Vetranie s rekuperáciou

Je typom núteného – umelého vetrania, kde odvádzaný teplý vzduch z miestnosti odovzdáva svoje teplo studenému privádzanému vzduchu. Toto odovzdávanie sa deje v teplovzdušnej jednotke . Rozmery jednotky sa dimenzujú podľa veľkosti priestoru a tepelných strát , pre rodinný dom sa pohybuje zhruba v rozmeroch 950 x 1250 x 650 mm

Privádzaný vzduch je dohrievaný  teplovodným výmeníkom. Pre zníženie energetickej náročnosti dohrevu, privádzaný vzduch sa predohrieva v zemnom registri – t.j. v potrubí vedenom v zemi v dĺžke cca 25 m a v hĺbke 2 m. Zásobu teplej vody v teplovodnom výmeníku môžu zabezpečovať slnečné kolektory, alebo klasický zdroj tepla – elektrický alebo plynový kotol..

Pri nízkoenergetických a pasívnych domoch tento systém funguje ako teplovzdušné vykurovanie , s riadeným podielom čerstvého vzduchu.

V letnom období systém funguje opačne , zabezpečuje chladenie priestorov. Privádzaný vzduch sa ochladí v zemnom kolektore a následne sa distribuuje do miestností.

Cirkulačný a čerstvý vzduch sa v miestnosti rozvádza potrubím uloženým v podlahe. Vydýchaný vzduch sa pretlačí z miestnosti popod dvere , ktoré sú bez prahu do chodby, z ktorej je odvedený odsávacím potrubím pod stropom k vetracej jednotke.

Projektové zásady pred začatím stavby

Pri návrhu domu je nutná koordinácia medzi projektantom stavebnej a vzduchotechnickej časti projektu.

Stavba musí od počiatku rešpektovať požiadavky inštalácie vzduchotechniky.

 • skladba obvodovej konštrukcie domu musí vyhovovať tepelnoizolačným požiadavkám a musí byť vzduchotesná,
 • hrúbka podlahových vrstiev musí zodpovedať uloženým podlahovým potrubným rozvodom
 • vymedziť technickú miestnosť v strede dispozície
 • umožniť prestupy vodorovnými konštrukciami a obvodovými konštrukciami
 • všetky dvere musia byť bez prahov
 • doporučuje sa inštalácia teplovzdušného krbu pre obdobie najnižších teplôt ( ako záložný zdroj tepla v pasívnom dome, ktorý nemá klasický vykurovací systém )


Dispozičné zásady riešenia

 • minimalizovať počet vstupov
 • pri vstupoch do vykurovaných priestorov vytvárať zádveria
 • vykurované časti domu situovať do skupín a oddeliť dverami od priestorov nevykurovaných
 • vykurované priestory situovať na oslnené svetové strany
 • minimalizovať vonkajšie členenie objektu
 • používať pevné okná
 • umiestnenie a veľkosť okenných otvorov riešiť s ohľadom na minimalizáciu tepelných strát, využiť solárnu energiu, eliminovať prehrievanie interiéru

Umiestnenie vetracej jednotky v dome

 • výhodná je centrálna poloha pre krátke rozvody potrubia
 • musí byť umiestnená v teplej zóne domu, kde teplota neklesá pod 15o C, vzhľadom k odvodu kondenzátu do kanalizácie a tiež vybavenie jednotky teplovodným ohrievačom
 • jednotka sa nesmie umiestniť do miestnosti susediacej s kľudovou zónou domu z dôvodu hlučnosti

Pri návrhu teplovzdušného systému treba poznať zdroj tepla, ktorým bude jednotka zásobovaná teplom, pre správny návrh parametrov VZT systému. Kúpelne, WC a práčovne nesmú mať teplovzdušné vykurovanie, pre ne je vhodné vykurovanie konvenčné – radiátor, podlahové kúrenie, elektrické vykurovanie. Kuchyne musia mať zásadne cirkulačný uhlíkový digestor. Pachy odvádza samostatná vetracia jednotka ,na ktorú však nesmie byť napojený digestor.

Vetranie s rekuperáciou interiérových bazénov v rodinných domoch

Bazén v rodinnom dome je v činnosti cca 1-2 hodiny, preto je vhodné inštalovať teplovzdušné vykurovanie, ktoré zaistí rýchly nábeh teploty vzduchu. Pre temperovanie priestoru bazénu mimo prevádzky je vhodné použiť podlahové kúrenie, nástenné telesá, atď...

Pri riešení stavby a technológie bazénu treba súčinnosť všetkých projekantov stavby.

Zásady pre navrhovanie stavebných konštrukcií:

 • obvodové konštrukcie musia mať čo možno najlepšie tepelno-technické parametre
 • obmedziť zasklenie
 • eliminovať tepelné mosty
 • parotesnosť stien a stropov
 • bazén zakrývať parotesnou fóliou, pre obmedzenie produkcie vodnej pary
 • spojovacie dvere s obytnými priestormi riešiť parotesne
 • vetraciu jednotku umiesniť čo najbližšie k bazénu

Vzduchotechnika musí zaistiť dokonalé prevetranie priestoru bez nevetraných kútov , kde hrozí kondenzácia. Teplým vzduchom ofukovať presklené steny v celom rozsahu. Celý priestor držať v podtlaku ( min. 95% ) pre vylúčenie rizika prenikania pár. Potrubné rozvody navrhovať z nehrdzavejúcich materiálov. Pri podlahových rozvodoch zamedziť zatečeniu vody z podlahy do vetracieho systému. Zaistiť dokonalé napojenie parozábrany na prestupy potrubí cez obvodové steny.