Regulácia, rozvody a armatúry

Úsporu energie možno s úspechom dosiahnuť vtedy, ak súčasne používame moderné metódy regulovania a vhodné prvky regulačnej techniky. Na túto skutočnosť sa často zabúda, hoci práve tu sú najväčšie rezervy. Najdôležitejšou úlohou regulácie vykurovania je úsporné a racionálne využitie energie. Inými slovami - v každej miestnosti, v požadovanom čase zabezpečiť potrebné množstvo tepla, v závislosti od poveternostných podmienok a individuálnych požiadaviek na tepelné pohodlie.

Základné spôsoby regulácie:

  • kvantitatívna regulácia, pri ktorej meníme skokom množstvo dodávanej energie alebo teplonosnej látky. Používa sa pre lokálne vykurovacie sústavy (akumulačné kachle, nízkoteplotné podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie) s malým výkonom. Typickým predstaviteľom tohto druhu regulácie je priestorový termostat. Výhodou je nízka cena, avšak nedokonalosť regulácie spôsobuje straty tepla.
  • kvalitatívna regulácia, ktorej typickým príkladom je ekvitermická regulácia, ktorá na základe okamžitej vonkajšej teploty upravuje teplotu vody vo vykurovacom zariadení. Ekvitermická regulácia je vhodná hlavne pre ucelené priestory, (napr. reštaurácie, haly, sály, výrobné priestory a pod.), v priestoroch, kde vznikajú veľké zdroje tepla (skleníky, zimné záhrady). V tomto prípade dosiahnete dokonalejšiu a plynulejšiu reguláciu. Investičné náklady sú však samozrejme vyššie. 
      

Udržiavať rovnakú teplotu vo všetkých miestnostiach je zbytočné (úniky tepla) a veľmi nákladné. Termostatickými ventilmi radiátorov alebo iným druhom regulácie regulujeme teplotu jednotlivých miestností podľa ich účelu a podľa potreby - to je správne hospodárenie s energiou.

Namontujte si na svoje radiátory ventily s termostatickou hlavicou, ktoré umožnia automatickú reguláciu teploty v miestnosti a zabránia zbytočnému prekurovaniu. Radiátorový ventil s termostatickou hlavicou prostredníctvom teplotného snímača automaticky stlmí prietok vykurovacej vody v dobe oslnenia miestnosti oknami alebo pri pôsobení iných vnútorných tepelných zdrojov. (napr. osvetlenie, el. spotrebiče, pobyt ľudí atď.) Podmienka správnej funkcie termostatického ventilu je súlad s tlakovým pomerom vykurovacieho systému.

Všade tam, kde je to možné, treba využiť možnosť regulácie kúrenia pomocou termostatu. Tento býva umiestnený obvykle v obývacej izbe a udržiava teplotu na nastavenej hodnote. Veľmi účelný a úsporu energie zvyšujúci je termostat s časovým spínačom (denný alebo týždenný) s možnosťou nastavenia teplotného útlmu. Budete tak môcť realizovať nočný útlm vykurovania a obmedziť vykurovanie v dobe dlhšej neprítomnosti. Svojou inštaláciou na vykurovacie teleso ušetria až 20 % energie, samozrejme že v závislosti na tepelno-technických vlastnostiach objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania. Návratnosť takejto investície je jeden až dva roky.

Výhodou priestorového termostatu je schopnosť využívať tepelné zisky pri svojej regulácii (napr. teplo vznikajúce pri varení, prevádzke domácich spotrebičov, osvetlení a pod.)

Automatické riadenie

Automatické riadenie vykurovania je vymoženosťou dnešnej doby, zabezpečuje nastavenie, chod i kontrolu všetkých funkcií vykurovacej techniky takmer bez zásahu ľudských rúk.

Na dosiahnutie príjemnej pohody v jednotlivých vykurovaných miestnostiach je nutný dokonalý systém regulácie. Dnes ho reprezentujú ekvitermické regulátory so základnou úlohou regulovať teplotu vykurovacej vody podľa predpísanej závislosti od vonkajšej teploty. Sú štandardne naprogramované na maximálnu optimalizáciu tepelného režimu. Neustále merajú teplotu vykurovacieho média, vonkajšiu teplotu a prípadne aj teplotu v miestnosti. Pomocou týchto údajov udržujú teplotu v miestnosti na úrovni, ktorá bola vopred naprogramovaná na určené časové úseky. Program možno nastaviť zvlášť na každý deň v týždni a samozrejme ho aj podľa potreby kedykoľvek zmeniť.

Takýto regulátor však dokáže i viac. Počas troch dní sa dokonale zoznámi s rodinným domom, automaticky vyhodnotí jeho tepelnoizolačné vlastnosti a svoju činnosť nastaví tak, aby dokonale vyhovel všetkým zadaným požiadavkám pri maximálnej úspore spotrebovanej energie. Podľa priemerných teplôt posledných troch dní začne, alebo naopak skončí vykurovacie obdobie bez akéhokoľvek zásahu obsluhy. Neprekvapí ho ani náhly pokles vonkajšej teploty a mierne zakúri, ak teplota poklesne pod + 2 °C. Berie ohľad aj na kotol, s ktorým spolupracuje, čím predlžuje životnosť tepelného zdroja.

Termostatický ventil

Na zabezpečenie rozdielnej a individuálne nastavenej teploty v jednotlivých miestnostiach sú vhodné termostatické ventily na vykurovacích telesách. Ich použitím sa zvýši hospodárnosť vykurovania a súčasne sa zlepší aj vnútorná klíma. Ich použitie je neobmedzené, ako pri budovaní novostavieb, tak aj pri modernizácii už jestvujúcich vykurovacích sústav. Svojou inštaláciou na vykurovacie teleso ušetria až 20 % energie, samozrejme že v závislosti na tepelno-technických vlastnostiach objektu, vykurovacej sústavy a režimu vykurovania.

Samotný termostatický ventil automaticky udržuje vopred nastavenú teplotu vo vykurovanej miestnosti, nezávisle na vonkajších podmienkach sa úplne využívajú tepelné zisky od slnečného žiarenia, ľudského tepla i elektrických spotrebičov. Väčšinou majú ventily paroplynovú náplň.

Toto riešenie má dve veľké prednosti:
para sa bude vždy zrážať v najchladnejšom mieste snímača, obyčajne v najvzdialenejšej časti od vykurovacieho telesa,
termostatický ventil bude z tohto dôvodu vždy reagovať na teplotu okolia a na teplotu vykurovacej vody v telese. Ventil reaguje veľmi rýchlo na zmeny teploty a preto efektívne využíva ako energiu tak i tepelné zisky.


Pri centrálnej regulácii hydraulických pomerov vykurovacej sústavy existujú dva spôsoby:

  • regulácia diferenčného tlaku,
  • riadenie diferenčného tlaku pomocou prepúšťacích ventilov.

Ich účelom je zaistiť optimálne podmienky riadenia a predchádzať nežiadúcim šumom v sústavách. Pri novostavbách sa doporučuje používať reguláciu diferenčného tlaku pred riadením pomocou prepúšťacích ventilov, zaistí sa tak najväčší teplotný spád a minimálna spotreba energie.