Ceny palív v roku 2006

Z krátkodobého a strednodobého hľadiska možno očakávať mierny nárast ceny lesnej štiepky (na viac ako 1.300 Sk/tonu bez DPH) spôsobený stúpajúcimi nákladmi lesných závodov na ťažbu dreva, ako aj zvýšeným dopytom po biomase zo zahraničia (Maďarsko, Rakúsko). Podiel spaľovania slamy, či drevného odpadu (kôra, znečistené, mokré piliny, hobliny ap.) by mal narastať najmä v poľnohospodárskych podnikoch, alebo v komulnálnej sfére vplyvom zavádzania nových technológií schopných spaľovať aj tento druh paliva. Za posledných niekoľko rokov najviac stúpla cena peliet – nárast bol spôsobený význačným nárastom dopytu po pilinách, ktoré sú vstupom pre výrobu peliet a ich exportom (90%) do krajín EU (Taliansko, Rakúsko). Premenlivá sadzba zemného plynu cenovej tarify V1 (obvyklá pre CZT – centrálne vykurovanie a veľkoodber) v priebehu roku 2005 narástla až o 46%, z januárovej ceny 6,04 Sk/m3 na decembrovú cenu 8.82 Sk/m3.

Cena paliva v Sk/GJ (vrátane DPH)
Zemný plyn (maloodber) 454,8
Pelety 421,6
Zemný plyn (veľkoodber) 312,2
Brikety 299,2
Hnedé uhlie (Hornonitrianske bane) 156,4
Lesná štiepka (Lesy SR) 108,3
Piliny 109,2
Slama 58,3
Kôra 53,6
Slama (vlast. produkcia) 29,1

 

Pozn.: Prepočet bez zarátania účinnosti premeny. Ceny sa líšia v závislosti od dodávateľa a regiónu.

Kontinuálny nárast cien všetkých palív, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezastaví ani v budúcnosti. Aj napriek tejto skutočnosti však biomasa naďalej ostáva konkurencieschopným zdrojom energie voči fosílnym palivám, jej podiel bude narastať. Trendy hovoria aj o zvýšenom podiele využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie - ako je slnečná energia, energia vetra a vody. Celková plocha predaných slnečných kolektorov (najmä na úpravu teplej vody) pre domácnosti v rodinných domoch narástla v roku 2005 o viac ako 30%, aktuálne čísla hovoria o 7420 m2 predanej plochy kolektorov.