KNAUF INSULATION

KNAUF INSULATION

e-mail: poradenstvo@knaufinsulation.com
web: http://www.nobasil.sk
Infolinka: 045 6833 111

KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

V Knauf Insulation vieme, ako je dôležitý komfort a energetická účinnosť budov. Naše produkty Vám preto poskytnú:

 •  Tepelnú ochranu pre udržanie tepla a pohodlia budov v zimnom aj letnom období
 • Zníženie energetických nákladov zabránením tepelných ztrát budov v zimnom období a efektívnu ventiláciu v letnom období.
 • Akustickú ochranu pre zamedzenie prenikania vonkajšieho hluku a pre izoláciu vnútorného hluku
newnobasil_house_layers.jpg
newnobasil_izolace_hluku.jpg
 • Požiarnu ochranu použitím nehorľavých materiálov
 • Lepšie životné prostredie vďaka zníženiu energetickej náročnosti budov pre obmedzenie globálneho otepľovania

Opatrenia zamerané na akustickú ochranu sa odlišujú podľa druhu hluku. Rozoznávame hluk šíriaci sa vzduchom, krokmi (kročajový) a pevnými látkami.

Zvukové mosty

Sú miesta kritické na vznik rušivých zvukov - veľmi výrazne zhoršujú hodnotu zvukovej pohody v interiéri, z tohto dôvodu je im potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. Zvukové mosty vznikajú v miestach spojov rôznych konštrukcií: napr. miesta spojov vodorovných / zvislých konštrukcií, styk zárubní dverí s podlahou, technické zariadenia (vodovodné rúry) v priečkach ap. Zvukové mosty bývajú považované za najrušivejšie vplyvy zasahujúce do komfortu bývania.

Vzduchová nepriezvučnosť 

Zaťaženie miestností hlukom

Prostredie

Zaťaženie
hlukom
- exteriér
[dB]

Dopor. max.
zvuková hladina
- interiér
[dB]

I - obytná časť mesta, nižšia premávka vozidiel

< 60

spánok: 25-30
bývanie: 30-35
práca: 35–50

II - stred mesta, hustá premávka vozidiel

60-70

spánok: 25-30
bývanie: 30-35
práca: 35–50

III - priemyselná zóna,
vysoká hustota premávky vozidiel

> 70

spánok: 25-30
bývanie: 30-35
práca: 35–50

 

Vzduchová nepriezvučnosť je schopnosť materiálu brániť prieniku zvuku, ktorý sa šíri vzduchom. Závisí od plošnej hmotnosti materiálu. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti sa posudzujú zvislé deliace prvky (obvodové múry, priečky, výplne otvorov), ale aj vodorovné deliace prvky (u týchto je však veľmi dôležitá kročajová nepriezvučnosť).

Výrobcovia charakterizujú materiály deliacich prvkov a systémov koeficientom nepriezvučnosti Rw. Tento sa s hrúbkou použitého materiálu zvyšuje, pri použití viacerých vrstiev rôznych materiálov sa vypočíta ako súčet jednotlivých Rw.

Pri deliacich stenách je dôležité dbať na to, že ak sú deliacimi stenami medzi jednotlivými bytmi, alebo obytnou miestnosťou a hygienickou miestnosťou, nesmie sa do nich inštalovať vodovodné a kanalizačné potrubie. Najmä, ak ich plošná hmotnosť je menšia, ako 250 kg/m2 (tehlová priečka hrúbky 150 mm).

Výplne otvorov

Kvalita výplní otvorov (okná, dvere, presklenia) zo zvukoizolačného hľadiska určuje podobne ako u zvislých deliacich prvkov index nepriezvučnosti Rw [dB]. Na zvukoizolané vlastnosti výplní otvorov vplýva okrem samotnej ich kvality (zasklenie, rám, kovanie, systém prirodzeného vetrania) aj kvalita montáže. 

Nadmerný hluk z exteriéru možno izolovať najmä trojitým zasklením,  špeciálnymi protihlukovými sklami, alebo špeciálnym rámom.

