Stropy

V zásade rozlišujeme medzi masívnymi stropmi zo železobetónu a ľahkými stropmi z dreva. Pre rodinné domy sa masívne stropy odporúčajú konštruovať z dutých prvkov (keramické - z pálenej tehly, pórobetónové tvárnice ap.). Stropné alebo betónové tvárnice sa ukladajú donosníkov. Nosnú konštrukciu pri drevených stropoch tvoria drevené trámy.

Stropy musia byť tuhé, dostatočné nosné a s minimálnym priehybom. Musia vyhovovať z hľadiska tepelného, protipožiarného a zvukoizolačného. Pokiaľ by stropná konštrukcia oddeľovala vykurovaný od nevykurovaného priestoru, mala by byť ošetrená tepelnou izoláciou nad nosnou konštrukciou.

Z hľadiska zvukoizolačného rozoznávame vzduchovú nepriezvučnosť, ktorú zabezpečíme dostatočnou hmotou stropu a kročajovú nepriezvučnosť, ktorú zabezpečí podlaha (napr. plávajúca podlaha). Z hľadiska materiálu môžme stropy rozdeliť na železobetónové, keramické, oceľové a drevené. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti by mali byť najmä oceľové konštrukcie, ale aj drevené stropy chránené nehorľavým materiálom. Aj preto sú pre drevené stropy vhodnejšou tepelnou izoláciou dosky z minerálnej vlny, než polystyrénové dosky.

Hrúbka horizontálnej nosnej konštrukcie - stropu má byť podľa možnosti čo najmenšia, ale staticky dostatočne tuhá s minimálnym priehybom. Stropy musia byť trvanlivé, úsporné z hľadiska materiálu, musia vyhovovať požiadavkám statického a dynamického zaťaženia, tepelnej (tepelný odpor RN>3.0 m2kW-1, koeficient prestupu tepla k [Wm-2K-1]) a zvukovej izolácie (zvuková neprizvučnosť Rw[dB]), vodotesnosti a predpisom požiarnej bezpečnosti.

Ako podlahová konštrukcia prichádza do úvahy cementový poter so zodpovedajúcou podlahovinou, alebo drevená podlaha. Trendom je používanie liatych poterov. Ich výhodou je samonivelizačná schopnosť a rýchle spracovanie. Najrozšírenejšie sú liate potery na báze anhydridu a cementové liate potery - viac o problematike podláh nájdete v príslušnej sekcii Interiér.

Ochrana proti hluku - touto problematikou sa zaoberáme v časti Interiér - podlahy

Strop a podlaha najvyššieho podlažia 

Ak neuvažujete o výstavbe podkrovia (informácie o izolácii podkrovia zo strany strechy nájdete v kapitole Strechy), najjednoduchšie a najefektívnejšie je izolovať strop najvyššieho podlažia s 18-30 cm izolačnou vrstvou (podľa tepelnej vodivosti použitej izolácie). Je to pomerne jednoduchý stavebný úkon, ktorý z veľkej časti môžete realizovať aj sami.

Ak bude povala využívaná na obytné účely, potrebné sú pevné izolačné platne, ktoré sa kladú tak, aby medzi nimi nevznikli medzery. Na ne sa položí podlahovina. Ak chcete použiť stlačiteľný izolačný materiál, je potrebné špeciálne vyhotovenie podlahovej konštrukcie. Tou môžu byť drevené trámy, medzi ktoré sa vložia pásy tepelnej izolácie z minerálnej vlny a podlahovina tvorená drevenými doskami - palubovka.

Ak nebude povala obývaná, stačí podlahu dôkladne izolovať pásmi z izolačnej hmoty, alebo izolačnými platňami.  

 

Kvalitné prevedenie 

Pri spojoch základov a stien často vznikajú tepelné mosty. Ďalším kameńom úrazu pri projektovaní izolácie je oblasť pivničného sokla. Tepelná izolácia vzdorujúca vlhkosti - extrudovaný polystyrén, ktorá je do zeme zapustená min. do hĺbky 1 m, zabraňuje tvorbe tepelných mostov. Ak sa v pivnici ráta s vykurovanými miestnosťami (napr. dielňou), bolo by treba v každom prípade pivničný priestor izolovať až po podlažie.

Aj pri stropnej konštrukcii treba dbať na to, aby sa zabezpečila neprerušovaná tepelná izolácia. Chúlostivé sú všetky vyčnievajúce stavebné časti, ako balkón, alebo terasa. Viac v kapitole Zateplenie - Tepelné mosty.

Tepelno-technické vlastnosti

Tepelnotechnické vlastnosti vodorovných nosných konštrukcií ma zmysel skúmať na plochách, ktoré hraničia s vonkajším prostredím, resp. s nevykurovaným prostredím.

Tepelno-technické vlastnosti určuje Tepelný odpor R (m2K/W)

tepelnyodpor.gif

Slovenská technická norma odporúča

Normovaný tepelný odpor R: novostavba  rekonštrukcia
Podlaha na teréne 1,5-2,3 1,0-1,5
Podlaha nad nevykurovaným priestorom 0,4-2,0 0,1-1,5
Podlaha pod nevykurovaným priestorom 0,4-2,0 0,1-1,0
Strop pod nevykurovaným priestorom 4,5 2,7
Stena oddelujúca priestory s rôznou teplotou 0,4-2,0 0,1-1,0