Voda a zeleň

artur_zelen1.jpg
Obr. Zeleň v NED by mala byť súčasťou domu a jeho okolia

V návrhu stavby je potrebné brať ohľad aj na hodnoty existujúcej zelene na pozemku a prispôsobiť pôdorys prípadne aj hmotu domu. Pre lepšie začlenenie stavby do prírody je vhodné dom vybaviť konštrukciami umožňujúcimi zriadenie zimnej záhrady, zelenej strechy, prípadne ozelenenie fasády.

Výhody a nevýhody zimných záhrad

Výhody

 • zlepšujú mikroklímu interiéru
 • pozitívny estetický a psychologický efekt
 • možné prezimovanie chúlostivých vonkajších rastlín (pri sezónnom využívaní)

Nevýhody

 • energetické požiadavky
  - na výrobu (špecializované zasklenia)
  - na prevádzku (zabezpečenie stabilnej teploty a osvetlenia)
 • nutné vykurovanie (pri celoročnom využívaní)

Výhody zelených striech

 • redukujú deficit zelených plôch v meste a napomáhajú zachovať biodiverzitu
 • sú náhradou zastavanej zelenej plochy,
 • zachytávajú, akumulujú vodu a skvalitňujú mikroklímu - strecha zachytí 50 až 80% zrážkovej vody a postupne odparovaním odovzdáva do prostredia,
 • zvukovo a tepelne izolujú - tlmia a absorbujú hluk, chránia priestory najvyššieho podlažia pred prehrievaním,
 • predlžujú životnosť strechy - zemný substrát a biomasa zabraňuje rozrušovaniu hydroizolačnej vrstvy strechy a obmedzuje mechanické poškodenie strechy (krúpy, veterné vplyvy)

artur_zelen2.gif

Typy zelených striech:

Zelené strechy sa využívali už oddávna najmä na vidieckych obydliach v severských krajinách, a dnes sa stávajú aj v mestách významným prvkom pre skvalitnenie života v urbanizovanom prostredí.

 • Extenzívna - vrstvy vegetačného substrátu sú malé, preto sú vhodné len na výsadbu odolných, nízkych a do plochy sa rozrastajúcich rastlín - skalničiek a trvaliek, neuvažuje sa so zavlažovaním ani s pobytom človeka, strecha má hlavne ochrannú funkciu, ekologické a psychologické prednosti (únosnosť strešnej konštrukcie 100 až 300 kg/m2)
 • Intenzívna - vrstvy vegetačného substrátu sú veľké (30-100 cm), sú vhodné na výsadbu kvetinových záhonov, kríkov, nízkych stromov, zavlažovanie a údržba je nutná, rekreačný pobyt človeka je možný

Výhody umiestnenia popínavých rastlín na stene domu

 • chránia fasádu domu - pred dažďom, prachom, škodlivinami v ovzduší a pred škodlivým žiarením, čím 3x predlžujú jej životnosť,
 • zmierňujú teplotné extrémy - v lete chladia a zime zabraňujú tepelným únikom,
 • prispievajú k ozeleneniu miest - esteticky dopĺňajú architektúru.

artur_zelen3.gif

Hospodárenie s vodou

Voda je v súčasnosti zo všetkých zdrojov najviac ohrozená v dôsledku jej intenzívnemu vyčerpávania pre potreby sídel a priemyslu a jej následného znečisťovania. Len 1 % z objemu vody na našej planéte tvorí pitná voda. Časť týchto nepatrných zásob je už dnes výrazne znečistená pesticídmi, ťažkými kovmi, dusičnanmi a ďalšími látkami.V mnohých oblastiach vďaka nadmernému vyčerpávaniu klesá hladina spodných vôd a krajina vysychá.Toto všetko sa odráža na cenách vody, preto musíme platiť za pitnú vodu a za jej čistenie stále viac.
Je nevyhnutné začať s vodou zaobchádzať zodpovednejšie ako doteraz.V zásade by sa mala recyklovať v miestnom kolobehu, t.j. po použití miestne prečistiť a vrátiť do prírodného systému.

