Kovové okná

Kovové okná sa vyrábajú hlavne na báze zliatin hliníka a z ocele. Výhodou kovových okien je, že sú nehorľavé a môžu byť upravené ako bezpečnostné s rôznymi stupoňami bezpečnosti alebo nepriestrelné. Tvarovo sú vhodné pre striedme tvary štvorcového charakteru. Kruhové tvary, mnohouholníky, zložité riešenia sú konštrukčne i finančne náročné. Kovové okná sú vhodné pre konštrukcie s veľkými rozmermi v kombináciách so zasklenými stenami. Statika okna dovoľuje architektom riešiť subtílne konštrukcie rámu a krídla okna.

Výhody kovových profilov

- sú nehorľavé,
- môžu byť upravené ako bezpečnostné alebo nepriestrelné,
- vysoká životnosť,
- vhodné pre veľké presklené konštrukcie, vysoká pevnosť

Nevýhody

- vysoký súčinieľ tepelnej vodivosti,
- priamov konštrukcii rámu či krídla treba prerušiť tepelný most (prerušiť materiál profilu medzi vonkajšou a vnútornou stranou)
- hliníková okenná konštrukcia mení svoju veľkosť so zmenami vonkajšej teploty - nutnosť pružného uloženia do otvoru,
- sú najdrahšími konštrukciami medzi oknami

Tepelnotechnické a technické vlasnosti

Pri výbere typu okenného profilu treba dbať na teplotechnickú charakteristiku, tzv. materiálovú skupinu výrobku. Vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti kovových materiálov používaných na výrobu okna spôsobuje problémy pri zabezpečení tepelnotechnických požiadaviek okenných vlysov, a tým aj celej okennej konštrukcie.

Povrchová teplota neupravených okenných vlysov klesá hlboko pod teplotu rosného bodu, pričom vznikajú tepelné mosty. Pre konštrukciu kovového okna je nevyhnutné priamo v konštrukcii rámu či krídla prerušiť tepelný most (prerušiť materiál profilu medzi vonkajšou a vnútornou stranou). Tepelný most je prerušený prvkom na báze PVC, ktorý spája interiérovú a exteriérovú časť okennej konštrukcie. Ialším možným opatrením na zlepšenie tepelnotechnických parametrov okna je vytvorenie tzv. vzduchových komôr, ktoré eliminujú prenos tepla.

Všeobecne sa hovorí o troj-, štvorkomorovom systéme, kde platí: čím viac komôr, tým je systém viac tepelne izolovaný, a tým aj kvalitnejší.

V súčasnosti firmy vyploujú niektoré vzduchové komory PUR – penou, čím ešte viac zvyšujú tepelnú ochranu rámu či krídla okna. Podľa DIN normy profily rámu i krídla charakterizujú štyri materiálové skupiny v závislosti od koeficientu prestupu tepla (skupina 1, 2.1, 2.2, 2.3). Skupiny 1 a 2.1 charakterizujú najkvalitnejšie profily pre použitie v exteriéry. Okná vyrobené na báze hliníka s prerušeným tepelným mostom možno charakterizovať parametrom súčiniteľa prechodu tepla Urámu = 2 – 3 W.m-2.K-1 (špičkové súčastné hliníkové rámy dosahujú Urámu = 1,5 W.m-2.K-1). Vzhľadom na skutočnosť, že výška rámu je spravidla oproti inému typu okien veľmi úzka, celková tepelná bilancia takéhoto okna s kvalitným zasklením môže dosiahnuť uspokojivé hodnoty porovnateľné s eurooknom, či plastovým oknom. 

Kovové konštrukcie možno kvalitne povrchovo upraviť jednak náterom v stupnici RAL, jednak pokovovaním.
Pretože hliníková okenná konštrukcia dilatuje (mení svoju veľkosť vzhľadom na zmenu vonkajšej teploty), mala by sa pružne vložiť do okenného otvoru. V prípade nesprávneho prevedenia môžu vznikať poruchy zasklenia.

Kovové okná sú najdrahšími konštrukciami medzi oknami.

V praxi sa viac používajú hliníkové konštrukcie hlavne pre ich hmotnosť. Oceľové konštrukcie sa používajú najmä pri špeciálnych využitiach: nepriestrelné, protipožiarne okná, alebo pri vysokých estetických nárokoch na prevedenie okna. Cena oceľového okna je o niečo nižšia ako okna hliníkového.