Palivá

Zemný plyn

V súčasnosti je plynofikovaných 57% miest a obcí Slovenska. Možno sa to bude zdať niekomu málo, ale v týchto mestách, či dedinách žije 90% všetkých obyvateľov. Kúriť plynom bolo kedysi "snom všetkých starostov". Jeho jednoznačnou výhodou je pohodlná obsluha a žiaden odpad zo spaľovania, ktorý by sa hromadil niekde za domom.

Cena ropy na svetových trhoch, od ktorej sa odvíja cena zemného plynu, neustále rastie a nikto neočakáva, že sa to v budúcnosti zmení. Navyše na neustály rast cien má Slovensko len minimálny vplyv, nakoľko tieto sa odvíjajú od celkovej svetovej politickej stability a možností ťažby, ktoré sú momentálne maximálne využívané a zásoby ropy a zemného plynu sa pomaly ale isto míňajú.

Propán - bután

Propán a propán bután sú plyny, ktoré sú dovážané nákladnými autami do cisterien zabudovaných v objektoch alebo v ich blízkosti. Toto palivo zatiaľ vychádza pomerne draho. Okrem vysokej ceny existujú aj ďalšie nevýhody týchto plynov. Fakt, že sú ťažšie ako vzduch spôsobuje, že pokiaľ je kotol umiestnený v suteréne, môže dôjsť pri úniku plynu k jeho hromadeniu. Odstránenie je zložité. Podľa toho musia byť upravené aj rozvody elektriny (úprava pre výbušné prostredie). Ďalšou negatívnou vlastnosťou tohto skvapalneného plynu je, že sa pri silných mrazoch niekedy nestačí v nádrži dostatočne odparovať zo skvapalneného stavu, čo spôsobuje pokles tlakov v sústave a vedie ku zníženiu účinnosti a výkonu kotla.

Uhlie

Uhlie, prípadne koks sú klasickým palivom používaným na vykurovanie rodinných domov. V súčasnosti je už možné vymeniť technologicky zastaralé spaľovacie kotly za splyňovacie, ktoré majú vyššiu účinnosť a sú lepšie regulovateľné. Bohužiaľ, sú aj drahšie a nevyrábajú sa pre malé výkony. Z pohľadu súčasných trendov vo vykurovaní nie je uhlie už dávno moderným a efektívnym nosičom energie, ktorý navyše vo väčšine prípadov nespĺňa stále náročnejšie normy ochrany ovzdušia.

Biomasa

Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. Slnečná energia absorbovaná v biomase môže byť premenená na užitočnú formu energie - teplo, elektrinu alebo pohonné hmoty pre motorové vozidlá, viacerými spôsobmi napr. spaľovaním, fermentáciou, splyňovaním. Na vykurovanie sa biomasa najčastejšie používa vo forme palivového dreva a slamy, ktoré pozná ľudstvo už od nepamäti. Modernejšou formou sú pelety a brikety, ktoré umožňujú automatické dávkovanie paliva a reguláciu čím značne zvyšujú komfort a zjednodušujú prevádzku. V súčasnosti sa tešia najväčšej obľube splyňovacie kotly na tuhé palivo.

Drevná biomasa

Tento druh paliva sa nachádza u nás v mnohých oblastiach v dostatočnom množstve, keďže 42% nášho územia pokrývajú lesy.

Kusové drevo
V podhorských oblastiach a na väčšine nášho vidieka je to okrem plynu najdostupnejšie palivo (veľká časť územia je plynofikovaná). Určitým problémom je, že kotly na kusové drevo sa prakticky nedajú automatizovať a preto sa používajú maximálne do výkonu 250 kW. Vyžadujú si ručné prikladanie a čistenie, čo ale nie je problém v budovách , kde je pracovník určený na prevádzku a údržbu.

Energetická štiepka
Je to palivo, v ktorom sa spájajú tri významné výhody :
- možno z neho vyrobiť lacné teplo. Pri súčasnej cenovej úrovni prakticky najlacnejšie.
- kotly na štiepku sa dajú plne automatizovať. Komfort prevádzky takýchto kotlov je porovnateľný s prevádzkou plynových kotlov.
- skladovanie štiepky si nevyžaduje žiadne osobitné nároky. Stačí otvorený prístrešok s dobrým prúdením vzduchu kde sa štiepka dosušuje.

Drevené brikety
Je to suché a kvalitné palivo s relatívne vysokou výhrevnosťou. Pokiaľ sú brikety menšie, dajú sa dopravovať závitovkovými dopravníkmi a sú použiteľné aj v automatických systémoch . Ak sa jedná o väčší rozmer (rozmery sú rádovo v cm) sú brikety vhodné len do systémov s ručným prikladaním.

Drevené pelety
Je to palivo vyrábané pre automatické kotly s vlastnosťami veľmi podobnými vlastnostiam brikiet. Jediný podstatný rozdiel je vo veľkosti (rozmery sú rádovo v mm).

Elektrická energia

Elektrina patrí medzi ušľachtilé energie a mala by byť využívaná predovšetkým na iné účely ako na vykurovanie. Ide o pomerne drahú a všestranne využívanú energiu. Napriek tomu má jej využitie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody svoje opodstatnenie predovšetkým tam, kde nie je iná možnosť. Jej veľkou výhodou najlepšia regulácia elektrického kúrenia, ako aj možnosť pomerne jednoduchej dopravy. Pri premene na teplo nevznikajú žiadne spaliny, takže nie je potrebný komín. Navyše elektrina nevyžaduje žiadny skladovací priestor. Investičné náklady sú pomerne nízke.

