Energetický certifikát povinne od Nového roku

Právny rámec: 
Zákon 555/2005 (z 8.novembra 2005) o energetickej hospodárnosti budov
Vyhláška 625/2006 (z 22.novembra 2006) ktorou sa vykonáva zákon 555/2005 Z.z.

Energetická certifikácia budov (ECB) je súbor postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Každý majiteľ budovy, ktorej sa certifikácia týka má povinnosť vykonať energetickú certifikáciu. Výsledkom ECB je certifikát budovy, správa o certifikácii a energetický štítok - umiestnený v priestore budovy na prístupnom mieste.

Budovy, ktoré bude treba certifikovať

  • všetky novostavby, ktorých kolaudačné konanie začalo po 1. januári 2008, 
  • všetky budovy, ktoré sa budú predávať, prenajímať (netýka sa prenájmu jednotlivých bytov v bytovom dome, ktorý vlastnia jednotlivými vlastníci),
  • všetky budovy, na ktorých sa robila významná obnova (zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových výplní alebo energetického vybavenia budovy) a ktorá má vplyv na energetické hospodárstvo budovy

okrem výnimiek:

  • budov a pamätníkov chránených pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947), 
  • kostoly a modlitebne, 
  • dočasné stavby, 
  • priemyselné stavby, 
  • dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie, 
  • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku, 
  • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2
pozn. Budovou sa rozumejú: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy so spotrebou energie

Energetické hodnotenie budovy

Rozlišuje sa:

- projektové hodnotenie – na základe projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov budovy (používa sa vo fáze navrhovania a projektovania stavby),
- normalizované hodnotenie – vykonáva sa na základe normalizovaných vstupných údajov o vonkajšom prostredí (klíma, slnečné žiarenie, veternosť...), vnútornom prostredí (teplota, vlhkosť...) a na základe skutočných vlastností stavebných konštrukcií, technického a energetického vybavenia budovy (používa sa v energetickej certifikácii)
- prevádzkové hodnotenie – hodnotenie skutočného stavu a prevádzky budovy (používa sa v energetickej certifikácii)
- upravené hodnotenie – obsahuje návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

Energetické triedy

Energetických tried je sedem - od A po G. Budova, ktorá dostane ohodnotenie A je na tom z hľadiska spotreby najlepšie (v skutočnosti sú v triede A energeticky pasívne domy a v triede B nízkoenergetické domy) a budova, ktorá dostane ohodnotenie G najhoršie.

Energetický certifikát

Na štítku certifikovanej budovy sa šípkou na škále vyznačí, do akej kategórie budova spadá na základe globálneho ukazovateľa – spotreby energie v kWh.m-2.rok-1). Okrem toho osobitne obsahuje aj údaje o jednotlivých miestach spotreby energie, emisiách CO2 a spotrebe primárnej energie.

certifikat.jpg

 

Časté otázky

Potrebujem energetický certifikát ku stavebnému povoleniu rodinného domu?

Po 1.1.2008 je projektant povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.

Musí mať môj dom energetický certifikát?

Rodinný dom s úžitkovou plochou väčšou ako 50m2, u ktorého kolaudačné rozhodnutie začne po 1.1.2008 musí mať energetický certifikát.

Kto vykoná energetickú certifikáciu?

Certifikáciu môžu vykonávať len štátom oprávnené osoby – „energetickí audítori“, ktoré disponujú odbornou spôsobilosťou pre oblasť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia a elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.