Exteriér

Už pri príprave projektu domu musí projektant zvažovať charakter terénu a jeho orientáciu ku svetovým stranám. K celkovému dobrému výsledku celého diela prispeje kvalitné osadenie stavby v rámci pozemku , terénne a sadové úpravy okolo domu

Stavba je vtedy prevádzkovo a architektonicky dobre navrhnutá, ak vnútorná dispozícia harmonizuje s exteriérom, ktorý tvorí rozšírenú obytnú časť domu.

Nevýhodou typových projektov je ich prílišná všeobecnosť. Pre ich konkrétne použitie treba robiť zmeny, ktoré sú už spoplatnené podľa trhových cien a to v konečnom dôsledku môže spolu dosiahnuť sumu individuálne spracovaného projektu.

Záhrada by mala byť vyzónovaná na časť oddychovú ,prispôsobenú potrebám rodiny (napr. s detským kútikom ) , časť dekoratívnu a úžitkovú ( s umiestnením kompostéru a drvičom záhradného odpadu )

Terénne úpravy

Terénne úpravy by v prvom rade mali rešpektovať krajinu a daný prírodný charakter stavebného pozemku ( pozemok na rovine , vo svahu, nadmorská výška... ) a záhrady. Z existujúceho terénneho reliéfu treba vyťažiť maximum, bez väčších presunov zeminy. Terénne úpravy navrhuje architekt s ohľadom na objekt domu v  spolupráci s odborníkom na sadové úpravy

Pri rozsiahlych terénnych úpravách a výstavbe oporných múrov treba požiadať o stavebné povolenie príslušný stavebný úrad.


Sadové úpravy

Najprirodzenejšia a najodolnejšia je výsadba záhrady drevinami a rastlinami charakteristickými pre danú teplotnú a výškovú oblasť. Odborníci na sadové úpravy doporučujú získať sadenice prosperujúcich rastlín z najbližšieho okolia ( od susedov pestovateľov ) , ktoré sú v danom prostredí adaptované a bez problémov sa adaptujú.


Spevnené plochy a múriky

  • Základným materiálom na stavbu chodníkov a múrikov je  kameň, betón, drevo
  • Prírodný kameň treba získať z najbližšie dostupného lomu, vtedy záhrada pôsobí prirodzene –prírodne.
  • Betónové záhradné doplnky v rôznom prevedení aj v imitácii kameňa, sú dostupné na trhu v širokom sortimente.

Realizácia krajinno-architektonických diel

Návrh riešenia záhrady a ošetrenia zelene treba zveriť krajinnému architektovi- ktorých zoznam je na www.komarch.sk. Kvalitné založenie krajinno-architektonického návrhu a jeho následná kvalitná údržba sú totiž podmienkou realizácie navrhnutého architektonického diela. Dosiahnutie cieľového stavu, ktorý architekt má pred očami je totiž dlhodobý proces.

Neodbornou údržbou ( radikálne rezy , okýpťovanie stromov ) sa záhrady likvidujú. Pritom zeleň je jediná zložka životného prostredia, ktorá má schopnosť sama skvalitňovať životné prostredie, ako polyfunkčný prvok má i celý rad ďalších funkcií.

Na Slovensku bola v roku 2005 založená pobočka americkej celosvetovej organizácie ISA ( Medzinárodná organizácia arboristov ). Táto organizácia udeľuje odborné certifikáty tým arboristom ( praktickým odborníkom na výsadbu a údržbu stromov ), ktorí úspešne zvládnu skúšky. Tento certifikát sa vo svete hodnotí veľmi vysoko.

Krajinný architekt by mal zmluvne vykonávať autorský dozor pri zakladaní záhrady.