SMREČINA HOFATEX

SMREČINA HOFATEX

hofatex_titul.jpg
Smrečina Hofatex® patrí medzi tradičných výrobcov izolačných materiálov na báze drevného vlákna. Už viac ako polstoročie sa zaraďuje do skupiny najväčších európskych výrobcov, ktorí vyrábajú izolačné drevovláknité dosky tzv. mokrým spôsobom.

Izolačné dosky Hofatex® sa vyrábajú z prírodných surovín bez použitia syntetických (umelých) lepidiel. Od októbra 2009 používame na lepenie dosiek do panelov nový druh lepidla - škrobové lepidlo, ktoré pripravujeme u nás v spoločnosti z dodávaného modifikovaného škrobu. Jedná sa o ekologické lepidlo na báze prírodných zložiek, ktoré je zdravotne nezávadné. Túto techniku lepenia sme zaviedli ako prvý výrobca v Európe.

Drevovláknité dosky svojimi vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá ekologických stavebných materiálov a sú plnohodnotnou náhradou bežne používaných izolačných materiálov ako minerálna vlna alebo polystyrén

hofatex_prirodny_material.gif
7 dôvodov prečo Hofatex®:

 1. Pretože sú to ekologické produkty. Na ich výrobu sa používa výlučne prírodná surovina – drevo. Vo výrobnom procese sa do dosiek nepridávajú na spájanie drevných vlákien žiadne syntetické lepidlá.
 2. Pretože sa jeho výrobou nezaťažuje životné prostredie a je plne recyklovateľný. Pri ich výrobe sa nezaťažuje životné prostredie a vstupná surovina na ich výrobu – drevo je trvale obnoviteľnou surovinou. Sú vyrábané podľa noriem EN 1317 a EN 622. Ich kvalita je testovaná v renomovaných skúšobných inštitútoch. Izolačné dosky Hofatex® sú úplne recyklovateľné – môžu byť spaľované alebo bezpečne kompostovateľné.
 3. Pretože má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Izolačné dosky Hofatex® vďaka veľmi dobrej tepelnej vodivosti (lambdaD = 0,038 W/m.K) dokážu minimalizovať tepelné úniky cez stavebné konštrukcie a teda znižujú náklady na vykurovanie.
 4. Pretože má najvyššiu tepelnú kapacitu zo všetkých bežne používaných izolačných materiálov. Vysoká akumulačná schopnosť izolačných dosiek Hofatex® - merná tepelná kapacita c = 2100 J/kg.K, účinne chráni pred nadmerným prehrievaním vnútorných priestorov a zabezpečuje pohodu vnútorného prostredia budov v letných mesiacoch.
 5. Pretože je paropriepustný. Izolačné dosky Hofatex® (faktor difúzneho odporu µ = 5) sú difúzne otvorené a dostatočne umožňujú prechod vodných pár. Zabraňuje sa tým kondenzácii vodných pár v konštrukcii a zaisťuje sa funkčnosť a životnosť týchto konštrukcií.
 6. Pretože dokáže vyrovnávať vlhkosť prostredia rovnako ako rastlé drevo. Podobne ako masívne drevo majú izolačné dosky Hofatex® výbornú absorpčnú schopnosť. Dokážu veľmi rýchlo pohlcovať vlhkosť z okolitého vzduchu a v prípade potreby ju opäť odovzdávať. Výrazne prispievajú k vyrovnanej vlhkostnej klíme vnútorného prostredia budov.
 7. Pretože má výborné zvukovoizolačné vlastnosti. Pórovitá štruktúra dosiek Hofatex® prispieva k ich vynikajúcej schopnosti pohlcovať široké spektrum zvukov. Sú vhodné na zaistenie zvukovej ako aj kročajovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.

