Izolácie

Vnútornú interiérovú pohodu voči vonkajším poveternostným podmienkam zabezpečujú v stavebných dielach izolácie. Ide predovšetkým o izolácie proti vode a vlhkosti, stratám tepla, proti hluku a otrasom.

Strecha je zodpovedná za približne 10% tepelných strát.

V strešných konštrukciách sa používa:
- hydroizolačná vrstva alebo súvrstvie (krytina),
- vetrová prekážka (strešné fólie),
- tepelná izolácia,
- parozábrana.

Strešná fólia 

pri realizácii strešného plášťa  (poistná hydroizolácia) by nemala byť dlhodobo vystavená pôsobeniu priameho slnka, pretože sa môže poškodiť a následne stratiť funkčné vlastnosti. 

Základným parametrom je pevnosť v ťahu [N/50 mm] a predĺženie pri roztrhnutí cca 20 %.

Z pohľadu priepustnosti vodnej pary v strešnej konštrukcii je to difúzny odpor v[gm-2/deň], čím je nižší, tým lepšiu paropriepustnosť dosahuje(v smere z interiéru do exteriéru má klesať).

Ďalšími parametrami sú:
- ekvivalentnej difúznej hrúbky sd [m] (čím nižšia hodnota, tým lepšia paropriepustnosť) a
-  faktor difúzneho odporu m (čím vyššia hodnota, tým menšia paropriepustnosť).

Tepelná izolácia

Na trhu sú rôzne druhy izolačných materiálov - minerálne vlny (kamenná, sklená), polystyrén (expandovaný, extrudovaný), drevovláknité, penové sklo, penový tvrdený polyuretán, ovčia vlna. 

Parametre výberu izolačného materiálu:
- nízka tepelná vodivosť ?,
- veľký tepelný odpor R,
- nízka objemová hmotnosť,
- nízka horľavosť a nasiakavosť

Súvislá izolácia v krokvách sa ukladá v súvislých plochách až po hrebeň strechy, resp. výklenok. Priestor na ukladanie izolácie je vymedzený priečnym latovaním a latovaním krytiny.

Izolácia medzi krokvami s odvetraním keď sa na hrubé debnenie uloží parozábrana (napr. bituménová lepenka), je potrebné vytvoriť odvetrávaciu škáru (min. 4 cm), aby sa prostredníctvom prúdiaceho vzduchu umožnil odvod vlhkosti z izolácie.
Pri tomto variante však nemožno využiť celkovú hrúbku krokiev na ukladanie tepelnej izolácie. Na dosiahnutie dostatočných izolačných hodnôt je potrebná minimálne 24 cm hrúbka krokvy. Preto treba krokvu zdvojnásobiť priečnym latovaním.

Ako izolačný materiál sa často využívajú  výrobky z minerálnej vlny. Ako materiál pre dodatočnú izoláciu poslúži celulóza alebo perlit. Pri tvarovo stálych doskách a im podobných tvrdých materiáloch treba dbať na to, abz sa pružnosťou krovu (pôsobením vetra, váhy snehu, vlastnej váhy či teplotných a vlhkostných výkyvoch) nespôsobil neželané medzery.

Tepelná izolácia na celú hrúbku krokvy - na to, aby sa dala využiť celá hrúbka krokvy a aby sa zabránilo odvetraniu, ukladá sa na druhé hrubé debnenie difúzna fólia. Táto umožňuje difúziu vodnej pary smerom von, zabraňuje však prieniku vlkosti (sneh, dážď...) zvonku.  

Priečna tepelná izolácia na vnútornej strane krokiev - namiesto zdvojenia krokiev je možné uložiť pod krokvy priečnu izoláciu. Presné prevedenie závisí od konkrétneho izolačného materiálu, neodporúča sa však izolačná hrúbka pod 24 cm.

Dbajte na protipožiarne opatrenia v interiéri. 

Parozábranné fólie

plnia funkciu zachytávania vlhkosti, majú slabé paropriepustné vlastnosti alebo majú vložku s hliníkovej fólie a ich schopnosťou je odrážanie tepelných vĺn.

Použitím vhodnej strešnej fólie sa predlžuje životnosť strechy. Taktiež môžme dosiahnuť dobrú funkciu tepelnej izolácie a tým väčšie úspory energie.

