Čistiareň odpadových vôd

Ak nie ste napojení na verejnú kanalizáciu, uvažujte o domovej biologickej čistiarni. Ich potešiteľným sprievodným znakom je, že sa zbavíte poplatkov za kanalizáciu a náklady na odstraňovanie odpadového kalu. Zariadenie si nevyžaduje takmer nijakú údržbu, je kompaktné a ľahko čistiteľné.

Malé čistiarne odpadových vôd

Malé biodiskové čistiarne odpadových vôd sú vodotesné. Bývajú to zvyčajne plastové nádrže, ktoré sa skladajú z niekoľko sekcií podľa konštrukčného riešenia.

Umiestnenie

Ich umiestnenie závisí od samotnej konštrukcie čistiarne a dispozície pozemku. Môžu byť situované v záhradnej chatke alebo zakopané v záhrade. Už aj jestvujúce kompostové jamy možno prestavať na osadenie malej domovej čistiarne. Umiestnenie jamy však musí byť také, aby sa predišlo neželaným následkom mrazu a má mať zaručený prívod a odvod vzduchu. Na prívod vzduchu a biologickú aktiváciu odpadovej vody, resp. na prevzdušňovanie čističky sa používa elektrický pohon.

Princíp činnosti

Princíp funkcie biologickej čistiarne je nasledovný:

 • odpadová voda sa najprv zbaví mechanických nečistôt v usadzovacej komore.
 • Tam sa oddelia hrubé nečistoty, akumuluje sa odpadová voda, zhustí sa primárny a prebytočný kal.
 • Podľa konštrukčného riešenia zariadenia nasleduje biologický stupeň. V tomto aktivačnom priestore mikroorganizmy s dostatočným prístupom kyslíka konzumujú biologické nečistoty vody. Premiešavacie zariadenia v aktivačnej nádrži zabezpečujú prísun kyslíka čím sa starajú o okysličovanie.
 • Po separácii kalov odteká očistená voda potrubím do záhrady, na trávnik a pod.
 • Časť nerozložených kalov sa môže prečerpať hydraulicky do dosadzovacieho priestoru.

Niektoré čističky sa kombinujú s vegetačným zariadením (dodatočný stupeň čistenia). 

Inštalácia domovej čističky odpadových vôd si vyžaduje súhlas vodárenskej organizácie. 

Čo všetko je potrebné vybaviť s úradom štátnej správy?

Príslušným orgánom štátnej vodnej správy na vyjadrenie a povolenie výstavby domovej čistiarne odpadových je príslušný obvodný úrad životného prostredia, ktorý každú žiadosť o povolenie takejto vodnej stavby individuálne posúdi a v povolení určí záväzné podmienky na jej uskutočnenie a užívanie.

Pred zhotovením projektovej dokumentácie je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, v ktorom sa vyjadruje, či je plánovaná domová ČOV možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.

Toto vyjadrenie je podkladom k územnému konaniu, ktoré vykonáva všeobecný stavebný úrad. Výsledkom územného konania je získanie právoplatného územného rozhodnutia.

Stavebné konanie začína na podnet stavebníka, ktorý k žiadosti o povolenie vodnej stavby ČOV a vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku predloží prílohy obsahujúce údaje a podklady, ktoré v zmysle vodného zákona v súčinnosti so stavebným zákonom sú:

 • správny poplatok k žiadosti o stavebné povolenie (jeho výška závisí od celkových nákladov stavby domovej čistiarne odpadových vôd),
 • projektovú dokumentáciu stavby v troch vyhotoveniach vypracovanú odborne spôsobilým projektantom na projektovanie vodných stavieb a ďalšiu dokladovú časť v rozsahu ustanovenom príslušným orgánom štátnej vodnej správy,
 • preukázanie vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom výstavbou ČOV (originál listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy) alebo preukázanie iných práv k dotknutým pozemkom podľa povahy prípadu (nájomná zmluva alebo dohoda o budúcej kúpnej zmluve ap.)
 • právoplatné územné rozhodnutie alebo súhlas všeobecného stavebného úradu,
      - stanovisko starostu obce,
      - na vydanie povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd do podzemných vôd z osamotených obydlí, ktoré nemožno pripojiť na verejnú kanalizáciu sa predchádzajúce zisťovanie nevyžaduje, ak sa nachádzajú mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
 • vzhľadom na to, že DČOV treba individuálne posudzovať, je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu štátnej štátnej vodnej správy predložiť ďalšie doklady a prípadne iné posudky.

Na vypúšťanie odpadových vôd z dČOV je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 vodného zákona. Pri povoľovaní vypúšťania splaškových odpadových vôd z domových ČOV postupuje orgán štátnej vodnej správy podľa NV SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Pre splnenie týchto podmienok musia prejsť odpadové vody sekundárnym spôsobom čistenia na súčasnej úrovni technického rozvoja.

Zdroj: Stránka Ministerstva životného prostredia / krátené - www.enviro.gov.sk