Pórobetónové murivo

Pórobetónové tvárnice sú materiálom, ktorý sa veľmi rýchlo rozšíril vďaka rýchlemu a presnému spôsobu výstavby.

  • Producenti pórobetónu na slovensku ponúkajú komplexné stavebné systémy - nosné tvárnice, priečkovky, U-profily, stropy, omitky a omietkové zmesy. Zaručuje to kompatibilitu všetkých prvkov výstavby, ako aj minimalizáciu statických a technických problémov.
  • stavebné prvky sa veľmi ľahko opracovávajú - pília, brúsia, frézujú ap., sú ľahké.
  • Pórobetónové tvárnice sa spájajú len tenkou vrstvou špeciálnej lepiacej malty, čím sa redukujú mokré procesy výstavby.

Vlastnosti pórobetónu

Pórobetóny obsahujú póry a kapiláry najrôznejších veľkostí, od makropórov 2 mm veľkých až po gelové póry veľké 2nm.

Prítomnosť pórov spôsobuje, že pórobetóny pri relatívnych vlhkostiach okolitého vzduchu nad 60% (bežná vlhkosť vzduchu u nás) si udržujú v porovnaní s inými stavebnými materiálmi určitú sorpčnú vlhkosť: absorbujú vlhkosť okolo 3-6% ich hmotnosti.

So vzrastajúcou vlhkosťou pórobetónu stúpa jeho objemová hmotnosť a zhoršujú sa tepelno-izolačné vlastnosti.

Vlhkosť

Nasiakavosť 

V porovnaní s pálenou tehlou je pórobetón nasiakavejší (nasiakavosť je množstvo vody, ktoré pri ponorení do vody pojme skúšaná látka), avšak rýchlosť nasýtenia pórobetónu vodou je výrazne nižšia. Zaplnenie pórov vodou je pochod veľmi pomalý (skúša sa na kockách o hrane 100 mm ktoré sa počas 72 hod. postupne ponárajú do vody a 48 hod zostanú trvale ponorené). Nasiakavosť pórobetónu sa pohybuje okolo 30-50% hmotnostných.

Vzlínavosť

Naproti tomu vzlínavosť, pod ktorou sa rozumie vzostup vody v pórovitej hmote v dôsledku kapilárnej elevácie nad úroveň vody v okolí, je niekoľkonásobne menšia ako u keramického črepu (pálenej tehly), rovnako ako konečná výška vzlinutia. Tá po 72 hodinách činí obvykle 4 až 7 cm.

Pórobetóny sa teda v tejto oblasti chovajú výrazne lepšie ako ostatné stavebné hmoty, čo je spôsobené nespočetnými guľatými makropórami, ktoré prerušujú spojenia tenkých kapilár. Preto ani pri dlhodobom pôsobení šikmého dažďa na nechránenú konštrukciu z pórobetónu nedochádza k jej úplnému prevlhnutiu. 

Tepelno-technické vlastnosti

Nosné steny z pórobetónových tvárnic hrúbky od 375 mm splňujú svojimi tepelnotechnickými vlastnosťami odporúčania súčasných noriem (nie je potrebné stavbu zatepľovať). 

Vďaka rovnakým vlastnostiam materiálu vo všetkých smeroch sa redukujú tepelné mosty v rohoch miestností, pri styku muriva so základom a stropom na minimum.

Pevnosť, statika

Pórobetón má dobré pevnostné vlastnosti, prakticky z pórobetónu možno stavať bez problémov stavby do výšky 3 až 4 poschodia. Limitujúce sú zväčša najviac zaťažené vnútorné nosné steny alebo tenké medziokenné stĺpiky.

Pri vyšších budovách sa používa pórobetón ako výplňové murivo.

Životnosť

Producenti udávajú pri bežnej prevádzkovej ochrane stavby prakticky neobmendzenú životnosť pórobetónového muriva.

Ochranu pórobetónu pred vonakjšími poveternostnými vplyvmi zabezpečíme kvalitne zhotovenou omietkou. Ochranu pórobetónového muriva je možné vyriešiť aj odvetranou fasádou, keď medzi vonkajším obkladom a murivom je odvetraná vzduchová medzera.

Pórobetónové murivo sa môže s úspechom použiť pri sendvičových (viacvrstvových) konštrukciách.