Tepelné čerpadlo

pracuje na presne opačnom princípe ako chladnička. Poháňa ho kompresor. Odoberá teplo z okolitého prostredia (môže to byť vzduch, podzemná voda, ale aj pôda, či odpadové teplo) a odovzdáva ho do iného prostredia. V rodinných domoch ho môžeme využívať napr. na vykurovanie, či ohrev teplej úžitkovej vody.

Ľahký vykurovací olej

Toto palivo je pre svoju cenu u nás v súčasnej dobe používané veľmi málo, dá sa však predpokladať jeho postupný návrat, súdiac podľa cien energie v susednom Rakúsku. Jeho použitie však komplikujú jeho negatívne dopady na životné prostredie v nespálenom stave, a preto je nutné mimo nádrže na palivo zabudovať aj havarijné záchytné nádrže, ktoré pri poruche vlastnej nádrže zabránia prípadnému úniku ropných produktov.

Extraľahký vykurovací olej

Je to nový druh nízkosírneho oleja s obsahom síry do 0,1%, ktorý sa vyrába v slovenských rafinériách podľa prevzatých západoeurópskych noriem. Je určený na spaľovanie v kotloch pre výrobu tepla. Ide o ekologické palivo, čo znamená, že spĺňa požiadavky zákona o ovzduší. Exhaláty pri spaľovaní oleja sú zrovnateľné so zemným plynom a propánom.

 

Voľba vykurovacieho paliva závisí od mnohých skutočností. V prvom rade od toho, o akú budovu, dom, či byt ide, aké palivo je k dispozícii, od technických podmienok v danom objekte, od požiadavky na tepelný komfort, od obstarávacej ceny vykurovacieho systému i nákladov prevádzky, od vplyvu na kvalitu životného prostredia a pod.

Každé palivo má pochopiteľne svoje výhody a je za určitých predpokladov najvhodnejšie. V prvom rade je nutné zvážiť investičné a prevádzkové náklady vykurovania. Pri voľbe paliva máme najčastejšie k dispozícii plyn, elektrickú energiu, drevo v rôznych formách, uhlie a ľahký vykurovací olej. V súčasnosti, najmä v súvislosti s rastom cien spomínaných palív, sa na Slovensku začínajú používať aj tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.

graf_paliva.gif
Spotreba všetkej energie (palivo, teplo, elektrina) v priemernej štvorčlennej domácnosti činí za rok približne 75 GJ. Táto energia je do domácnosti dodávaná sčasti ako priame teplo (resp. ako palivo) a sčasti ako elektrická energia.

Základným predpokladom pre zníženie spotreby energie je priebežné sledovanie a meranie jej spotreby. Po prijatí opatrení na zníženie spotreby energie, akými sú napríklad energeticky úsporné osvetlenie a elektrospotrebiče, utesnenie okien a dverí, využívanie kvalitných stavebných materiálov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď, je možnosť sledovať vplyv týchto úsporných opatrení na zníženie spotreby a zároveň máme možnosť vypočítať naše náklady na energiu.

Ceny palív

Z porovnania cien dostupných palív vhodných na vykurovanie - drevného odpadu, palivového dreva, uhlia, brikiet, peliet, zemného plynu, ľahkého vykurovacieho oleja či plynu vychádza najlepšie drevný odpad vo forme štiepok a kusové palivové drevo. Pri zamýšľaní sa nad otázkou čím vykurovať by však nemala byť otázka ceny paliva na prvom mieste. Je dôležité uvedomiť si, že zariadenia na spaľovanie drevného odpadu (štiepok) sa vyplácajú len od určitých výkonov a zväčša nie sú vhodné na vykurovanie rodinných domov. Vykurovanie kusovým drevom je síce lacné, ale oproti peletám či zemnému plynu nedosahuje uspokojivý užívateľský komfort. Naopak, vykurovanie elektrinou či zemným plynom je síce nákladné, ale veľmi pohodlné.

Tab. Porovnanie výhrevnosti jednotlivých druhov palív

  Vlhkosť  Výhrevnosť [MJ/kg] Cena za mernú jednotku 
kôra 50 %  8 250 [Sk/tona]
piliny 50 %  8 650 [Sk/tona]
štiepka 50 %  8 900 [Sk/tona] 
palivové drevo  20 % 14-15 1 800 [Sk/tona]
hnedé uhlie  12 % 17 2 900 [Sk/tona]
pelety 8-12 % 17-19 3 500 [Sk/tona]
brikety 8-12 % 17-19 3 200 [Sk/tona]
slama (balíky) 20 % 14 550 [Sk/tona] 
zemný plyn  - 46,30 10,38 [Sk/m3]

Tab. Porovnanie približnej ceny za vyprodukovanie 1 GJ energie
palivona1gj.gif
pozn.
- zemný plyn D2 - ročný odber od 201 do 1700 metrov kubických
- zemný plyn D3 - ročný odber do 6 500 metrov kubických
- el. energia - sadzba D11 Západoslovenská energetika, a.s. - pre plne elektrifikovanú domácnosť s el. priamovýhrevným vykurovaním a el. ohrevom vody, v časti stáleho mesačného poplatku je uvažované s ročným limitom v NT 40 MW.h (28 MW.h pre byt). Spotreba na vykurovanie je počítaná v nízkej tarife, t.j. 20 hodín denne.
- koks OSTRAVA pri odbere autom v podnikových predajniach
- hnedé uhlie je počítané ako priemer z bane Handlová a Cígeľ, pri odbere v podnikových predajniach jednotlivých o.z., započítaná cena dopravy