Vedenie vodovodných rozvodov

Existuje viacero možností vedenia vodovodných rozvodov

  • pod stropom,
  • v podlahe,
  • zasekané do drážok v priečkach,
  • v predstenových systémoch

Rozvody studenej a teplej vody by nemali viesť  v obvodových stenách. Vodovodné a kanalizačné rozvody nie je vhodné zasekávať do drážok v priečkách s menšou plošnou hmotnosťou, ako 220 kg/m2 (napr. priečky hrúbky 150 mm z dierovaných tehál, technické údaje o materiáloch na steny a priečky nájdete v rovnomennej kapitole). Zabráni sa tak šíreniu hluku do obytných priestorov.

Klasický materiál zdravotechnických rozvodov

Závitové pozinkované oceľové potrubie na vodovod a túry s hrdlovými spojmi na kanalizáciu sa neodporúča ukladať do podlahy. Spájací materiál má vždy menšiu životnosť ako stavba a nájsť presné miesto poruchy v podlahe je veľmi obtiažne. Zvislé vedenia sa tradične vedú v drážkach alebo pred stenami, a potom sa opticky zakryjú (napr. sádrokartónovým obkladom). Na zabudovanie do podláh sú vhodné plastové rozvody, ktoré t oria jednoliaty kus.

V hygienických miestnostiach - ktoré susedia s obytnou miestnosťou je často nemožné viesť rozvody v tenších priečkach a obvodovom murive. Odporúča sa ich vedenie pred priečkou či obvodovou stenou. Ponúka sa možnosť predstenových systémov.

Predstenový systém predstavuje rám nostných profilov, do ktorého možno ukotviť zariaďovací predmet (umývadlo, WC misa) a k nemu príslušné pripájacie potrubia. Predstena sa následne obloží keramickou dlažbou alebo omietne. Umožní tým ukryť zdravotechnické inštalácie, predmety zariadenia - napr. splachovacie nádržky WC.

 

Pripájacie potrubia od k výtoku predmetu zariadenia nemusia byť tepelne izolované. Treba ich však chrániť pred orosením a mechanickým poškodením (napr. plstenným pásom).

Najmenšia hrúbka tepelnej izolácie potrubia studenej vody je závislá od takto uloženého potrubia:

voľne uložené ležaté potrubie

  • v nevykurovanom priestore 4 mm,
  • vo vykurovanom priestore 9 mm

stúpacie potrubie a potrubie v kanáli:

  • vedené samostatne - 4 mm,
  • vedľa iného tepelného potrubia - 13 mm.

Izolácia vodovodného potrubia by mala byť súvisláa bez tepelných mostov p ri dostatočnej izolačnej hrúbke (viac v kapitole Vykurovanie - Ohrev vody).

Pri kanalizačnom potrubí je mimoriadne dôležitá odborná dodávka a montáž, pretože nesprávne napojenie odbičiek, nedodržanie spádu, či chýbajúce vetranie kanalizácie môžu mať za následok obmedzenie prevádzky