlivých druhov palív je preto prepočet ceny na energetický obsah, teda cena za GJ obsiahnutý v palive.

Graf názorne dokumentuje, aký je výrazný rozdiel medzi jednotlivými druhmi paliva. Napríklad cenový rozdiel medzi kôrou a bielou štiepkou je takmer 100 Sk/GJ.

graf_biomasa.gif
Pozn. biela štiepka je tvorená  predovšetkým vlákninou,
zelená štiepka má vysoký obsah ihličia

Nie je kotol, ako kotol

Zásadné rozdiely vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach jednotlivých druhov drevnej biomasy vyžadujú špecifický prístup k ich energetickému zhodnoteniu. Jednoducho neexistujú univerzálne kotly schopné spáliť každý druh drevnej biomasy. V ponuke na trhu výrazne dominujú zariadenia určené na spaľovanie drevnej biomasy s nižšou relatívnou vlhkosťou (do 40-45%), sypkej konzistencie (piliny a štiepka s predpísanou granulometriou), bez nespáliteľných prímesí (štrk, kamene, kov).

Cena

Cena paliva ma najvýraznejší dopad na celkové náklady súvisiace s výrobou tepla z biomasy. Náklady na palivo predstavujú až 55% celkových výrobných nákladov na výrobu tepla z biomasy. Preto je schopnosť využiť lacné palivo rozhodujúca pre dosiahnutie nízkej ceny tepla. Rozdiely sa pohybujú v desiatkach korún.

Platí rovnica: najlacnejšie palivo + vhodná technológia = najlacnejšie teplo

 

Článok je pripravený v spoluprácie s INTECH Slovakia, s.r.o. / slovenská odborná firma pôsobiaca v oblasti energetickej efektívnosti. Venuje sa optimalizácii energetických zdrojov a optimalizácii distribúcie a spotreby energie v priemysle a verejnom sektore vrátane vypracovávania štúdii a energetických auditov a využitiu biomasy.

viac o spoločnosti