Stavebná jama, zakladanie

Úlohou základov stavby je bezpečne preniesť do podložia zaťaženie, spôsobené hmotnosťou a prevádzkou stavebného objektu, bez deformácíí a porúch podložia alebo objektu. Okrem toho základy spolu so suterénom chránia objekt proti podzemnej vode.

Druh, veľkosť a tvar základov, ich polohu a postup prác navrhne projekt na základe geologického prieskumu, ktorého výsledkom sú :

 • geologický profil podložia (poloha a hrúbka jednotlivých vrstiev hornín a zemín),
 • pôdomechanické vlastnosti hornín a zemín podložia (únosnosť, priepustnosť, atď.),
 • výška hladiny podzemnej vody a jej kolísanie

Vhodné podložie

Z hľadiska  zakladania stavieb sa jednotlivé druhy hornín a zemín hodnotia takto:

 • skalné horniny : optimálne podložie s vysokou únosnosťou, ale s vyššou cenou prác,
 • poloskalné horniny :veľmi  vhodné podložie, pozor na veľmi zvetralé miesta,
 • hrubý štrk, pevne uľahnutý stavebný odpad a škvára: vhodné podložie
 • súdržné zeminy ako napr. tuhý, mastný íl : vhodné podložie
 • súdržné zeminy ako napr. piesčitá hlina, silne zahlinený piesok, spraš : vhodné podložie, ale  pozor na spraš (veľmi jemná prachová hlina), ktorá pri kontakte s vodou sa môže stať tekutou,
 • nesúdržné zeminy ako piesok a štrkopiesok : z hľadiska únosnosti vhodné podložie, pri výkope však  treba zvoliť miernejší sklon svahov jamy (max 1:2). Ak hladina podzemnej vody je nad úrovňou základovej škáry, je treba zvoliť zakladanie pomocou odvodnenia stavebnej jamy alebo pomocou jej utesnenia,
 • vodou nasýtené, premočené zeminy ( blatá), rašelina : nevhodné podložie, je treba    vymeniť, alebo odvodniť (ak sa dá),
 • ornica, znečistené povrchové  vrstvy, smetiská : nevhodné podložie, možno iba odstrániť

Poznámka: z ornice ponechajte na stavenisku iba množstvo potrebné na rekultiváciu

Základové konštrukcie

Na zakladanie rodinných domov sa v našich podmienkach používajú v podstate dva typy základových konštrukcií zo železobetónu :

 • základové pásy - pre domy bez suterénu (nepodpivničené) postačujú vo väčšine prípadov základové pásy umiestnené pod nosnými stenami. Pri nízkej únosnosti podložia a/alebo vysokej hladine podzemnej vody treba zvážiť použitie základovej dosky.
 • základové dosky - pre domy so suterénom (podpivničené) sa odporúča použiť základovú dosku, ktorá je potom súčasťou ochrany proti vode.

Rozhodujúcimi, vzájomne sa ovplyvňujúcimi faktormi pre voľbu konštrukcie sú:

 • rozmery a hmotnosť objektu
 • hľbka zakladania (úroveň základovej škáry)
 • prítomnosť podzemnej vody, výška jej hladiny

Inžinierske siete

Rúrové vedenia inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina, teplo, nútené vetranie ap.), prechádzajú väčšinou stenami alebo podlahou (dnom) suterénu. Tvoria tak z hľadiska tesnosti slabé miesta, ktorým treba venovať zvláštnu pozornosť.

Tieto priechody musia byť bezpodmienečne trvale vodotesné, pretože každá kvapka vody, ktorá vnikne do suterénu spôsobí časom také škody, ktorých odstránenie je podstatne drahšie ako od začiatku spoľahlivo utesnený suterén. Možným riešením je vloženie prechodových kusov do steny suterénu pri jej betonáži. Prechodový kus musí byť na oboch stranách upravený na vodotesné pripojenie príslušných rúr. Dodatočne vŕtané alebo vybúrané otvory sa podstatne ťažšie utesňujú.

Hydroizolácie

Ochrana proti podzemnej  vode

Všetky časti objektu nachádzajúce sa pod úrovňou terénu je nevyhnutné chrániť proti zemnej vlhkosti. V prípade výskytu podzemnej vody je potrebné chrániť ich náročnejšou izoláciou proti tlakovej vode. Návrh zodpovedajúcej hydroizolácie je súčasťou projektu.

Na hydroizolácie sa používajú bitumenové nátery kombinované so vzájomne sa prekrývajúcimi - obvykle za tepla - lepenými bitumenovými izolačnými pásmi.

Hydroizolácia musí byť spojitá, neprerušená a podľa potreby chránená proti mechanickému poškodeniu.Na trhu je široký sortiment kvalitných hydroizolačných materiálov. Okrem kvality použitých materiálov je  mimoriadne dôležité starostlivé vykonanie hydroizolačných prác, pretože oprava vadnej alebo poškodenej hydroizolácie je technicky a ekonomicky veľmi  náročná . Vyberte si preto spoľahlivého dodávateľa.

Ochrana proti povrchovej vode

Aj menej výdatné zrážky môžu na  pozemku vytvoriť nepríjemne bažiny, najmä  ak pozemok nemá prirodzené odvodnenie a povrchové vrstva sú nepriepustné.  V takom prípade je potrebné odviesť vodu z pozemku  do umelého alebo prírodného odpadu  pomocou drenáže.

Použiť možno drenážne rohože, perforované drenážne rúrky alebo drenážne kanáliky vyplnené hrubším štrkom.

Ak je pozemok na svahu, je prirodzený odtok síce zabezpečený, ale v prípade prívalových dažďov vytvorí zadná stena domu hrádzu proti stekajúcej vode, jej hladina sa zvýši  a hrozí nebezpečie vniku vody do suterénu a ohrozenia statiky objektu. Možným riešením je vybudovanie odtokových rigolov na svahu nad domom tak, aby  voda obtekala dom po jeho stranách. Hĺbku rigolov treba zvoliť  podľa očakávaného množstva prívalovej vody. V prípade potreby možno rigol doplniť ochrannou kamennou hrádzkou.

Domy postavené v zátopovom území vodných tokov sú v prípade povodní vážne ohrozené. Ich ochrana proti zaplaveniu je možná, ale finančne náročná. Ochrániť dom pred povodňami možno vykonaním takýchto opatrení :

 • bezpečne a spoľahlivo vodotesne izolovať suterén, prípadne (podľa výšky povodňovej hladiny) aj obvodové múry
 • už v projekte uvažovať s umiestnením stropu suterénu čo najvyššie nad terénom
 • okná suterénu navrhovať čo najmenšie a s vodotesne uzavierateľnými okenicami
 • pripraviť vodotesné kryty na vstupné dvere
 • na odpadové potrubie domovej kanalizácie namontovať špeciálne čerpadlo schopné pri krátkodobo otvorenej spätnej klapke pretlačiť odpadovú vodu proti vzdutej hladine do kanalizácie
 • všetky rúrové vedenia vstupujúce do suterénu , zabezpečiť spätnými klapkami.