Montované konštrukcie

Montované stropy môžu byť materiálovo vyhotovené zo železobetónových panelov, keramických prvkov alebo pórobetónových dielcov. Montovaný strop sa zaleje betónovou zálievkou s hrúbkou 5 cm, na ktorú sa uloží podlaha.

Súčasťou keramických stropov sú nosníky, stropné vložky a prefabrikované dielce stropných vencov s vloženou tepelnou izoláciou.

Výhody keramických a pórobetónových stropov:

 • dobré tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti
 • jednoduchý montážny postup,
 • minimalizácia mokrých procesov,
 • menšia závislosť od poveternostných vplyvov pri výstavbe a veľmi skoré sprevádzkovanie
 • vytvorený podhľad je rovný a nosný
 • dostatočná nosnosť pre použitie v obytných budovách

Nevýhodou je obmedzená dĺžka stropných nosníkov (do cca. 7 m – čo pre veľkú väčšinu domov postačuje) a nutnosť zohľadňovať dispozíciu domu pri návrhu stropu vzhľadom na umiestnenie nosných stien.

 

Železobetónové montované stropy delíme na: stropy zo stropných nosníkov, zo stropných nosníkov a vložiek, z prefabrikovaných železobetónových dosák, z panelov.

Výhody montovaných prefabrikátových stropných konštrukcií:

 • zníženie prácnosti na stavbe
 • úplné alebo čiastočné vylúčenie mokrých procesov,
 • čiastočná úspora debnenia,
 • rýchlejšie zhotovenie.

Nevýhody:

 • vysoká hmotnosť(použitie mechanizmov),
 • obmedzené druhy rozponov

V inviduálnej bytovej výstavbe sa používajú hlavne stropné konštrukcie montované z keramických nosníkov a vložiek, vďaka ich relatívne nízkej hmotnosti (montáž bez použitia mechanizmov). Montované stropy z panelov sú vyľahčované kruhovými otvormi (rezonančný jav), ktoré ľahko vedú teplo, zvuk, kročajový hluk a otrasy (nutné použiť dokonalú zvukovú izoláciu).