Dokumenty

  • Architektonicko-stavebná štúdia - táto ešte pred pristúpením ku tvorbe projektu sumarizuje všetky naše požiadavky, ako umiestnenie domu na pozemku, vonkajší vzhľad, presné rozloženie a počet miestností a pod., slúži na "doladenie" definitívnej podoby budúceho domu. Na základe štúdie je možné urobiť prvý, hrubý odhad nákladov.
  • Územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia, dokumentácia potrebná na vydanie územného rozhodnutia. Územnoplánovacie podklady slúžia na získanie územného rozhodnutia, ktoré je nevyhnutným predpokladom získania stavebného povolenia. Pre stavbu rodinného domu Stavebný zákon umožňuje zlúčiť územné konanie (vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby) a stavebné konanie (vydanie stavebného rozhodnutia), do jedného konania.
  • Projekt stavby potrebný na vydanie stavebného povolenia. Kým dokumentácia k územnému konaniu je zameraná na vzťah medzi budúcou stavbou a územím, na ktorom má byť realizovaná, tento projekt je technickým vyjadrením našich zámerov a budúceho vzhľadu domu. Projekt na archu papiera rieši otázky ako osadenie stavby na pozemku, odstup od ulice a susedných nehnuteľností, jednotlivé inžinierske siete a pod. V čiastkových zložkách potom rieši jednotlivé časti stavby ako je architektúra, statika, vykurovanie a pod.
  • Projekt pre realizáciu stavby. Tento projekt sa zaoberá podrobnosťami stavby, tak, aby sa táto mohla podľa neho realizovať. Je členený podľa jednotlivých profesií a výkresy sú natoľko podrobné, aby sa s nimi dali konfrontovať jednotlivé práce. Súčasťou spravidla býva aj podrobný rozpočet celkových nákladov stavby.
  • Projekt skutočnej realizácie stavby. V prípade ak počas výstavby došlo k odchylkám od pôvodnej dokumentácie, je vypracovanie takéhoto projektu na účely kolaudačného konania vyžadované stavebným úradom. Zmenu na vznikajúcej stavbe je možné uskutočniť iba na základe povolenia stavebného úradu vydaného na základe žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. Jedná sa o zmeny zasahujúce do statiky, dispozície a vonkajšieho vzhľadu stavby.
  • Projekt záhrady. Väčšina z nás cíti potrebu byť aspoň v čiastočnom kontakte s prírodou. Ak sme sa rozhodli postaviť si rodinný dom, spravidla sme museli vyriešiť aj otázky spojené s úpravou bezprostredného okolia. V tomto momente nám môže byť veľmi nápomocný a prospešný projekt záhrady, alebo úpravy okolia domu. Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ako aj niektoré ďalšie teréne úpravy, vyžadujú povolenie príslušného stavebného úradu, ak nie je na vydanie povolenia oprávnený iný orgán. Preto v prípade zamýšľaných úpráv pozemku je vhodné informovať sa na príslušnom stavebnom úrade, či nie je potrebné predchádzajúce povolenie. Predchádzajúce povolenie sa pritom vyžaduje ak sa jedná o zmeny zasahujúce do statiky, dispozície a vonkajšieho vzhľadu stavby. Projekt interiéru. Skúsenosti architekta nám opäť môžu pomôcť vyhnúť sa lapsusom a ušetriť nám peniaze tým, že objedná vybavenie u obchodníkov, ktorí mu z rôznych dôvodov poskytujú zľavu.