Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je formou financovania financovanie bytových potrieb. Pozostáva z fázy sporenia (spojenej so zhodnocovaním vložených prostriedkov: vklad+štátna prémia+úroky-poplatky za vedenie účtu), pridelenia cieľovej sumy (nasporené prostriedky + stavebný úver) a fázy splácania úveru.

sporenie_graf.gif

Stavebným sporiteľom môže byť

 • fyzická, osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v ktorej prospech je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, 
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba - podnikateľ s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení.

Spolumajiteľom účtu stavebého sporenia môže byť len rodinný príslušník, resp. zákonný zástupca pri neplnoletých sporiteľoch.
Maximálny počet osôb na zmluve - na jednej zmluve o stavebnom sporení je možné získať štátnu prémiu až na 6 osôb (Rodinné sporenie: majiteľ  zmluvy+ spolumajiteľ + 4 deti, alebo majiteľ + 5 detí)

Použitie prostriedkov

Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na financovanie bytových potrieb v Slovenskej republike (ďalej len "stavebný účel"), a to na
a) nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu*,
b) výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo na stavebné úpravy rodinného domu alebo bytového domu alebo na stavebné úpravy bytu**,
c) modernizáciu bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo na udržiavacie práce na nich,
d) nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
e) nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
f) nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
g) prestavbu nebytových priestorov na byt,
h) úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu*,
i) úhradu záväzkov súvisiacich s účelmi uvedenými v písmenách a) až h).

* Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa bodu a) nie je financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.
** Stavebný sporiteľ podľa b) nemôže cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, použiť na nadobudnutie vlastníctva bytu alebo rodinného domu, na výstavbu, prístavbu, nadstavbu alebo na stavebné úpravy rodinného domu, modernizáciu bytu alebo rodinného domu, na nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom stojí rodinný dom, a na účely uvedené v bode h) a i).

 

Fázy stavebného sporenia

Začiatok zmluvného  vzťahu

 • vypísanie Zmluvy o stavebnom sporení 
 • úhrada poplatku na zaevidovnie zmluvy o stavebnom sporení,

Fáza sporenia

 • vklady peňazí na účet,
 • pripisovanie Štátnej prémie,
 • pripisovanie úrokov
 • prípadné mimoriadne vklady 

Po dosiahnutí nasporenej sumy, je možné požiadať o pridelenie cieľovej sumy, alebo pokračovať v sporení a navýšiť cieľovú sumu.

Pridelenie Cieľovej sumy 

 • získanie právneho nároku na stavebný úver
  (minimálna doba sporenia 2 roky, určená minimálna nasporená suma z Cieľovej sumy, splnenie nárokov na bonitu klienta - preukázanie schopnosti splácať úver)

Čerpanie finančných prostriedkov z pridelenej Cieľovej sumy 

 • do výšky Nasporených prostriedkov na základe požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov,
 • úverové prostriedky na základe doručenia podpísaných úverových dokladov

Fáza splácania

 • začiatok splácania je oznámený klientovi listom
 • výška splátok je dohodnutá ešte pred pridelením Cieľovej sumy

Medziúver - forma úveru, ktorú môžete využiť, ak potrebujete prostriedky cieľovej sumy skôr, ako Vám vznikne nárok na pridelenie Stavebného úveru. Môžete oň požiadať, ak splníte podmienky (min. podiel nasporenej Cieľovej sumy, podmienky bonity)

Mimoriadne vklady - urýchlenie pridelenia cieľovej sumy, je ich možné realizovať kedykoľvek a v akejkoľvek výške 

Ochrana nasporenej sumy - nasporená suma je chránená zákonom o ochrane vkladov až do výšky 90%, najviac vo výške 40 – násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom v príslušnom kalendárnom roku

Úročenie vkladu, úroky stavebného úveru, minimálna nasporená suma, poplatok za vedenie účtu, rozsah cieľovej sumy a iné podmienky nájdete u konkrétnych produktov stavebného sporenia