artur_zelen4.gif

Princípy ekologického hospodárenia s vodou

Vedomé šetrenie a ochrana vodných zdrojov

 • inštaláciou úsporných batérií, alebo termostatických miešačov
 • inštaláciou regulačných pák šetriacich vodu v splachovačoch WC
 • inštaláciou prietokových redukcií (môžu ušetriť až 50 % spotrebovanej vody)
 • inštaláciou odvápňovacieho zariadenia
 • uprednostnením úsporných prístrojov a zariadení (pračky, umývačky riadu...)
 • Využitie vody s rozličnou kvalitou na zodpovedajúce použitie

 • nahradením pitnej vody zrážkovou a studňovou vodou na zalievanie záhrady, splachovanie WC, pranie a pod.
 • nahradením pitnej vody tzv. sivou vodou, kedy sa využíva voda z domových odtokov (vaní, umývadiel, spŕch, kuchynských drezov). na splachovanie WC, alebo na priame zavlažovanie záhrady
 • Dnes sa v domácnostiach používa výlučne pitná voda, hoci nároky na kvalitu vody môžu byť úplne rozdielne. Na pitie sa pritom využívajú len 3 litre z priemernej dennej spotreby 140 l na osobu! Preto okrem šetrenia je vhodným ekologickým riešením aj nahradenie pitnej vody úžitkovou všade kde je to možné.

  artur_zelen5.jpg
  Využitie zrážkovej vody

  So spevňovaním povrchov a plôch v sídlach klesá množstvo presakujúcej a vyparenej povrchovej vody. Zrážková voda sa z územia odvádza vo veľkej miere a veľmi rýchlo, čím sa preťažuje kanalizácia, vytvára nerovnováha v ekosystéme a zhoršuje lokálna mikroklíma.
  Dažďová voda sa môže zachytávať zo striech budov a cez prečisťovací systém sa zhromažďovať v podzemnom zásobníku. Musí mať samostatný rozvod oddelený od pitnej vody.Využíva sa na zalievanie záhrad a splachovanie záchoda, prípadne na sprchovanie a pranie.

  Rastlinné čistiarne odpadových vôd

  Rastlinné čistiarne pri čistení odpadových vôd využívajú procesy prebiehajúce v prirodzených mokradiach. Nevyžadujú vysoké náklady na výstavbu, sú menej poruchové a ekologicky vhodnejšie ako bežné čistiarne. Ľahko sa začleňujú do prírodného rámca krajiny. Pri rovnakej účinnosti (95 až 99 %) sú ekonomicky výhodnejšie, pričom do vyčistenej vody nevnášajú látky, ako sú napr. chloridy a sírany. Ich obsluha je nenáročná a znášajú prerušovanú prevádzku (dajú sa využiť pre rekreačné bývanie). Môžu sa realizovať pre jednu domácnosť, obytný súbor, ale aj pre celú obec.
  Prečistená voda môže byť vypúšťaná do blízkych vodných tokov (na to je potrebné povolenie úradov), prípadne systém funguje ako bezodtokový, kedy sa voda využíva na zavlažovanie záhrady alebo sa odparí v odparovacej ploche (zavlažovaná skupina stromov, krov a rastlín).

  Kompostovací záchod (domový kompostér)

  Nie je pozoruhodné, že naša spoločnosť vydáva enormné sumy na odstraňovanie fekálií z kanalizácií, ktoré by v podstate (po skompostovaní) mohli slúžiť ako najcennejšie hnojivo? Okrem toho sa na splachovanie WC používa takmer tretina nákladne upravovanej pitnej vody!
  Kompostovací záchod je preto ideálne ekologické zariadenie na šetrenie vody a zároveň premenu domáceho organického odpadu na kvalitné hnojivo. Má však osobitné nároky na prevádzku, hygienu a priestor, preto je vhodné pri nízkopodlažnej zástavbe alebo v rodinných domoch.

  artur_zelen5.gif

  V domovom kompostéri prebieha aeróbne kompostovanie, tj. premena fekálií a organického odpadu (kuchynský a záhradný odpad) pomocou dýchajúcich mikroorganizmov. Musia byť splnené tieto podmienky: prívod vzduchu, správna teplota, vlhkosť a zloženie kompostovacieho materiálu.
  V zahraničí sú už 20 rokov známe rôzne prefabrikované typy, ale dá sa vybudovať aj priamo v objekte. Mnohé hygienické testy nepreukázali žiadne hygienické ani zdravie ohrozujúce nedostatky v prípade používania kompostovacieho záchodu.

   

  Sekcia je pripravená v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy www.iepd.sk