Lokálny zdroj má pomôcť domácej energetike

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť slnko, voda, vietor, biomasa alebo geotermálna energia alebo vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla. Ak sa chce domáca energetika pohnúť dopredu, bude nevyhnutné prekonať súčasný stop-stav pre pripájanie nových zdrojov. Asociácia SAPI sa preto usiluje legislatívne zadefinovať koncept lokálneho zdroja, ktorý by nemal vplyv na koncové ceny elektriny.

02.jpg

Legislatívny návrh je podľa SAPI odpoveďou na dosiahnutie ďalších energetických úspor a zároveň priblíži Slovensko k splneniu záväzkov voči EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Návrh zákona si navyše nevyžaduje žiadnu formu dotácie či inej finančnej podpory zo strany štátu.

Regionálne distribučné spoločnosti momentálne nepripájajú žiadne nové zdroje s inštalovaným výkonom nad 10 kW. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) ale vidí cestu, ako prekonať dlhotrvajúci stop-stav, a to v koncepte tzv. lokálneho zdroja. Týmto termínom označuje zdroj elektriny nachádzajúci sa priamo v objekte odberného miesta, ktorého inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu a distribučkám nespôsobuje technickú záťaž.

Základ konceptu lokálneho zdroja spočíva v tom, aby do siete nedodával prebytky elektriny. Ak by sa tak dialo, tieto prebytky sa musia pohybovať na úrovni technickej tolerancie, ktorá bude zadefinovaná v legislatíve. „Ak spotrebujete drvivú väčšinu z toho, čo vyrobíte, nikto by vám nemal brániť mať doma vlastnú elektráreň,“ povedala o koncepte šéfka SAPI Veronika Galeková.

Podľa Jána Karabu by inštalovaný výkon lokálneho zdroja nemal byť nijako obmedzený, ak neprekročí maximálnu rezervovanú kapacitu daného odberného miesta. „Aj veľké priemyselné haly a prevádzky by si mohli inštalovať takéto zdroje, len musia zabezpečiť, aby ten výkon nešiel do siete," zdôraznil ďalej zástupca SAPI. Bez vplyvu na koncové ceny Zástupcovia solárneho priemyslu si uvedomujú, že nastavenie systému podpory pre OZE na Slovensku výrazne poškodilo povesť celého odvetvia. Lokálny zdroj preto nebude mať nárok na podporu doplatkom ani cenou na straty. „Už niekoľko rokov sa snažíme komunikovať, že my nechceme žiadnu podporu. Nechceme výkupné ceny, len nás nechajte stavať,“ dodala Galeková.

Pre firmy tak nemá ísť o predmet podnikania, ale šancu ako znížiť svoju spotrebu elektriny. Inštalovaním fotovoltických panelov si dokážu pokryť významnú časť svojej spotreby. Ušetrené financie môžu investovať do ďalšieho rozvoja podnikania. Prebiehajúci projekt Zelená domácnostiam vníma SAPI vo všeobecnosti pozitívne. Za problém považuje, že administratívna náročnosť pre pripojenie zdrojov do 10 kW je v súčasnosti porovnateľná s pripojením elektrárne, ktorá má inštalovaný výkon 1 MW. Jedným z cieľom návrhu solárnikov preto má byť, aby sa celá procedúra zjednodušila.

Reforma OZE na budúci rok

Asociácia nechce svoj zámer „šiť horúcou ihlou“. Na vízii pracuje už niekoľko rokov s cieľom ukotviť ju do novely zákona o podpore OZE a KVET (309/2009 Z.z.). Návrh riešenia už predostrela rezortu hospodárstva, diskutuje sa o ňom tiež s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných firiem. Podľa SAPI sa distribučky nápadu nebránia za predpokladu, že pripájané lokálne zdroje negatívne neovplyvnia sústavu, ani neprenesú ťarchu odchýlky na prevádzkovateľov. Podľa rezortu hospodárstva by nový zákon o OZE mohol platiť od začiatku roka 2018. Súčasťou avizovaných zmien v systéme podpory zelenej energie má byť aj reforma tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci odberatelia.

LB/eFilip
Zdroj: energia.sk, teraz.sk