Stavebné obmedzenia

Treba si uvedomiť, že nie na každom pozemku je možné stavať:

  • vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu je možné ale môže byť nákladné a komplikované, a to aj v prípade, ak je stavebný pozemok zahrnutý do intravilánu / budúcej plánovanej výstavby,
  • pod budúcim pozemkom môžu byť umiestnené zabudnuté, ale aj funkčné technologické zariadenia, ako napr. rúry plynovodov, diaľkové elektrické vedenie a pod. Pri vyňatí pozemku z pôdneho fondu je potrebný súhlas celkovo 17 inštitúcií (vodárne, plynárne, správcovia elektrických sietí a pod. )
  • obmedzením, môže byť rozhodnutie o stavebnej uzávere či o chránenej časti krajiny,
  • zaradenie do vyššieho stupňa ochrany životného prostredia môže v konečnom dôsledku znamenať minimálne značne sťažené stavebné aktivity,
  • veľkosť, tvar, orientácia a členitosť pozemku - ohľadne veľkosti záleží jednak na projekte a zamýšľanej veľkosti domu a jednak na platných právnych normách upravujúcich otázky ako minimálna vzdialenosť stavieb, minimálna vzdialenosť od cesty a pod., ako aj celý rad výnimiek z týchto pravidiel (upravuje Vyhláška 532/2002 Ministerstva Životného prostredia SR),
  • v prípade terénnych úprav pozemku je niekedy potrebné predchádzajúce povolenie stavebného úradu. Geologické podložie. Je vhodné preveriť aj takéto otázky, ak sme to nezverili architektovi zabezpečujúcemu projektové práce.

O možnosti konkrétnej realizácie konkrétneho projektu na konkrétnom pozemku je vhodné sa najskôr poradiť s príslušným stavebným úradom a až potom podpísať kúpnu zmluvu.