Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným  právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej

Hypotekárna banka ho poskytuje na tieto účely:

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
 • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
 • údržbu tuzemských nehnuteľností
 • získanie vlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vysporiadanie dedičstva ap.)
 • splatenie poskytnutého úveru (nie hypotekárneho) použitého na vyššie uvedené účely

Banky rozlišujú medzi klasickým hypotekárnym úverom (na účely kúpy nehnuteľnosti, vlastnického podielu ap.) stavebným hypotekárnym úverom (na účely výstavby, prestavby, modernizácie) a poskytujú aj rôzne kombinácie produktov (napr. hypotekárny úver v kombinácii so stavebným sporením, životnou poistkou ap.).

Žiadateľ

Musí byť fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, občan SR, právnické osoby so sídlom v SR alebo obce SR.

Žiadosť o úver

Hlavným kritériom zo strany poberateľa úveru je úrok, doba splatnosti úveru, a dĺžka garantovanej doby fixného úroku. Z hľadiska splácania bývajú najvýhodnejšie úvery s dĺžkou 15-20 rokov.

Každá banka si určuje vlastné podmienky poskytnutia hypotekárneho úveru. Klient je posudzovaný z hľadiska jeho bonity – schopnosti splácať úver.

Banky na posúdenie žiadosti zvyčajne požadujú:

 • kúpnu zmluvu (resp. zmluva o budúcej zmluve) – pri kúpe nehnuteľnosti, znalecký posudok, 
 • výpis z katastra nehnuteľností pre danú nehnuteľnosť, 
 • doloženie schopnosti splácať úver (potvrdenie príjmu od zamestnávateľa, pracovnú zmluvu, resp. daňové priznanie), resp. ak žiadateľ nespĺňa podmienky bonity, je možné uviesť aj spoludlžníkov,
 • pri stavebnom hypotekárnom úvere je potrebné doložiť takisto projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, rozpočet stavby ap.

Pred podaním žiadosti o úver banka žiadateľovi poskytne orientačnú kalkuláciu hypotekárneho úveru

Ku úveru je zvyčajne nevyhnutné

 • vinkulovať poistenie predmetnej nehnuteľnosti v prospech banky,
 • vinkulovať životné poistenie žiadateľa v prospech banky

 

Založená nehnuteľnosť

Môže byť totožná s nehnuteľnosťou, na ktorej kúpu, resp. výstavbu sa žiada hypotekárny úver, alebo môže ísť o inú nehnuteľnosť na území SR. Ak predmetom zálohy je stavba – táto musí byť zapísaná v katastri nehnuteľností (prakticky to znamená, že musí mať vybudované min. základy). Založená nehnuteľnosť musí byť poistená s vinkuláciou poistenia v prospech banky.

Ohodnotenie nehnuteľnosti

Hypotekárna banka je viazaná len vlastným ohodnotením nehnuteľnosti. V prípade, že je na nehnuteľnosti uvalené záložné právo alebo obmedzenie prevodu, celkovú odhadnutú cenu zníži hodnotou zaťaženia nehnuteľnosti (nehnuteľnosť nesmie byť zaťažená v prospech tretej osoby, s výnimkou, ak sa táto pohľadávka splatí poskytnutým hypotekárnym úverom).

Realizácia hypotekárneho úveru

Banka poskytne zo zákona krytie na max. 70% hodnoty nehnuteľnosti, t.j. ak chceme úver na celú hodnotu nehnuteľnosti, musíme úver kryť nehnuteľnosťou v hodnote 143%. Na čerpanie hypotekárneho úveru je potrebné, aby bolo na nehnuteľnosť uvalené záložné právo v prospech banky.

Banka hypotekárny úver poskytne finančným prevodom jednorázovo, na základe realizovanej kúpnej zmluvy, realizovaných prác ap. Ak žiadame o hypotekárny úver na výstavbu, ktorou kryjeme  nehnuteľnosťou vo výstavbe, banka úver uvoľňuje postupne – tak, ako rastie hodnota stavby.

Po vyčerpaní úveru banka žiadateľovi predloží definitívnu anuitnú splátku.

Americká hypotéka

Patrí k bezúčelovým úverom. Úver je založený nehnuteľnosťou, pri poberaní úveru nie je potrebné dokladovať použitie finančných prostriedkov, t.j. je možné ho použiť na čokoľvek.

Schopnosť splácať úver je možné poistiť pre prípad smrti, ochorenia, straty zamestnania a podobne.