MH SR navrhuje zvýšiť dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Bratislava 22. júna - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR navrhuje zmeny v poskytovaní dotácií pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu.

"Ministerstvo predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie novelizáciu výnosu o poskytovaní dotácií. Zámerom je zvýšiť dotácie pre domácnosti a čiastočne odbúrať administratívnu náročnosť podávania žiadostí o túto štátnu pomoc," vysvetľuje rezort s tým, že ak navrhované znenie prejde pripomienkovým konaním a odobrí ho príslušná Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR pre finančné právo, žiadatelia o dotáciu na slnečné kolektory do 8 štvorcových metrov (m2) by mohli získať 200 eur (6025 Sk) na m2 namiesto doterajších 100 eur (3013 Sk) a na kotly na biomasu 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla namiesto doterajších 25 %. V prípade kotlov sa zvýši aj maximálna dotácia z 830 eur (25.005 Sk) na 1000 eur (30.126 Sk).

Žiadatelia - fyzické osoby nebudú musieť k žiadosti pripájať potvrdenia príslušného daňového úradu, Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, že neevidujú voči nim žiadne nedoplatky, ani výpis z registra trestov. Tieto doklady nebudú potrebovať ani správcovské spoločnosti a združenia vlastníkov bytov, navyše im odpadne povinnosť pripájať čestné vyhlásenie, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania.

Rezort hospodárstva zaviedol program, ktorý sa zameriava na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy od 20. apríla tohto roka a na tento účel vyčlenil 8 miliónov eur (241 miliónov Sk). Program administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prostredníctvom svojich pracovísk v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Žiadosť o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasy zatiaľ podalo vyše 100 žiadateľov. V prípade schválenia novely sa zvýšené dotácie budú vzťahovať aj na doteraz podané žiadosti, nakoľko o nich ešte nebolo rozhodnuté. Predpokladá sa, že upravené podmienky budú účinné od 10. júla 2009.

(©TASR, ObchodneSpravy.sk)

Výnos o zvýšení dotácii na slnečné kolektory a kotly na biomasu ešte nie je schválený

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že avizovaná novela výnosu MH SR č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorej zámerom je zvýšiť dotácie pre domácnosti na slnečné kolektory a kotly na biomasu a čiastočne odbúrať administratívnu náročnosť podávania žiadostí o túto štátnu pomoc, ešte nie je platná. Legislatívne konanie je momentálne prerušené až do doriešenia zásadných pripomienok, ktoré sa týkajú povinných príloh k žiadostiam o dotáciu.

Ministerstvo hospodárstva SR prosí potenciálnych žiadateľov ešte o trochu trpezlivosti, pretože úsilie rezortu smeruje k zjednodušeniu administratívneho postupu pri predkladaní žiadostí . Ani občania, ktorí už žiadosti podali, nemusia mať obavy. Akonáhle nový výnos schváli príslušná Stála komisia pre finančné právo pri Legislatívnej rade vlády SR, administrátor programu Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), prostredníctvom svojich pracovísk v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach, začne schvaľovať skôr podané žiadosti. Zvýšenie dotácie sa bude vzťahovať na všetky žiadosti podané od 20. 4.2009, t. j. od vyhlásenia Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Novým žiadateľom odporúčame, aby podanie žiadosti odložili až po vydaní nového výnosu.

O schválení novely výnosu o dotáciách bude Ministerstvo hospodárstva SR ako aj Slovenská inovačná a energetická agentúra operatívne informovať verejnosť prostredníctvom médií a webových stránok www.mhsr.sk a www.siea.gov.sk.