Produktové rady / Produkty

 1. Hofafest UD
 2. Hofatex® Toptherm
 3. Hofatex® Therm
 4. Hofatex® Therm DK
 5. Hofatex® Kombi
 6. Hofatex® Systherm IA
 7. Hofatex® Systherm
 8. Hofatex® Therm NK
 9. Hofatex® SN
 10. Hofaplat Basic
 11. Hofatex® Strongboard
 12. Hofafloor
 13. Hofatex® Silent
hofatex_produkty.jpg

web: www.hofatex.eu
e-mail: marketing@hofatex.eu
infolinka: 048 / 4332 666

Smrečina Hofatex, a.s.
Cesta ku Smrečine 5
975 45 Banská Bystrica

Opatrenia zamerané na akustickú ochranu sa odlišujú podľa druhu hluku. Rozoznávame hluk šíriaci sa vzduchom, krokmi (kročajový) a pevnými látkami.

Zvukové mosty

Sú miesta kritické na vznik rušivých zvukov - veľmi výrazne zhoršujú hodnotu zvukovej pohody v interiéri, z tohto dôvodu je im potrebné venovať mimoriadnu pozornosť. Zvukové mosty vznikajú v miestach spojov rôznych konštrukcií: napr. miesta spojov vodorovných / zvislých konštrukcií, styk zárubní dverí s podlahou, technické zariadenia (vodovodné rúry) v priečkach ap. Zvukové mosty bývajú považované za najrušivejšie vplyvy zasahujúce do komfortu bývania.

Vzduchová nepriezvučnosť 

Zaťaženie miestností hlukom

Prostredie

Zaťaženie
hlukom
- exteriér
[dB]

Dopor. max.
zvuková hladina
- interiér
[dB]

I - obytná časť mesta, nižšia premávka vozidiel

< 60

spánok: 25-30
bývanie: 30-35
práca: 35–50

II - stred mesta, hustá premávka vozidiel

60-70

spánok: 25-30
bývanie: 30-35
práca: 35–50

III - priemyselná zóna,
vysoká hustota premávky vozidiel

> 70

spánok: 25-30
bývanie: 30-35
práca: 35–50

 

Vzduchová nepriezvučnosť je schopnosť materiálu brániť prieniku zvuku, ktorý sa šíri vzduchom. Závisí od plošnej hmotnosti materiálu. Z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti sa posudzujú zvislé deliace prvky (obvodové múry, priečky, výplne otvorov), ale aj vodorovné deliace prvky (u týchto je však veľmi dôležitá kročajová nepriezvučnosť).

Výrobcovia charakterizujú materiály deliacich prvkov a systémov koeficientom nepriezvučnosti Rw. Tento sa s hrúbkou použitého materiálu zvyšuje, pri použití viacerých vrstiev rôznych materiálov sa vypočíta ako súčet jednotlivých Rw.

Pri deliacich stenách je dôležité dbať na to, že ak sú deliacimi stenami medzi jednotlivými bytmi, alebo obytnou miestnosťou a hygienickou miestnosťou, nesmie sa do nich inštalovať vodovodné a kanalizačné potrubie. Najmä, ak ich plošná hmotnosť je menšia, ako 250 kg/m2 (tehlová priečka hrúbky 150 mm).

Výplne otvorov

Kvalita výplní otvorov (okná, dvere, presklenia) zo zvukoizolačného hľadiska určuje podobne ako u zvislých deliacich prvkov index nepriezvučnosti Rw [dB]. Na zvukoizolané vlastnosti výplní otvorov vplýva okrem samotnej ich kvality (zasklenie, rám, kovanie, systém prirodzeného vetrania) aj kvalita montáže. 

Nadmerný hluk z exteriéru možno izolovať najmä trojitým zasklením,  špeciálnymi protihlukovými sklami, alebo špeciálnym rámom.

 • Hrubšie sklá majú lepšie zvukovoizolačné vlastnosti, vhodná je aj asymetrická skladba hrúbky dvojitého zasklenia najlepšie v pomere 2:1. V súčasnosti je možné zvukovoizolačné vlastnosti okien zlepšiť napustením vzácneho plynu do výplní medzi vrstvami skiel (hexafluorid síry SF6, resp. SF6 + argón), čím možno zvýšiť Rwokna o 3-4 dB.
 • Dôležité sú detaily styku krídla a rámov, rámu a stavebnej konštrukcie, osadenie zasklenia. Každá medzera v konštrukcii okna je miestom šírenia zvuku. Z tohto hľadiska aj spôsob riešenia prirodzeného vetrania (vetracie mriežky, štrbiny a pod.) je dôležitý.
 • rám má zvyčajne lepšie zvukoizolačné vlastnosti, ako zasklenie. Dôležitý je druh zvoleného materiálu, hrúbka rámu, resp. stien rámu a výplní rámu.