 • Hrubšie sklá majú lepšie zvukovoizolačné vlastnosti, vhodná je aj asymetrická skladba hrúbky dvojitého zasklenia najlepšie v pomere 2:1. V súčasnosti je možné zvukovoizolačné vlastnosti okien zlepšiť napustením vzácneho plynu do výplní medzi vrstvami skiel (hexafluorid síry SF6, resp. SF6 + argón), čím možno zvýšiť Rwokna o 3-4 dB.
 • Dôležité sú detaily styku krídla a rámov, rámu a stavebnej konštrukcie, osadenie zasklenia. Každá medzera v konštrukcii okna je miestom šírenia zvuku. Z tohto hľadiska aj spôsob riešenia prirodzeného vetrania (vetracie mriežky, štrbiny a pod.) je dôležitý.
 • rám má zvyčajne lepšie zvukoizolačné vlastnosti, ako zasklenie. Dôležitý je druh zvoleného materiálu, hrúbka rámu, resp. stien rámu a výplní rámu.

akustická trieda

0

1

2

3

4

5

6

Rw okna [db]

<24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-50

>50

tab. Akustická trieda okien podľa normy

Údaje v tabuľke platia pri ploche okien prevyšúcej 50% celkovej plochy obvodovej steny. Ak plocha okien tvorí 35-50%, potom Rw je o 3 dB nižší, ak menej ako 35%, potom Rw je o 5 dB nižší ako udáva tabuľka. Ak údaje v tabuľke dáme do súvisu s požiadavkami na max. zaťaženie miestností hlukom (tabuľka hore) dostaneme vhodnú triedu okna.

Prostredie
podľa tab.
hore

Zaťaženie
hlukom
[dB]

Miestnosť

vhodná
trieda
okna

I

< 60

spánok
bývanie
práca

2
1
0

II

60 - 70

spánok
bývanie
práca

4
3
1

III

> 70

spánok
bývanie
práca

5
4
2

 

Kročajová nepriezvučnosť

Horizontálne konštrukcie (podlahy, resp. stropy) sa posudzujú z hľadiska kročajovej nepriezvučnosti, t.j. ochrany pred šírením hluku vyvolaného nárazmi do stavebných prvkov. Tento druh nepriezvučnosti je závislý od plošnej hmotnosti, počtu a skladby vrstiev stropu a podlahy.

Ako najefektívnejšie riešenie kročajovej neprieznučnosti sa javí  striedanie akusticky mäkkých a tvrdých vrstiev, ako aj oddelenie podlahovej konštrukcie od zvislých stien pružnou vrstvou.

 • Pri liatych podlahách pomáha mäkká, tlmiaca podložka, ktorá zabraňuje prenosu hluku. Takejto, alebo drevenej podlahy by sa nemali dotýkať zárubne dverí.
 • Podlahová konštrukcia by mala byť oddelená od zvislých sien dilatačnou páskou.
 • Technické zariadenia budovy (napr. vykurovanie, vetranie, vodovod, kanalizácia) sú zdrojmi rušivého hluku a vibrácií. Preto potrubné rozvody a strojné zariadenia (čerpadlá, kotol, ventilátory) musia byť uložené pružne.
 • Zlepšenie protihlukových opatrení sa najmä v prípade drevených stropov docieli prerušením prenosu hluku (napr. mäkkým dreveným obkladom alebo podperou), ako aj zvýšením vlastnej váhy (napr. vrstvou plných tehál).

Dodatočná zvuková izolácia

Dodatočné zvýšenie vzduchovej aj kročajovej nepriezvučnosti je veľmi aktuálne najmä v bytových domoch. Týka sa spravidla izolácie hluku z vonkajšieho (okolie budovy), alebo vnútorného priestoru (od susedov, výťahu, z chodby).

Izolácia vonkajšieho hluku (hluk z ulice, premávka vozidiel...) sa spravidla realizuje výmenou výplní otvorov - starých okien, prípadne vytvorením "nárazníkového priestoru" zasklenie balkónu / lodžie.

Pri výmene okna je potrebné brať do úvahy okrem tepelnoizolačných prínosov aj jeho zvukoizolačné vlastnosti (viac v sekcii výplne otvorov)

Izolácia vnútorného priestoru sa spravidla týka izolácie podlahy, obvodových stien a priečok.

 • izoláciu kročajovej nepriezvučnosti (izolácie podláh) - dosiahneme dodatočným inštalovaním vrstvy / niekoľkých vrstiev podlahy popísaných vyššie (vhodnou alternatívou je napr. inštalácia plávajúcej podlahy v kombinácii s doskami NOBASIL PVT hrúbky 30-40mm),
 • izoláciu vzduchovej nepriezvučnosti (obvodové steny, priečky, strop...) - je vhodné realizovať dodatočnou vrstvou inštalovanou na zvolenú konštrukciu (steny, strop). Vhodné sú napr. izolačné dosky na báze minerálnej vlny NOBASIL v kombinácii so sádrokartónovým obložením