Aj Slovensko bude podporovať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Až donedávna sme boli jednou z posledných krajín EÚ, ktoré neuplatňovali žiadny podporný mechanizmus pre výrobu elektriny z obnoviteľných energetických zdrojov. Európska únia si uvedomuje svoju extrémnu závislosť na dovozoch energetických palív z často nestabilných oblastí, preto výrazne podporuje využitie domácich a bežne dostupných zdrojov v energetike, medzi ktoré patria aj obnoviteľné zdroje energie. Tieto zdroje navyše prispievajú k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju a obmedzovaniu vzniku skleníkových plynov.

Vďaka nášmu členstvu v EÚ a príslušným smerniciam vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví výnos, ktorý stanovuje pevné ceny za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Pevne stanovené ceny by mali pomôct výrobcom "zelenej" elektriny (napr. v malých vodných elektrárňach, veterných parkoch, zariadeniach spaľujúcich bioplyn alebo biomasu), ktorí dostanú za každú dodanú MWh vyrobenej elektriny viac ako doteraz. Problematickou sa javí doba platnosti týchto cien, keďže zatiaľ sú stanovené len na rok 2006, čo predstavuje z pohľadu investora a doby životnosti jednotlivých zariadení problém.


Cenová regulácia elektriny vyrobenej z obnovite3ných zdrojov pre rok 2006
Technológia Špecifikácia Uvedenie do prevádzky Pevná cena (SK/MWh)
Malé vodné elektrárne do 5 MW pred 1.1.2005 1900
do 5 MW po 1.1.2005 2300
Za zvýšenie výkonu zariadenia rekonštruovaného po 1.1.2005 2005
Slneená energia
fotovoltaické elánky
    8000
Veterné elektrárne   pred 1.1.2005 2500
  po 1.1.2005 2800
  Zariadenie staršie ako 3 roky uvedeného prevádzky po 1.1.2005 1900
Geotermálna energie     3500
Spa3ovanie biomasy cielene pestovaná biomasa   3000
odpadovej biomasy pred 1.1.2005 2000
odpadovej biomasy po 1.1.2005 2700
spoloené spa3ovanie biomasy alebo odpadov s fosílnymi palivami pred 1.1. 2005 2000
spoloené spa3ovanie biomasy alebo odpadov s fosílnymi palivami po 1.1.2005 2200
bioplyn   2500