akustická trieda

0

1

2

3

4

5

6

Rw okna [db]

<24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-50

>50

tab. Akustická trieda okien podľa normy

Údaje v tabuľke platia pri ploche okien prevyšúcej 50% celkovej plochy obvodovej steny. Ak plocha okien tvorí 35-50%, potom Rw je o 3 dB nižší, ak menej ako 35%, potom Rw je o 5 dB nižší ako udáva tabuľka. Ak údaje v tabuľke dáme do súvisu s požiadavkami na max. zaťaženie miestností hlukom (tabuľka hore) dostaneme vhodnú triedu okna.

Prostredie
podľa tab.
hore

Zaťaženie
hlukom
[dB]

Miestnosť

vhodná
trieda
okna

I

< 60

spánok
bývanie
práca

2
1
0

II

60 - 70

spánok
bývanie
práca

4
3
1

III

> 70

spánok
bývanie
práca

5
4
2

 

Kročajová nepriezvučnosť

Horizontálne konštrukcie (podlahy, resp. stropy) sa posudzujú z hľadiska kročajovej nepriezvučnosti, t.j. ochrany pred šírením hluku vyvolaného nárazmi do stavebných prvkov. Tento druh nepriezvučnosti je závislý od plošnej hmotnosti, počtu a skladby vrstiev stropu a podlahy.

Ako najefektívnejšie riešenie kročajovej neprieznučnosti sa javí  striedanie akusticky mäkkých a tvrdých vrstiev, ako aj oddelenie podlahovej konštrukcie od zvislých stien pružnou vrstvou.

 • Pri liatych podlahách pomáha mäkká, tlmiaca podložka, ktorá zabraňuje prenosu hluku. Takejto, alebo drevenej podlahy by sa nemali dotýkať zárubne dverí.
 • Podlahová konštrukcia by mala byť oddelená od zvislých sien dilatačnou páskou.
 • Technické zariadenia budovy (napr. vykurovanie, vetranie, vodovod, kanalizácia) sú zdrojmi rušivého hluku a vibrácií. Preto potrubné rozvody a strojné zariadenia (čerpadlá, kotol, ventilátory) musia byť uložené pružne.
 • Zlepšenie protihlukových opatrení sa najmä v prípade drevených stropov docieli prerušením prenosu hluku (napr. mäkkým dreveným obkladom alebo podperou), ako aj zvýšením vlastnej váhy (napr. vrstvou plných tehál).

Dodatočná zvuková izolácia

Dodatočné zvýšenie vzduchovej aj kročajovej nepriezvučnosti je veľmi aktuálne najmä v bytových domoch. Týka sa spravidla izolácie hluku z vonkajšieho (okolie budovy), alebo vnútorného priestoru (od susedov, výťahu, z chodby).

Izolácia vonkajšieho hluku (hluk z ulice, premávka vozidiel...) sa spravidla realizuje výmenou výplní otvorov - starých okien, prípadne vytvorením "nárazníkového priestoru" zasklenie balkónu / lodžie.

Pri výmene okna je potrebné brať do úvahy okrem tepelnoizolačných prínosov aj jeho zvukoizolačné vlastnosti (viac v sekcii výplne otvorov)

Izolácia vnútorného priestoru sa spravidla týka izolácie podlahy, obvodových stien a priečok.

 • izoláciu kročajovej nepriezvučnosti (izolácie podláh) - dosiahneme dodatočným inštalovaním vrstvy / niekoľkých vrstiev podlahy popísaných vyššie (vhodnou alternatívou je napr. inštalácia plávajúcej podlahy v kombinácii s doskami NOBASIL PVT hrúbky 30-40mm),
 • izoláciu vzduchovej nepriezvučnosti (obvodové steny, priečky, strop...) - je vhodné realizovať dodatočnou vrstvou inštalovanou na zvolenú konštrukciu (steny, strop). Vhodné sú napr. izolačné dosky na báze minerálnej vlny NOBASIL v kombinácii so sádrokartónovým obložením