Strechy

Strecha nechráni len proti poveternostným vplyvom, ale spoluvytvára aj obraz budovy a okolia.
Pri návrhu strechy zvážte možnosť využitie solárnej energie - prípadne aj do vzdialenejšej budúcnosti. Pre inštaláciu solárnych kolektorov je optimálna šikmá strecha obrátená na juh so sklonom 30 - 50 °.

Za plochú strechu sa považuje strecha do sklonu 10°, za šikmú 10-45° a za strmú >45°.

Sedlová strecha

Montuje sa dnes v rozličných tvaroch (s výklenkami, hrotom, kupolou...). Treba mať však na pamäti, že každá tvarovo zložitá strecha znamená zvýšené náklady - komplikácie v konštrukcii krovu, zvýšené tepelné úniky.

Plochá strecha

Pri plochej streche je potrebné dávať pozor na statiku a zabezpečiť absolútnu tesnosť izolácie. Nezabudnite na špeciálne opatrenia - napr. železobetón, odvod dažďovej vody ap. Výhodou plochej strechy je možnosť dodatočnej dostavby ďalšieho poschodia, samozrejme ak to statika budovy umožňuje.

Tepelnotechnické vlastnosti  

Tepelno-technické vlastnosti určuje Tepelný odpor R (m2K/W)

tepelnyodpor.gif

Slovenská technická norma odporúča

Normovaný tepelný odpor R: novostavba  rekonštrukcia
Šikmá strecha 5 3
Plochá strecha 5 3
Strop pod nevykurovaným priestorom 4,5 2,7

Obytné podkrovie

Pri rekonštrukciách starších stavebných objektoch sa podkrovné priestory upravujú na obytné plochy. Strecha s obytným podkrovím vyjadruje účelnosť a odpadajú náklady na kúpu nového pozemku. Strecha sa stáva obalovým plášťom a musí spĺňať tepelno-technické, hydroizolačné, akustické a protipožiarne požiadavky.

Charakter podkrovia závisí od tvaru obalového plášťa.

Podkrovie tvorené stenou, strechou a stropom je najvýhodnejšie ako z hľadiska geometrického tak aj energetického. V zimnom období nemusíme vykurovať príliš veľký priestor, tepelná izolácia je dostatočne odvetrávaná, para ktorá prenikla cez parozábranu nekondenzuje, a tým izolácia nestráca svoju funkčnosť. Zloženie zateplenej odvetranej strešnej konštrukcie je nasledovné: krytina, odvetraná medzera, poistná hydroizolačná fólia, odvetraná vzduchová medzera, tepelná izolácia, parotesná zábrana, konštrukcia podhľadu.

Drevená konštrukciu krovu je viac tepelne vodivá ako tepelná izolácia v nej. Vznikajú tepelné mosty, cez ktoré uniká teplo. Preto odporúčame prekryť drevenú krokvu 4 - 6 cm hrubou vrstvou tepelnej izolácie, čo spôsobí 51 - 64 % odbúranie tepelného mostu. Zároveň zvýši povrchovú teplotu o 1,6 - 1,9 °C a následne zníži celkové energetické náklady na vykurovanie. V strešnej konštrukcii nepoužívame materiály schopné akumulovať teplo, ale snažíme sa zamedziť jeho úniku. Jednou z možností je zabudovať reflexné hliníkové fólie, ktoré teplo odrážajú späť do miestnosti. Ďalšou možnosťou je krátke, účinné, efektívne vetranie. Pri elekrických konvektoroch je možné spojiť elektrický okruh s rámom strešného okna, pri otvorení okna sa okruh preruší a konvektor nevykuruje čím sa šetrí energia.

Z protipožiarneho hľadiska by sa materiál tepelnej izolácie podkrovia mal zosúladiť s materiálom nosnej konštrukcie strechy tj. horľavá nosná konštrukcia si vyžaduje nehorľavú resp. neľahko horľavú izoláciu.