Zateplenie z vnútornej strany

Táto prichádza do úvahy často v historických budovách, bytových domoch ap., či pri zateplení len niektorej zo stien (napr. severná stena, či stena od vonkajšej chodby...)

Rizík zateplenie z vnútornej strany obvodovej steny je niekoľko:

  • izolujeme obvodovú stenu, ktorá stráca akumulačnú schopnosť – po vypnutí kúrenia sa vnút. priestor veľmi rýchlo ochladí, na druhej strane pri zapnutí kúrenia sa rýchlo vyhreje - rozdiely teplôt sú vyššie, 
  • povrchová teplota obvodovej steny na styku s vnútornou izoláciou je nižšia, ako je rosný bod – vzniká tu vodná para. Pri použití polystyrénu je nevyhnutné použiť neprerušovanú parotesnú zábranu (bez prerušenia elektrickými škatuľami, či inými rozvodmi, konzolami vykurovacích telies ap.),
  • kondenzácia vodnej pary na kontakte vnútorne zateplenej obvodovej konštrukcie a nezateplenej obvodovej konštrukcie (napr. zateplená vnútorná stena a nezateplený strop, ostenie okna ap.), kedy teplota na tomto rozhraní dosiahne teplotu rosného bodu,
  • výkyvy vonkajšieho prostredia sa prenášajú priamo na stavebnú konštrukciu obvodových múrov, kde vzniká teplotné pnutie.

Riešenie vnútorného zateplenia

Tepelnoizolačná omietka - pri použití tepelnoizolačnej omietky vďaka jej paropriepustnosti nevzniká problém vlhkosti na vnútornej strane obvodovej steny. Avšak tepelnoizolačná omietka má približne 3,5 násobne nižšiu izolačnú schopnosť, ako bežne používané izolanty (polystyrén, minerálne dosky ap.). To znamená, že výrazný tepelnoizolačný efekt nemožno od takéhoto riešenia očakávať, na druhej strane pri vlhkých stenách často takého riešenie dokáže povrchovú teplotu zvýšiť dostatočne na to, aby vlhkosť zmizla.

Izolanty na báze polystyrénu, minerálnej vlny - na vnútorný povrch obvodovej konštrukcie (stena, podlaha, strop...) sa aplikuje parozábrana (napr. Al-fólia) a tepelná izolácia. Povrchová úprava sa obyčajne rieši sádrokartónovými doskami (s odvetranou medzerou). Zatepľovací systém sa kotví tanierovými hmoždinkami, všetky spoje a hmoždinky je nevyhnutné pretmeliť (napr. silikónovým tmelom). Kritické miesta sú ostenia okien, dvere a pod. - riziko vzniku vlhkosti v týchto miestach je potrebné osobitne ošetriť (zateplenie aj týchto konštrukcií ap.)

Povrchovú úpravu vnútorného zatepľovacieho systému určí výrobca, pre sádrokartónové plochy je možné použiť:

  • tenkovrstvové umelé živičné omietky, glejové úpravy, živičné maliarske farby, umelohmotné disperzné farby, farby a laky určené pre vnútorné použitie,
  • keramické obklady, alebo tapety

Nie je vhodné použiť vápenné, silikátové nátery a nátery na báze vodného skla.

 

Pri vnútornom zatepľovaní platí ešte vo väčšej miere ako pri vonkajšom potreba profesionálneho prevedenia a konzultácie s odbornou firmou