Izolácia obytného podkrovia

U obytného podkrovia je nevyhnutné izolovať všetky šikmé plochy strechy a stav. konštrukcie. Celková hrúbka izolácie by mala byť 20-30 cm. Taktiež je potrebné izolovať podkrovie od okolitých nevykurovaných priestorov. 

Zloženie zateplenej odvetranej strešnej konštrukcie (pre obytné podkrovie a pod.):
- krytina,
- odvetraná medzera,
- poistná hydroizolačná fólia,
- odvetraná vzduchová medzera,
- tepelná izolácia,
- parotesná zábrana,
- konštrukcia podhľadu.

Izolácia medzi krokvami s odvetraním - ide o najbežnejší spôsob izolácie. Medzi izoláciou a strešným plášťom je približne 4 cm voľný priestor pre odvetranie. Ten zaručuje prenos vlhkosti z izolačného materiálu  smerom von. Na hrebeni strechy je potrebné zabezpečiť výstup vzduchu.
Treba pritom dávať pozor na to, aby izolačný materiál nenavlhol dažďom alebo snehom.  Vlhký izolačný materiál totiž stráca veľkú časť svojej izolačnej hodnoty. Keďže v odvetrávacej medzere nie je k dispozícii celá hrúbka krokiev, odporúča sa na vnútornej strane položiť priečne ďalšiu vrstvu tepelnej izolácie. Na tej strane, ktorou je izolácia obrátená k miestnostiam, treba dať parozábranu.

Izolácia bez odvetrávacej medzery - izolácia sa ukladá takisto medzi strešné krovy, pričom na vonkajšej strane sa položí difúzna fólia. Táto má úlohu ochrany strechy pred vlhkosťou prenikajúcou z interiéru. Obzvlášť dôležitá je pritom neprievzdušnosť na vnútornej strane izolácie, aby do konštrukcie neprenikol vlhký vzduch (potrebná je parozábrana).

Neprievzdušnosť

Styk strechy a obvodového múru je kritickou zónou. Tvrdenie, že pre vnútorné prostredie  priestoru je dobré keď steny dýchajú je mylné. Prievzdušnosť má v skutočnosti negatívny vplyv, pretože nepríjemne "ťahá" a tepelná ochrana znižuje svoju účinnosť, keďže teplo tzv. obchádza izoláciu. 
Nebezpečný je fakt, že takto vlhkosť vzduchu preniká studenými miestami konštrukcie a začína kondenzovať. Tepelná izolácia a celé podkrovie zvlhnú, čo má za následok poškodenie stavby.

Na zabránenie prieniku vlhkého vzduchu do konštrukcie starostlivo uložte na vnútornú časť vrstvu chrániacu pred difúziou pary. Prekryte a zlepte styky fólie s parozábranou a dbajte na dôkladné prevedenie stykov s nosnou konštrukciou.

Len správne riadeným vetraním sa zbavíte nedbytočnej vlhkosti - zabudnite na "dýchajúce steny". 

Ak sa chcete vyhnúť vysokým teplotám v lete, dbajte na dostatočnú akumulačnú masu v podobe masívnych priečok, keramických podláh ap. Sledujte aj správne osadzovanie strešných okien, pretože vysoké teploty pri nesprávnej montáži spôsobujú najmä u južných strešných okien deformácie, ktoré sa následne prejavia v  netesnosti strechy.  

 Kvalitné prevedenie izolácie

Veľmi dôležitá je ochrana pred vetrom. Okraje hydroizolačného pásu alebo fólie treba zalepiť. Obyčajné prekrývanie nestačí. Všetky prieniky na streche a na stenách treba starostlivo prelepiť lepiacou páskou alebo ich zatesniť izolačnou hmotou.

Požiarna ochrana

Strešné konštrukcie na rodinných domoch musia mať požadovanú protipožiarnu odolnosť. Požiarna odolnosť 30 min. sa dosahuje napríklad minimálne 4 cm dreveným debnením s perodrážkou, sadrokartónovými protipožiarnymi platňami, 1,5 cm vláknitými sadrovými platňami alebo ľahkými stavebnými platňami z drevitej vlny (2,5 cm)s dvojvrstvovou omietkou (aspoň 1,5 cm).