Krovy

Krovy vo všeobecnosti navrhujeme podľa:

  1. požiadavky na využitie priestoru podkrovia

  2. rozponu - šírky spodnej stavby

  3. únosnosti nosných konštrukcií a základov ,/ zohľadniť najmä pri rekonštrukciách/

  4. dostupného konštrukčného materiálu – drevo, oceľ, iné


Pri požiadavke na obytné podkrovie , zvolíme takú konštrukciu, ktorá vytvorí minimálne dispozičné obmedzenia, t.j. minimalizujeme alebo vylúčime zvislé podpery. Zväčša ide o klasické tesárske krovy zhotovované priamo na stavbe.

Pri nízkych sklonoch strechy , alebo pri prestropení širokých rozponov bez využitia podkrovia , je vhodné použiť väzníkovú sústavu, zhotovenú odbornou firmou v dielni , ktorú na stavbu privezú a v priebehu krátkej doby zmontujú na stavbe.


STREŠNÁ KRYTINA

Pri výbere strešnej kytiny treba súčasne zohľadniť viacero faktorov.

  • nadmorskú výšku stavby, zaťaženie strechy snehom a vetrom
  • sklon strechy
  • architektúru stavby

viac v sekcii Krytiny


ZATEPLENIE STREŠNÉHO PRIESTORU

Najpraktickejším riešením sa javí zateplenie strechy medzi krokvy. Z hľadiska možného nekontrolovaného šírenia drevokazného procesu aj pre minimalizovanie tepelných mostov je lepšie , celý zatepľovací systém aplikovať nad krokvy. Návrh hrúbky tepelnej izolácie a skladby zatepľovacieho systému treba zveriť odborne spôsobilej osobe.

viac sekcia Izolácie/strecha, strop


STREŠNÉ OKNÁ

Miesto a výšku osadenia strešných okien treba mať premyslené už pri konštrukcii krovu, nutné je zohľadniť aj hrúbku budúcej podlahy. V konštrukcii krovu sa urobia príslušné úpravy- „výmeny“.

viac sekcia Strešné okná


ODKVAPOVÝ SYSTÉM A ZACHYTÁVAČE SNEHU

V závislosti od zvolenej strešnej krytiny je navrhnutý odkvapový systém a spôsob jeho prichytenia. Niektoré materiály majú však špecifické vlastnosti napr. nemôžeme na jednej streche aplikovať medené a pozinkované prvky, pretože medzi nimi dochádza k chemickej reakcii.

Zachytávače snehu by mali byť samozrejmou súčasťou strechy , najmä v tam , kde padajúci sneh môže ohroziť chodcou.


BLESKOZVODY, ANTÉNY

Súčasťou strechy je bleskozvod. Výrobcovia systémových strešných krytín , majú vo svojom sortimente špeciálne úchyty pre bleskozvodné vedenie a prestupové tvarovky pre antény.