Dotácie, podpory, fondy

Dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja poskytuje tri druhy dotácií:

 • Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce, alebo mesta, alebo územného plánu zóny. Poberateľom dotácie je mesto, alebo obec, dotáciu možno poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov žiadateľa na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie s predpokladom realizácie v príslušnom rozpočtovom roku,
 • Dotáciu na Rozvoj bývania:
  a)      obstarávanie nájomných bytov,
  b)      prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti,
  c)      odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Dotácia na odstraňovanie systémových porúch bytových domov

 • žiadateľom o podporu môže byť obec, bytové družstvo, správca bytu, alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • dotáciu možno poskytnúť až do výšky 30% oprávnených nákladov, a to na odstránenie vád
  • keramzitbetónových a troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytových domov,
  • vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru,
  • lodžií,
  • balkónov,
  • vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms,
  • obvodového plášťa a nosných stien bytového domu,
  • stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 80 mm, 
  • atiky

Kompletný materiál získate v médiách Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja www.build.gov.sk

 

Podpora investícií v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných energetických zdrojov

Štrukturálne fondy EU

Opatrenie 1.4 - podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Opatrenie 1.4 je v praxi realizované prostredníctvom dvoch schém pomoci, líšiacich sa rozsahom a cieľom pomoci, a to prostredníctvom Schémy štátnej pomoci a Schémy de minimis.

Schéma de minimis

Príjemcami pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Pomoc sa poskytuje:
- na úspory energie,
- kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze fosílnych palív s max inštalovaným výkonom do 5Mwe,
- investičné projekty zamerané na využitie obnoviteľných zdrojov - výstavba, inštalácia, rekonštrukcia malých vodných elektrární s výkonom do 5MW, zariadení na energetické využitie biomasy s max. Inštalovaným výkonom 10MWt a 5 Mwe, tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tvrdé freóny, zariadení na využitie slnečnej energie, geotermálnej energie a veternej energie,
- poradenská činnosť, technické štúdie realizovateľnosti, energetické audity na prípravu projektov,

Forma pomoci - nenávratný fin. Príspevok formou refundácie, na základe dańových dokladov preukazujúcich výšku oprávnených nákladov, pomoc je poskytovaná na 2 roky. Minimálna / maximálna výška pomoci je 100.000 Sk / 100.000 Eur (súhrnnej pomoci v priebehu 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov), intenzita pomoci je 50%.

O pomoc je možné žiadať vo všetkých regiónoch SR, mimo Bratislavy, oprávnenými subjektmi sú

Vykonávateľ: Slovenská energetická agentúra.

Dokumenty:
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja de minimis
Príručka pre žiadateľa v rámci schém pomoci


Schéma štátnej pomoci

Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (schéma štátnej pomoci) sa delí na 2 časti:
- regionálna pomoc,
- pomoc na životné prostredie.


Podstatným rozdielom medzi regionálnou pomocou a pomocou na životné prostredie je fakt, že pri pomoci pre životné prostredie sa za oprávnené náklady považujú len zvýšené investičné náklady na dosiahnutie enviromentálnych cieľov projektu.

Príjemcami pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, pôsobiace v jednotlivých sektoroch hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Regionálna pomoc
- na úspory energie,
- kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze fosílnych palív s maximálnym inšt. Výkonom 10MWe, - využívanie obnoviteľných energetických zdrojov (výstavba, modernizácie, rekonštrukcia):
    - malých vodných elektrární s výkonom do 10 MW,
    - zariadení na energetické využitie biomasy s min. inštalovaným výkonom 50 kWt, alebo 50 kWe,
    - zariadení na využitie geotermálnej energie, o zariadení na využitie veternej energie.

Pomoc sa poskutuje jenenávratným finančným príspevkom vo forme refundácie predložených oprávnených nákladov. Pomoc je určená na dvojročné obdobie s postupným preplácaním daňových dokladov. Mimimálna / maximálna výška pomoci je 50.000 Eur / 5.000.000 Eur, výška spolufinancovania je 50% a oprávnené regióny sú všetky okrem Bratislavského kraja.

Pomoc na životné prostredie
- úspory energie, pričom sa tým rozumie činnosť, ktorá umožní príjemcovi znížiť množstvo energie použitej v jeho výrobnom procese,
- kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze fosílnych palív s max. Inštalovaným výkonom do 50MWe za predpokladu, že opatrenia umožnia zníženie spotreby energie alebo zníženie škodlivosti výrobného procesu na životné prostredie.
- využívanie obnoviteľných energetických zdrojov (výstavba, modernizácie, rekonštrukcia):
    - malých vodných elektrární s výkonom do 10 MW,
    - zariadení na energetické využitie biomasy s min. inštalovaným výkonom 500 kWt, alebo 50 kWe,
    - zariadení na využitie slnečnej energie,
    - zariadení na využitie geotermálnej energie,
    - zariadení na využitie veternej energie.

Pomoc sa poskytuje formou finančného príspevku na refundáciu oprávnených nákladov, pomoc je poskytovaná na dvojročné obdobie s postupným preplácaním daňových dokladov. Minimálna / maximálna výška pomoci je 50.000 Eur / 5.000.000 Eur. Oprávnené regióny na pomoc sú všetky okrem Bratislavského kraja.

Vykonávateľom schémy je Slovenská energetická agentúra.

Dokumenty: Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov - schéma štátnej pomoci


Opatrenie 2.2 - zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia


Program Ministerstva hospodárstva SR na podporu realizácie enviromentálnych opatrení- SREP

Program je určený na podporu činností a opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej enviromentálnej politiky, najmä na podporu ochrany prírody a krajiny, ozónovej vrstvy a ovzdušia, ochrany a využívania vôd, rozvoj odpadového hospodárstva, enviromentálnej informatiky, monitoringu a výchovy, prieskumu a výskumu zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, odstraňovanie následkov havárie alebo mimoriadne závažnej enviromentálnej situácie ap.

Dotácie z tohto programu možno poskytnúť právnickej, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v SR, fyzickej osobe - občanovi SR staršiemu ako 18 rokov, obci, združeniu obcí, VUC, občianskemu združeniu, nadácii, záujmovému združeniu právnických osôb, neziskovej organizácii, registrovanej cirkvi alevo náboženskej spoločnosti.
(viac...)

Nórsky finančný mechanizmus