Zasklenie

Zasklenie otvorových konštrukcií (okná, dvere...) - vzhľadom na veľkú časť plochy otvoru, ktorú tvorí - v najväčšej miere ovplyvňuje ichvlastnosti. Zasklenie, ako jedniná stavebná konštrukcia, vplýva na energetickú bilanciu stavby negatívne (tepelné straty), no zároveň aj pozitívne (tepelné zisky). Pri projektovaní stavby preto je vo veľkej miere potrebné pozerať a zhodnotiť najmä možné tepelné zisky otvorových konštrukcií - viac. kap. Pasívne energetické systémy  
 
V súčasnoti je konštrukcia zasklenia tvorená dvoma, alebo viacerými pevne spojenými tabuľami skla, medzi ktorými je rôzne široká medzera (tvorená distančným rámikom).
 
Ug [Wm-2.K-1] - koeficient prestupu tepla zasklenia vyjadruje izolačné vlastnosti skla (nižšia hodnota vyjadruje nižšie tepelné straty, t.j. lepšie zasklenie). 
g  [%] - súčiniteľ prestupu energie slnečného žiarenia - udáva percentuálne koľko energie dopadnutej na sklo je prenesenej na druhú stranu. Skladá sa jednak z energie, ktorá je sklom prenesená a jednak z energie, ktorá je sklom vyžiarená (teplo z pohltenej energie).
 

Na tepelnotechnické vlastnosti zasklenia vplýva niekoľko faktorov:

  • vedenie tepla tabuľou skla,
  • sálanie tepla medzi dvoma tabuľami,
  • prenos tepla cez medzeru medzi dvoma tabuľami,
  • prenost tepla dištančným rámikom
Na zamedzenie sálaniu tepla tabuľou sa používa tzv. nízkoemisné sklo (pokovované tenkou vrstvou striebra, resp. oxidmi kovov), ktoré odráža tepelné vlnenie späť do miesnosti. Účinnejším prostriedkom je tzv. heat-mirror - fólia, ktorá umiestnená medzi sklenenými tabuľami odráža tepelné žiarenie späť do miestnosti.
 
Na zamedzenie prenostu tepla sa medzera medzi dvoma tabuľami plní vzácnymi plynmi - xenónom, argónom, či kryptónom. Takisto závisí od veľkosti medzery medzi dvoma tabuľami. Čím je táto medzera väčšia, tým k väčšej izolácii v tomto zmysle dochádza. V súčasnosti sa usporiadanie 4mm - 8mm - 4mm (hrúbka. skla, hr. dištančnej medzery, hr. skla) nahrádza usporiadaním 4 - 12 - 4, alebo 4 - 16 - 4. U trojskiel je to potom 4-12-4-12-4, alebo 4-16-4-16-4.
 
Na zabránenie prestupu tepla dištančnými rámikmi sa používa tzv. zasklenie s teplým okrajom - kde dištančný rámik z hliníka, je nahradzovaný rámikom plastnovým - napr. swisspacer 

Tepelnotechnické vlastnosti

Za štandard sa v súčasnosti považuje tepelnoizolačné dvojsklo s Ug = 1,1  [Wm-2.K-1]. 
Pri nízkoenergetických domoch, či pasívnych domoch sa inštaluje zasklenie s hodnotou Ug<1 (0,8 - 0,6) [Wm-2.K-1].