Vykurovanie

artur_vykurovanie1.gif
Obr. Vykurovací systém a ohrev OPV (TÚV)

V NED je vykurovacie obdobie v porovnaní s inými stavbami podstatne kratšie. Vykurovanie je v prevádzke len dva až štyri mesiace, a to ešte prerušovane. Príčinou skrátenia vykurovacieho obdobia je výrazne vylepšená tepelná izolácia a solárne zisky, ktoré čiastočne alebo celkom pokryjú zvyškovú potrebu tepla v prechodnom období.V dôsledku toho sú v týchto domoch systémy na pokrytie tepla málo využité, preto investícia do nich musí byť v dobrom pomere k poskytovanej službe.

Za optimálny vykurovací systém v koncepte NED možno považovavať nízkoteplotný, ktorý pracuje s nízkymi teplotami teplonosného média.

Nízkoteplotné systémy sú vhodné najmä na využívanie energie z nízkoteplotných zdrojov energie, delia sa na:

 • teplovodné ústredné vykurovanie
 • teplovzdušné vykurovanie: - otvorený systém
 • uzavretý (hypokaustový) systém

Teplovodné vykurovanie

Najčastejším teplovodným ústredným vykurovacím systémom je:

 • podlahové vykurovanie, teplota vykurovacieho média je 35 - 45 °C
 • stenové vykurovanie, teplota vykurovacieho média je 50 - 60 °C

artur_vykurovanie2.gif
Obr. Schéma prenosu tepla pri konvekčnom vykurovaní radiátorom a pri podlahovom vykurovaní

Prednosti podlahového vykurovania:

 • umožňuje vertikálne rozloženie teplôt s priebehom priaznivejším pre ľudský organizmus,
 • v porovnaní s konvenčným spôsobom vykurovania napr. s radiátormi, umožňuje dosiahnuť rovnakú tepelnú pohodu v miestnosti pri nižšej priemernej teplote vzduchu v miestnosti cca o 2 - 3°C. Zvýšenie priemernej teploty vzduchu o 1°C si vyžaduje až 6%-né zvýšenie spotreby energie.
 • nedochádza k víreniu vzduchu (ani prachu)
 • relatívna vlhkosť vzduchu je vyššia
 • možnosť využívania nízkoteplotných zdrojov energie

Negatívom pre využitie slnečnej energie pri podlahovom vykurovaní je jeho veľká zotrvačnosť - slnkom ožiarená podlaha má často príliš vysokú teplotu, aby mohla akumulovať slnečnú energiu.

Teplovzdušné vykurovanie

Najjednoduchšou formou teplovzdušného vykurovania sú kachlové pece, v ktorých sa ohrieva vzduch medz oceľovou vykurovacou vložkou a keramickým plášťom.Vzduch prúdi nastaviteľnými otvormi do miestnosti alebo môže byť vedený vzduchovými kanálmi do iných miestností.Výhodou otvoreného teplovzdušného vykurovania je rýchly nábeh, nevýhodou vírenie prachu a vysúšanie vzduchu.

V hypokaustových uzavretých systémoch (ktoré odstraňujú nevýhody otvoreného systému) vzduch prúdi účinkom gravitácie alebo ventilátora dutými stenami a podlahami (napr. z keramických tvaroviek), ktoré sálaním odovzdávajú teplo do miestnosti.

artur_vykurovanie3.gif
Obr. schémy rôznych druhov konvekče sálavých pecí

Ohrev vody

Spotreba energie na prípravu teplej vody tvorí podstatnú zložku energetickej bilancie NED. Príprava OPV a vykurovanie v NED je vhodné prevádzkovať v oddelených systémoch, ale počas vykurovacieho obdobia môžu byť oba systémy prepojené spoločným zásobníkom.

Pre ohrev je možné s dobrou účinnosťou využiť teplo z tepelného čerpadla, v prípade, že sa ním vykuruje, alebo zo solárnych kolektorov, ktoré zvyčajne pokryjú 70% ročnej spotreby (v období od mája do septembra sú schopné plne pokryť spotrebu). Dodatočný ohrev solárneho systému by sa mal v letnom období realizovať elektrickou energiou a v zime vykurovacím zariadením.

Poznámka: *) OPV - ohriata pitná voda (nový odborný termín pre názov TÚV - teplá úžitková voda)

Prevádzka

Na základe predstavených princípov môžeme tvrdiť, že NED spadajú do kategórie inteligentné budovy. Nielen v zmysle vyššej náročnosti na rozmýšľanie autora pri tvorbe kvalitného návrhu, požiadavky na jeho spoluprácu s odborníkmi na technické zariadenia, či vzájomnému prepojeniu jednotlivých systémov, ale aj v zmysle "správania sa domu ako živého a rozumného organizmu". Preto je nutné poznať ho a starať sa o neho. Ak užívateľ dostatočne nepochopí účel a princíp fungovania jednotlivých prvkov a neovláda komunikáciu s nimi, môže nastať zrútenie a tým nefunkčnosť celého systému NED. Užívateľ budovy je teda najdôležitejším činiteľom efektivity všetkých opatrení, ktoré robia NED nízkoenergetickým, respektíve ekologickým.

Pri prevádzke sa užívatelia budovy musia podrobne oboznámiť so spôsobom fungovania a ovládania:

 • zariadení na pasívne (a aktívne) využitie slnečnej energie
 • vetracieho zariadenia
 • vykurovania a prípravy OPV

Medzi ďalšie prevádzkové požiadavky na optimálne využitie elektrickej energie alebo iných zdrojov v NED patrí:

 • nepoužívať spotrebiče, ktoré nie sú nevyhnutné,
 • spotrebiče používať zodpovedne a šetriť pri tom energiou (napr. chladničku a mrazničku umiestniť do nevykurovanej miestnosti,kapacitné možnosti práčky a umývačky riadu treba využívať vždy na plný objem),
 • používať kompaktné žiarivky na osvetlenie,
 • kuchynský riad neumývať pod tečúcou vodou, atď.

artur_vykurovanie4.jpg
Obr. Použitie slnečných kolektorov na južnej fasáde domu

artur_vykurovanie5.jpg
Obr. Tradičná hlinená pec

Sekcia je pripravená v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy www.iepd.sk