Komín

Z hľadiska definície sa jedná o zvislú stavebnú konštrukciu s prieduchom, ktorého časť od najnižšieho sopúchu po ústie komína je určená pre odvod spalín (prípadne pre prívod spaľovacieho vzduchu). Časť od sopúcha po najnižšie miesto prieduchu slúži pre zber kondenzátu alebo tuhých častí spalín.

Moderné komínové systémy , podľa konštrukcie delíme na :


 • nerezový systém

pozostávajúcí z vnútornej nerezovej vložky , tepelnej izolácie a vonkajšieho oceľového plášťa.


 • skladaný systém

pozostávajúci z keramickej / šamotovej vložky, tepelnej izolácie , tvarovky z ľahčeného betónu


 • iný systém

kombinácia rôznych materiálov , využíva sa hlavne pri rekonštrukciách

Ďalším kritériom pri výbere komína je konštrukcia kotla

 • atmosferický kotol potrebuje prívod vzduchu z vonkajšieho prostredia do miestnosti, v ktorej sa nachádza

 • kondenzačný kotol potrebuje prívod vzduchu priamo z komínového systému, môže byť osadený v miestnostiach bez vetrania

Výhoda nerezového komínového systému je taká , že nepotrebuje budovať základy, ale kotví sa na existujúcu zvislú konštrukciu, vonkajšie alebo vnútorné steny. Je úsporný z hľadiska priestorových nárokov. Z hľadiska požiarnej ochrany, pri vyšších stavbách môže v niektorých prípadoch vzniknúť požiadavka na obmurovanie aj takéhoto komína.

Výhodou skladaného komínového systému je možnosť napojenia viacerých spotrebičov na jeden komín na jednotlivých podlažiach. Zároveň vonkajšie komínové tvarovky vytvárajú šachtu pre inštalácie ,napr. dodatočné osadenie slnečných kolektorov so zvislými rozvodmi.

Komínový ťah

Aby sa dosiahol požadovaný odvod spalín, musí byť vytvorený tzv. komínový ťah:

 • prirodzený, ktorý vzniká rozdielom hustôt medzi spalinami v komíne a vonkajším vzduchom,
 • umelý, ktorý vzniká vložením spalinového ventilátora do komínového telesa.


Požiadavky na dispozíciu a konštrukciu komína

 • komíny sa majú situovať podľa možností vo vnútri dispozície stavby, založené na samostatnom základe a oddilatované od styčných stien a stropov,
 • po celej svojej výške majú mať nemenný prierez (okrem spoločných komínov), zvislý a pokiaľ možno priamy tvar (s max. sklonom 15 °C od zvislice, pri rekonštrukciách v odôvodnených prípadoch 30 °C), okrem spoločných komínov s umelým ťahom,
 • prípadný odklon musí byť prevedený mimo stropnej konštrukcie,
 • prierez najčastejšie kruhový, menej často štvorcový a obdĺžnikový len pri pomere strán max. 1:1,25, pri rekonštrukciách 1:1,5
 • komín má mať na dne prieduchu kondenzátovú záchytku – vyberateľnú nádržku na zachytávanie kondenzátu – alebo vodonepriepustný priestor s odtokom kondenzátu priamo do kanalizácie,
 • komín musí mať vyberací otvor vyhotovený tak, aby bolo možné vykonať kontrolu kondenzátovej záchytky a priechodnosti komínového prieduchu.
 • Vyberací otvor musí byť uzavretý betónovými alebo plechovými dvierkami, na čistenie a kontrolu komína sa v povalovom priestore alebo nad strechou zriaďuje čistiaci otvor uzatvárateľný betónovými alebo plechovými dvierkami,
 • zakončenie vyústenia komína ozdobnou hlavicou je z funkčného hľadiska nevhodné, pretože znižuje jeho výkonnosť až o 20 %. Najjednoduchší a veľmi účinný spôsob ochrany komínového ústia proti vetru na plochých strechách a v polohe pod úrovňou hrebeňa strehy poskytuje tzv. Meidingerova hlavica,
 • materiálovo sú komíny vyhotovené ako murované z plnej pálenej tehly, keramických tvaroviek, alebo ako montované z prefabrikovaných dielcov alebo plechového potrubia.

Komínové tvárnice zabezpečujú protipožiarnu ochranu medzi komínom a jednotlivými poschodiami. Komínové teleso je potrebné vystavať nad hrebeň strechy min. 0,65 m (pri šikmých strechách). Takto sa zabráni znečisteniu strešnej krytiny spalinami.

V nadstrešnej časti a v mieste styku so strešným plášťom je potrebné komínové teleso dostatočne tepelne zaizolovať, čím sa vyhneme problémom s nadmernou kondenzáciou spalín.

Dôležitý je správny návrh komína s ohľadom na výkon vykurovacieho zariadenia, resp. druh paliva. Vykurovací kotol, palivo a komín treba  považovať za súčasť jednej sústavy a preto ich treba navrhovať spoločne.

Pri návrhu komína je dobré myslieť aj na vedľajší komín resp. komínový prieduch pre prípadné dodatočné využitie - kachle, kozub, alebo pre prípadné neskoršie úpravy podkrovia. Pre teplovzdušné vykurovanie je potrebné zabudovať dva komínové prieduchy - jeden na odvod spalín a druhý na distribúciu teplého vzduchu.

Tri komínobé prieduchy Vám nechajú možnosť všestranných úprav.

Rozmery

Závisia od druhu používaného paliva. Kúrenie pevným palivom si vyžaduje väčší priemer komína, ako kúrenie plynom alebo kvapalným palivom.
Dôležitý je presný výpočet priemeru komína. Pri príliš veľkom priemere vzniká nebezpečenstvo, že rýchlosť spalín prudko poklesne, čím vzrastie možnosť ich kondenzácie. Predimenzovaný komínový prieduch zvýši odsávanie vzduchu z miestnosti cez vykurovací kotol a tým spôsobí ochladenie kotolne. Príliš úzky komín môže spôsobiť, že spaliny nebudú kompletne odvedené, čím dôjde k nedokonalému spaľovaniu.

Výhrevnosť paliva a technika spaľovania si vyžadujú taký komín, ktorý nie je citlivý na vlhkosť (napr. z umelej hmoty, ušľachtilej ocele, keramiky, alebo skla) a umožňuje zber kondenzátu a prípadne aj jeho odvod do kanalizácie.

Technika spaľovania v kondenzačných kotloch spočíva v ochladení spalín, čím sa docieli kondenzácia vlhkosti. Ide o cielenú kondenzáciu a tepelná izolácia komína nie je potrebná. Získané teplo možno využiť na predohrev spaľovacieho vzduchu.  

Požiadavky na pripojovanie spotrebičov

 • na komínový prieduch sa má pripojiť, pokiaľ je to možné, len jeden miestny spotrebič, a to vlastným spalinovým potrubím,
 • na jeden spoločný prieduch možno pripojiť aj viac spotrebičov (max. však štyri)
 • ak sú z jednej úžitkovej jednotky a z toho istého podlažia,
 • ak nemajú rozdielne odvody spalín (napr. spotrebič s usmerňovačom a bez usmerňovača ťahu).