Európska komisia 29. 10 schválila a podpísala operačný programu Kvalita životného prostredia

 

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Jeho riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať v novom programovom období finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme takmer 3,138 miliardy €. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy €, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy €.

„Schválením Operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám otvára možnosť využiť zdroje Európskej únie v prospech obyvateľov Slovenska zlepšiť ich životné prostredie a zvýšiť kvalitu života. Tieto prostriedky nám umožnia napríklad lepšie obyvateľov chrániť pred povodňami, alebo odstraňovať environmentálne záťaže. Nový operačný program je kvalitný dokument, ktorému predchádzala náročná práca a zložité rokovania.“ skonštatoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Hlavným cieľom programu, je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia sa spolu s Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom budú podieľať sprostredkovateľské orgány - Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Program je rozdelený do piatich prioritných osí. Z Kohézneho fondu budú môcť získať podporu aktivity v prioritných osiach 1 a 2 zamerané na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry (1,441 mld eur) a na aktivity v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami (419,34 mil. eur). Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 3, 4 a 5 v celkovej výške viac ako 1,276 mld. eur. V rámci prioritnej osi 3 zameranej na podporu riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy je z toho vyčlenených 260,9 mil. eur. Na podporu aktivít prioritnej osi 4 v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch je alokovaných 938,88 mil. eur a 77 mil. eur predstavujú zdroje na technickú pomoc v rámci prioritnej osi 5. 
O finančnú pomoc budú môcť žiadať subjekty verejného i súkromného sektora, teda nielen obce, samosprávne kraje a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum združení, neziskových organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného programu, ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020“.

 

Zdroj: tlačová správa MŽP SR