Vykurovanie, vykurovacie systémy

Pri voľbe vykurovacieho systému treba pristupovať prísne individuálne. Každý objekt je jedinečný a zďaleka neplatí, že čo je výhodné pre jeden objekt bude platiť aj pre iný.

Podmienky, ktoré ovplyvňujú voľbu optimálnej vykurovacej sústavy môžeme zhrnúť do 3 základných skupín:

 • Stavebné požiadavky: architektonicko-urbanistické poňatie stavby, dispozičné riešenie stavby, tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a vonkajšie klimatické podmienky.
  Tieto požiadavky sú spojené s tvarom, umiestnením a s vlastnosťami použitých materiálov posudzovaného objektu,
 • Požiadavky na vyk. systém - dostupná palivová základňa, využitie vykurovacích priestorov, požiadavky na tepelnú pohodu,
 • Prevádzkové požiadavky - požiadavky na prevádzku, údržbu a komfort, estetické a iné požiadavky.

Podľa spôsobu vykurovania rozoznávame:

 • Lokálne vykurovacie telesá: plynové (gamatky), na tuhé palivo (kachle), prípadne elektrické. V poslednej dobe sa objavili infračervené tepelné žiariče pre domácnosti. Vykurovanie týmito telesami je vhodné v menších domoch alebo bytoch s jednou alebo dvoma miestnosťami.
 • Ústredné vykurovanie, pri ktorom jeden zdroj tepla – (kotol), zabezpečuje teplom celý dom. Ústredné vykurovanie je bežné v rodinných domoch a bytoch, prípadne tam kde chceme kombinovať vykurovanie s prípravou teplej úžitkovej vody. V ústrednom zdroji (kotol) sa mení energia z paliva na teplo, ktoré je odovzdané teplonosnej látke (vode), ktorá ho prostredníctvom potrubného rozvodu distribuuje do vykurovacích telies.
  • teplovodné vykurovanie - vykurovacia sústava s teplotným spádom 90/70 °C (vstupná/výstupná teplota teplonosnej kvapaliny) a klasickými vykurovacími telesami (radiátory),
  • nízkoteplotné vykurovanie - vykurovacia sústava s teplotným spádom 45/30 °C a nízkoteplotnými sálavými podlahovými plochami, resp. teplotným spádom 60/40 °C a stenovými sálavými plochami.

Spôsob šírenia tepla ovplyvňuje spotrebu energie i tepelnú pohodu v miestnosti. Podľa vyššie spomínaných požiadaviek si môžeme vybrať z troch typov vykurovacích systémov:

Konvekčné vykurovanie 

typickým predstaviteľom sú klasické radiátory: teplo sa odovzdáva prúdením pričom sa ohrieva vzduch, ktorý odovzdáva teplo okolitým konštrukciám. Vykurovacie telesá by mali byť umiestnené v miestach s najväčšími tepelnými stratami (napr. pod oknami), pri obvodovej stene. Ich výkon sa stanovuje výpočtom tepelných strát. Ploché vykurovacie telesá (radiátory bez rebier) majú vyšší podiel sálavého tepla (z hľadiska tepelnej pohody stačí nižšia teplota v miestnosti), umožňujú nižšie nábehové teploty, ľahko sa udržiavajú čisté.

+ hlavné výhody sú: menšie investičné náklady, bezhlučná prevádzka, pomerne jednoduchá montáž, rýchlejší nábeh systému,
- nevýhodou je potreba vysokej teploty vykur. telesa a teplonosnej kvapaliny (energetická náročnosť zdroja tepla), nízky podiel sálavých plôch a s tým súvisiaca nízka teplota stien a vyššia potrebná teplota miestnosti na dosiahnutie tepelnej pohody.

teplovzdušné kúrenie je tiež konvekčným: fo vykurovaného priestoru sa vháňa teplý vzduch. Tento spôsob sa používa najmä v budovách s veľkým podielom zasklených plôch, aby sa zabránilo ich orosovaniu. Systém je veľmi dobre regulovateľný, avšak menej vhodný do trvale vykurovaných priestorov s veľkou tepelnou zotrvačnosťou.  Používa tiež pri doplnkovom vykurovaní domácnosti napr. krbom (s teplovzdušnými prieduchmi pre distribúciu tepla po miestnostiach).

Sálavé vykurovanie

má fyzikálne odlišný princíp odovzdávania tepla z čoho vyplývajú aj jeho možnosti úspor. Sálavé vykurovanie odovzdáva teplo elektromagnetickým vlnením - prvotne ohrieva stavebné konštrukcie a následne od nich okolitý vzduch. V súčasnosti menej používaným takýmto zariadením je kachľová pec a najznámejším aj najviac používaným sálavým vykurovacím systémom je podlahové vykurovanie.

+ ich výhoda je v zabezpečení rovnomerného teplotného stavu v miestnosti - vo všetkých miestach sú rovnaké podmienky tepelnej pohody, nižších nákladoch na výrobu tepla (nižšia teplota teplonosnej kvapaliny), nízke náklady na prevádzku a údržbu, zdraviu nezávadné prostredie vhodné aj pre alergikov a estetická "neviditeľnosť" v priestore.
- jednou z mála nevýhod sú vyššie investičné náklady.

Ifračervené žiariče - su lokálnym vykurovacím telesom, ale patria ku sálavému vykurovaniu. Vykurovacie zariadenie vysiela infračervené lúče - vzniknuté tepelné vlny prenášajú tepelnú energiu bezprostredne bez transportných strát na všetky pevné telesá v oblasti sálania (predmety v miestnosti, nás, steny a murivo). Nezohrieva teda vzduch, k dosiahnutiu optimálnej vnútornej teploty dochádza pomocou povrchovej teploty materiálov a zariadení.

Kombinované vykurovanie

vytvára z hľadiska energetického ekonomického a environmentálneho optimálne vyvážené vnútorné prostredie, ktoré je vytvorené na základe výhod jednotlivých vykurovacích systémov.

Krby a pece

Alternatívnym zdrojom vykurovania v medziobdobí sú aj krby, vo variantoch podľa systémového riešenia

 • teplovodný krb s rozvodom teplej vody v radiátoroch a výrobou teplej úžitkovej vody , aj s možnosťou prípravy grilovaných jedál . Teplovodný krb je možné doplniť do existujúceho teplovodného zariadenia , kde je výhrevným médiom plyn, nafta alebo iné palivo. Vyrobí dostatočné množstvo teplej vody na vykúrenie domu pri použití existujúcich potrubí a výhrevných článkov.
 • teplovzdušný krb s rozvodom tepla aj do susedných miestností má vysokú účinnosť, nízku spotrebu paliva a obmedzenú tvorbu spalín

 

Akýkoľvek vykurovací systém si už vyberiete vždy dbajte na to aby bol navrhnutý a prispôsobený presne pre váš dom iba tak bude vytvorený predpoklad na jeho hospodárnu a bezpečnú prevádzku.